1. Start
 2. Behandling av personuppgifter
""

Behandling av personuppgifter

Vi på Humana vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför samlat information om vår personuppgiftsbehandling i den här integritetspolicyn.

Vi har delat upp informationen under ett antal rubriker för att du ska kunna hitta de avsnitt som intresserar dig på ett enkelt sätt.

Du bör vara aktsam med vilka personuppgifter du delar i olika sammanhang. Delge därför endast information som är relevant.

Lättläst version av Humanas informationstext ”Behandling av personuppgifter” Länk till annan webbplats.

Vår behandling av personuppgifter

En personuppgift är information som kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel handla om ditt namn, ditt personnummer, ditt telefonnummer, din hemadress, din e-postadress, journal- eller ärendeanteckningar om dig eller din IP-adress.

En personuppgift behandlas av oss när vi till exempel samlar in, registrerar, lagrar och överför personuppgifter.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi tillämpliga lagar och regler, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR. Där finns regler om när och hur dina personuppgifter får behandlas och vilka rättigheter du har när vi behandlar personuppgifterna.

Inom Humana är det Humana Holding AB och/eller det bolag inom Humana som du har en relation till, exempelvis det bolag som du har ett avtal med eller som du har haft kontakt med, som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Här kan du närmare se vilka bolag som är personuppgiftsansvariga inom Humana. Länk till annan webbplats.

Du kan alltid komma i kontakt med personuppgiftsansvarigt/personuppgiftsansvariga bolag för behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss Länk till annan webbplats..

När två bolag inom Humana gemensamt bestämmer varför och hur dina personuppgifter ska hanteras är de gemensamt personuppgiftsansvariga för detta. Det innebär att de tillsammans har ansvar för att behandlingen av dina personuppgifter uppfyller alla lagkrav.

I avsnitten här nedanför hittar du information om hur vi behandlar dina uppgifter i olika situationer.

I de fall där vi behandlar dina personuppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal så behöver du tillhandahålla oss personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig.

Ibland behöver vi behandla dina personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet, till exempel för att vi ska kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet och även i dessa fall behöver du tillhandahålla oss personuppgifterna för att vi ska kunna agera i enlighet med lag.

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter då vi efter en intresseavvägning kommit fram till att våra intressen av att behandla dina personuppgifter, eller allmänna samhällsintressen, överväger dina intressen av att dina personuppgifter inte behandlas. Då har du rätt att få information om hur vi gjort bedömningen och att invända mot behandlingen genom att kontakta oss Länk till annan webbplats..

Vi behandlar känsliga personuppgifter om dig:

 • När det behövs av arbetsrättsliga skäl eller inom det sociala området
 • När du själv har offentliggjort uppgifterna
 • När det behövs för att vi ska kunna ge vård eller social omsorg
 • Om det skulle vara nödvändigt i samband med en rättstvist
 • När vi har ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din närstående/anhörig och i tillämpliga fall från din gode man eller förvaltare och/eller kontaktperson
 • Assistansförmedlingen
 • Anställd på Humana

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att kontakta dig och erbjuda våra tjänster

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post.
 • Språk

Humanas berättigade intresse av att kunna erbjuda sina tjänster inom social omsorg

Om du är intresserad av våra tjänster sparar vi dina personuppgifter för att eventuellt ingå avtal med dig. Om du inte är intresserad raderar vi uppgifterna efter att du har kontaktats.

För att spara dina uppgifter för att kontakta dig och marknadsföra våra tjänster om du samtyckt till detta

Se ovan

Ditt uttryckliga samtycke

Under den tid samtycket är giltigt. Uppgifterna raderas när samtycket inte är giltigt eller återkallas

För att hantera din intresseanmälan att bli kund på Humana

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Språk
 • Kön

Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig

Humana behandlar dina personuppgifter under tiden för förberedande av avtal

För att göra en bedömning av om vi kan åta oss uppdraget att utföra din personliga assistans, eller hjälpa dig ansöka om personlig assistans

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post.
 • Språk
 • Kön
 • Hälsouppgifter
 • Beviljade insatser

Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig och för att utföra vår uppgift inom social omsorg.Humana behandlar dina personuppgifter under tiden för förberedande av avtal

Här finns information till dig som får insatser inom social omsorg och/eller hälso- och sjukvård inom Humanas verksamheter. Detta omfattar pågående och avslutade uppdrag. Informationen gäller exempelvis dig som:

 • Bor på äldreboende
 • Är ungdom i stödboende, HVB-hem, familjehem, behandlingshem, inom öppenvård, boenden enligt LSS, med mera
 • Är vuxen och bor på särskilda boenden, korttidsboenden, HVB-hem, har insatser enligt LSS (såsom daglig verksamhet)
 • Är assistanstagare

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Dina närstående/anhöriga och din gode man eller förvaltare och/eller kontaktperson (om du har en sådan)
 • Dina vårdgivare
 • Uppdragsgivande myndighet
 • Din dagliga verksamhet, skola, fritidsaktivitet och liknande
 • Din frivårdsmyndighet (om det är aktuellt)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda uppdrag inom vård och omsorg

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Social situation

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.


För assistanskunder är behandlingen även nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig.

Humana behandlar dina personuppgifter under hela den tid du är kund hos oss och så länge vi är skyldiga att spara dina uppgifter enligt lag.

Enligt socialtjänstlagen är det exempelvis två år.

För att tillhandahålla vård och omsorg till dig, och för att kunna följa upp den vård/omsorg du har fått

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Social situation
 • Utförda insatser
 • Din upplevelse av din vård och/eller omsorg

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

För assistanskunder är behandlingen även nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt bland annat patientdatalagen, socialtjänstlagen, lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som är relaterade till den vård och omsorg vi ger dig (exempelvis journalföringsplikt och vår skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med tillsyn)

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Social situation
 • Utförda insatser

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter, vilket krävs för att vi ska kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt bland annat patientdatalagen, socialtjänstlagen, lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För faktureringsändamål

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Bankkontoinformation
 • Faktura- och betalningshistorik som relaterar till din vård och/eller omsorg

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal.

Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att följa upp den vård och omsorg som du får.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Utförda insatser
 • Din upplevelse av din vård och/ eller omsorg
 • Social situation

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/ social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt bland annat patientdata-lagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio (10) år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att kommunicera med dina närstående och informera dem om din vardag och vår verksamhet

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Boendesituation
 • Aktivitetsinformation
 • Social situation
 • Vilka som är dina närstående

Humana och dina närstående har ett berättigat intresse av att dina närstående informeras om din vardag och vår verksamhet.

Humana behandlar dina personuppgifter under hela den tid du är kund hos oss.

Vi kommer dock upphöra med behandlingen tidigare om du motsätter dig den och dina intressen överväger våra eller dina närståendes intresse att utföra behandlingen.

För att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen och för att följa domar eller myndighetsbeslut

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Bankkontoinformation
 • Faktura- och betalningshistorik som relaterar till din vård och/eller omsorg
 • Sådan information som vi måste lämna ut enligt dom eller myndighetsbeslut.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för anspråket
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

För att vi ska kunna anmäla misstänkta brott (där det inte bryter mot lagstadgad sekretess)

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Ev. brottsmisstanke
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att anmäla brott och för polisens möjligheter att fastställa rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna upprätta och fullfölja en anmälan om brott och till dess att rättsvårdande myndigheter har fattat beslut om utredningen eller är färdiga med ärendet.

För marknadsföring i digitala kanaler såsom marknadsföring på sökmotorer, sociala medier och bannerannonsering

 • Namn
 • Adress
 • Din aktivitet på vår webbplats

Behandlingen görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vår verksamhet

Information sparas upp till två år från det att insamlingen gjordes.

Denna information riktar sig till dig som ska bli, är eller har varit inskriven hos någon av Humanas skolor.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din vårdnadshavare, anhörig och kontaktperson
 • Din vårdgivare
 • Din kommun

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda och fullgöra inskrivning av dig som elev.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Uppgifter från pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning
 • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att bedriva utbildning enligt skollagen

Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning.
Utredning om behov av särskilt stöd sparas i tio år efter avslutad utredning.

För att besluta om och utfärda betyg samt föra betygskatalog

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Betyg och betygsgrundande studieresultat och omdömen som är kopplade till dessa

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga förpliktelser enligt skollagen

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt skollagen.
Betyg och betygshandlingar behandlas i tio år efter eleven har slutat skolan.
Nationella prov sparas i tre år efter att de skrivits. Proven raderas därefter enligt skollagens och Skolverkets föreskrifter.

För att vi ska kunna utföra åtgärder såsom utredningar och fatta disciplinära beslut

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga skyldigheter enligt skollagen.

Beslut och utredning om disciplinära åtgärder gallras vid läsårsslut.

Anmälningar eller utredningar av kränkande behandling sparas i fem år.

Beslut och utredning av klagomål mot utbildningen sparas i fem år.

För att bedriva undervisning

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Studieresultat
 • Uppgifter om studienärvaro
 • Användar-ID för digital uppkoppling

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen)

Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning

För att kunna lämna information till dig och din vårdnadshavare

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen)

Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning.

För att bedriva skolhälsovård, exempelvis för att föra patientjournal

 • Namn
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Enligt patientdatalagen ska uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att vi ska kunna genomföra resultatuppföljning och bedriva systematiskt kvalitetsarbete

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Studieresultat
 • Dina eventuella synpunkter på verksamheten

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen)

Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning

För att vi ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd för vår verksamhet hos din kommun

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen)

Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett år efter avslutad utbildning

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Eventuell brottsmisstanke

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat skollagen och bokföringslagen

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter när vi bedriver undervisning som att upprätta orosanmälningar eller lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med tillsyn

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Utförda insatser inom skolhälsovården
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Information om din vårdnadshavare/närstående/god man och/eller förvaltare
 • Uppgifter om din sociala situation

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt bland annat skollagen och socialtjänstlagen vilket krävs för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för anspråket
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

För att vi ska kunna anmäla misstänkta brott (där det inte bryter mot lagstadgad sekretess)

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • brottsmisstanke
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare om du är omyndig

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna anmäla brott och för polisens möjligheter att fastställa rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna upprätta och fullfölja en anmälan om brott och till dess att rättsvårdande myndigheter har fattat beslut om utredningen eller är färdiga med ärendet.

Denna information riktar sig till dig som är eller är intresserad av att bli familjehemsförälder, samt dig som är maka/make/sambo till den person som har ansökt om att bli familjehemsförälder. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din referens
 • De familjehemskonsulenter som du samarbetar med
 • Uppdragsgivande kommun

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att hantera din intresseanmälan och besluta om du kan bli familjehem hos oss

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Uppgifter om boendesituation
 • Ekonomisk information
 • Hälsouppgifter
 • Politiska åsikter och uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse
 • Uppgifter om sexuell läggning
 • Uppgifter om befintliga och tidigare familjehems-placeringar hos er
 • Social situation
 • Bedömning kring förmåga att vara familjehem
 • Referenser
 • Uppgifter om din bakgrund som du lämnar till oss
 • Ljudupptagningar från intervjuer
 •  

Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig och för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att kunna tillhandahålla social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Humana behandlar dina personuppgifter för förberedande av avtal samt under den tid det finns ett avtal mellan dig och oss.
Personuppgifterna sparas två år efter avslutat uppdrag.
Om du inte tilldelas ett uppdrag sparas personuppgifterna två år efter att familjehemsutredningen är avslutad.

För dokumentation av arbetsuppgifter inom socialtjänsten

 • Namn
 • Personnummer
 • Uppgifter om Humanas handledning till familjehemmet
 • Uppgifter kring uppföljning av uppdraget
 • Rapportering kring uppdraget som skickas till uppdragsgivande socialtjänst

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla social omsorg.

 

Personuppgifterna gallras två år efter avslutat uppdrag

För att administrera uppdraget och för utbetalning av arvode och omkostnader

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postnummer, adress, telefonnummer
 • Bankkontoinformation

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Humana

Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Bankkontoinformation
 • Faktura- och betalningshistorik

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat bokföringslagenHumana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.


Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

Denna information riktar sig till dig som är närstående till en familjehemsförälder, till exempel barn i familjehemshushållet, annat familjehemsplacerat barn i hushållet, särbo till en familjehemsförälder eller inneboende hos en familjehemsförälder. I vissa fall hanterar vi även information om släktingar eller vänner som regelbundet kommer i kontakt med det familjehemsplacerade barnet. Detta omfattar pågående, avslutade och eventuellt kommande uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Den som är eller är intresserad av att bli familjehemsförälder som du är närstående till
 • Uppdragsgivande kommun

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att hantera en tilltänkt familjehemsförälders ansökan om att bli familjehemsförälder, där du kan omnämnas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Ålder

Samt i den mån det är relevant:

 • Uppgifter om boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Politiska åsikter och uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse
 • Uppgifter om sexuell läggning
 • Social situation
 • Uppgifter om dig som framkommer av familjehemsförälderns beskrivningar av sin bakgrund

Behandlingen är nödvändig för vår uppgift av allmänt intresse att kunna tillhandahålla social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Humana behandlar dina personuppgifter för förberedande av avtal samt under den tid det finns ett avtal mellan din närstående och oss.

Personuppgifterna gallras två år efter avslutat uppdrag.

Om familjehemmet inte tilldelas ett uppdrag gallras personuppgifterna två år efter att familjehemsutredningen är avslutad.

För att hantera tilltänkta familjehemsföräldrars ansökan om att bli familjehemsföräldrar, där du som minderårigt barn till familjehemsföräldrarna eller som tidigare familjehemsplacerad hos dem kan omnämnas

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Uppgifter om boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Fritidsintressen
 • Skolsituation
 • Personlighet
 • Dina åsikter om att vara familjehem
 • Social situation

Samt i den mån det är relevant:

 • Uppgifter om sexuell läggning
 • Politiska engagemang och uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse

Behandlingen är nödvändig för vår uppgift av allmänt intresse att kunna tillhandahålla social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Humana behandlar dina personuppgifter för förberedande av avtal samt under den tid det finns ett avtal mellan det tilltänkta familjehemmet och oss.

Personuppgifterna gallras två år efter avslutat uppdrag.

Om familjen inte tilldelas ett uppdrag gallras personuppgifterna två år efter att familjehemsutredningen är avslutad.

Denna information riktar sig till dig som är närstående eller anhörig till någon av våra kunder eller elever. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din kommun
 • Överförmyndarnämnden
 • Kund/klient/elev som du är närstående till

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att besvara förfrågningar via post, e-post, telefon, formulär med mera och ge den hjälp som efterfrågas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Din relation till vår kund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Humanas berättigade intresse av att kunna besvara dina förfrågningar

Humana behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats och under en tid om två år därefter

För att kunna kontakta dig i ärenden som rör den person till vilken du är närstående eller anhörig

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Personnummer
 • Din relation till vår kund

Humanas berättigade intresse av att kontakta dig beträffande den person du är närstående/anhörig, god man, eller förvaltare till samt hålla dig underrättad om allmän information inklusive aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad avHumana behandlar dina personuppgifter så länge den person till vilken du är närstående/anhörig, god man eller förvaltare är kund hos oss.

För att skicka dig relevant information i form av till exempel nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Din relation till vår kund

Vårt berättigade intresse av att hålla dig underrättad om allmän information inklusive aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad av

Humana behandlar dina personuppgifter så länge den person till vilken du är närstående/anhörig, god man eller förvaltare är kund hos oss, eller tidigare om vi får uppgift om att vår kund har en annan person som närstående/anhörig, god man eller förvaltare.

 

För att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter såsom för att upprätta orosanmälningar enligt socialtjänstlagen

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Din relation till vår kund
 • Eventuell information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Eventuell brottsmisstanke

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag såsom socialtjänstlagen och/eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsanspråk.

Humana behandlar dina personuppgifter länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Enligt socialtjänstlagen är det exempelvis fem år.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Din relation till vår kund

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

För att vi ska kunna anmäla misstänkta brott (där det inte bryter mot lagstadgad sekretess)

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Eventuell brottsmisstanke
 • Din relation till vår kund

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna anmäla brott och för att polisen ska kunna fastställa rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna upprätta och fullfölja en anmälan om brott och till dess att rättsvårdande myndigheter har fattat beslut om utredningen eller är färdiga med ärendet.

Denna information riktar sig till dig som är uppdragsgivare och kontaktperson hos en myndighet som vi har ett uppdrag hos. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din arbetsgivare
 • Dina kollegor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda och fullgöra ett uppdrag, såsom tillhandahållande av familjehem, särskilda boenden eller skolverksamhet

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) och fullgöra avtal med arbetsgivaren

Humana sparar dina uppgifter så länge de är aktuella, det vill säga under den tid du är tjänsteman i en kommun eller på en myndighet som vår verksamhet har kontakt med. Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter

För att följa upp pågående ärenden

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet)

Som ovan

För fakturering och administration

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) och fullgöra avtal med dennaInformation sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att skicka information och marknadsföring om våra tjänster.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humans berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet

Som ovan

För att anmäla missförhållanden i verksamheten, vårdskador samt anmälan av behov av god man/förvaltare

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag (socialtjänstlagen)

Som ovan

Denna information riktar sig till dig som är kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner på ett företag eller organisation som Humana har en affärsmässig relation med. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella affärskontakter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra och ingå avtal mellan ert bolag och Humana

 

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare och fullgöra avtal med arbetsgivaren.

 

Humana sparar dina uppgifter under avtalsperioden så länge de är aktuella, det vill säga under den tid som du är vår kontaktperson för med det bolag som vi har ett avtal med.

Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter. Därefter gallras dina uppgifter.

För fakturering och administration

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och Humana

Som ovan

För utskick av information och marknadsföring av våra tjänster

Som ovan

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet

Humana sparar dina uppgifter under avtalsperioden så länge de är aktuella, det vill säga under den tid som du är vår kontaktperson för med det bolag som vi har ett avtal med.

Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter. Därefter gallras dina uppgifter.

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut

Som ovan

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt bland annat bokföringslagen.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.


Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes eller avtalet upphörde.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

Denna information riktar sig till dig som kontaktar Humana, anmäler dig till utskick av våra nyhetsbrev eller som anmäler sig till att delta i våra evenemang.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att besvara förfrågningar via post, e-post, telefon, formulär med mera och ge den hjälp som efterfrågas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Din förfrågan

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att kunna besvara förfrågningar och ge den hjälp som efterfrågas

Humana behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats och under en tid om två (2) år därefter

För att skicka information och marknadsföring om Humanas tjänster

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet

Information sparas upp till två (2) år från det att insamlingen gjordes

För utskick av relevant information till dig i form av nyhetsbrev och för att hantera inbjudningar och deltaganden på evenemang

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Kostpreferenser för dig som anmäler dig till evenemang
 • Arbetsplats och befattning

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din beställning av nyhetsbrev eller för bokning av ett av våra evenemang. Fullgörande av avtal

Humana behandlar dina personuppgifter under den tid det finns ett avtal mellan dig och Humana, exempelvis en prenumeration på vårt nyhetsbrev

Denna information riktar sig till dig som skickar in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller lämnar in spontanasökningar.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din referensperson
 • Arbetsförmedlingen eller arbetsförmedlande företag

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att hantera din ansökan

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
 • Referenser
 • Resultat från eventuella arbetspsykologiska tester
 • Information om dig från arbetsintervju

Humana har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter för att hantera din ansökan.
Resultat från arbetspsykologiska tester behandlar vi endast med ditt godkännande.

Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter din senast sökta tjänst.

Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex månader.

För att fullfölja anställningsprocessen

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Övriga uppgifter som framgår av anställningsavtalet

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan dig och Humana

Som ovan

För att uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (gäller enbart arbetssökande som gått vidare till intervju)

 • Utbildning
 • Yrkeserfarenhet
 • Andra meriter

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt diskrimineringslagen

Samtliga personuppgifter sparas enligt diskrimineringslagen i 24 månader efter avslutad rekrytering. Därefter raderas uppgifterna från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet.

För framtida kontakt och erbjudande om tjänst

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan dig och Humana

Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas inom rekryteringssystem i 24 månader efter din senast sökta tjänst. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader

För att kunna informera dig om nya tjänster som du kan vara intresserad av att söka

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
 • Referenser
 • Resultat från arbetspsykologiska tester
 • Information om dig från arbetsintervju

Ditt uttryckliga samtycke.

Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter din senast sökta tjänst.

Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex månader.

Uppgifterna lagras dock som längst under den tid samtycket är giltigt och raderas när samtycket återkallas.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
 • Referenser
 • Information om dig från arbetsintervju

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

Denna information riktar sig till dig som är referens åt en arbetssökande som skickat in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller som lämnat in spontanasökningar till Humana.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Den arbetssökande

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda och fullfölja anställningsprocessen.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Din uppfattning om den arbetssökande.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse av att kunna förbereda och fullfölja anställningsprocesser med arbetssökande som du är referensperson åt.

Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter din senast sökta tjänst. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader.

Den här informationen riktar sig till dig som förekommer i visselblåsarärenden som rapporterats in.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Uppgiftslämnaren/dig själv

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda en rapportering om arbetsrelaterade missförhållanden.

Om uppgiftslämnaren:

Uppgifter som du har valt att lämna om dig själv, såsom kontaktuppgifter. Detta är dock valfritt för uppgiftslämnaren.

Om den rapporten gäller:

Sådan information som uppgiftslämnaren valt att lämna, såsom information om namn och vad som inträffat.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelse att hantera visselblåsarärendet.

Humana sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att behandla dem, dock längst två (2) år efter det att ärendet har avslutats.

Vilka är dina rättigheter när det gäller vår behandling av personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och få information om behandling av dina personuppgifter genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från oss. Registerutdraget ska vara undertecknat av dig för att vi ska kunna behandla din förfrågan.

Vi kan, med hänvisning till GDPR, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

Begäran om tillgång till personuppgifter Länk till annan webbplats.

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig.


Begäran om rättning av personuppgifter Länk till annan webbplats.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, eller
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

 Vi är inte skyldiga att radera personuppgifterna i din begäran om behandlingen är nödvändig för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns ett avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Begäran om radering av personuppgifter Länk till annan webbplats.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar. Ett exempel är om du bestrider personuppgifternas korrekthet. Du kan då begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som vi kontrollerar att personuppgifterna är korrekta. Att behandlingen begränsas innebär att vi bara får behandla personuppgifterna genom att lagra dem under tiden som vi undersöker om uppgifterna till exempel är inkorrekta.

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på de rättsliga grunderna:

 • Allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • intresseavvägning.

 Om du invänder mot denna typ av behandling får vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan visa på:

 • Tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter
 • Om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

 Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring ska vi upphöra direkt med den behandlingen.Din invändning prövas av oss i det enskilda fallet.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning eller att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss Länk till annan webbplats. eller vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats., IMY, imy@imy.se, som är tillsynsmyndighet.Om klagomålet gäller vår användning av cookies kan du kontakta oss Länk till annan webbplats. eller Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats. (PTS), pts@pts.se, som är tillsynsmyndighet.

Om behandlingen stöds på de rättsliga grunderna avtal eller samtycke har du rätt att begära att få ut och överföra personuppgifterna som du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Våra kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats.

När du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas för ett visst syfte har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke får vi inte fortsätta behandlingen av personuppgifterna. Återkallandet påverkar däremot inte lagligheten av den behandling som vi har genomfört fram till den tidpunkt då du återkallar samtycket. Du kan återkalla ditt samtycke muntligen eller skriftligen till oss.

Våra kontaktuppgifter finner du här. Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan vi inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, till exempel på grund av att vi behöver behandla uppgifterna enligt lag. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter med och var behandlas uppgifterna?

Humana kan i flera fall behöva dela dina personuppgifter med andra aktörer. Det kan till exempel handla om att vi behöver lämna information till myndigheter och vårdgivare. Vi delar vi även dina personuppgifter med vissa av våra leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. I listan anges vilka typer av personuppgiftsbiträden och andra mottagare som vi delar dina personuppgifter med:

 • Kommuner och andra uppdragsgivare, även potentiella sådana, när personuppgifter behandlas inom våra uppdrag enligt lagkrav och avtal, exempelvis vid delning av information med socialtjänst
 • Myndigheter och vårdgivare, när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
 • IT-leverantörer (drift, tjänster, support, lagring)
 • Andra bolag inom Humana-gruppen
 • Personer som är närstående/anhörig, vårdnadshavare, kontaktperson, god man och/eller förvaltare till våra kunder.

Om du eller någon annan i hushållet har skyddade personuppgifter kommer detta att hanteras enligt våra tillämpliga regler och rutiner.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller behandlar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES tillförsäkras skyddsnivån antingen genom att det land där uppgifterna behandlas har ett godkännande från EU-kommissionen om att landet har en adekvat skyddsnivå, eller genom ett standardavtal med mottagaren av uppgifterna. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som har vidtagits eller till vilka länder vi överför dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss Länk till annan webbplats..

Vill du komma i kontakt med oss gällande vår behandling av dina personuppgifter?

Humana
Personuppgiftsansvarig
Warfvinges väg 39, 7tr
112 51 Stockholm
Växel: 08-599 299 00
Fax: 08-599 299 99

För allmän information om oss: info@humana.se
För frågor om GDPR: dataskyddsombud@humana.se

Observera att vi inte tar emot jobbansökningar via dessa e-postadresser. Alla våra jobb hittar du i vår jobbportal.

Till Jobbportalen Länk till annan webbplats.

Humanas cookiepolicy

 • Förstapartscookies utfärdas av Humana
 • Tredjepartscookies utfärdas av någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen, exempelvis annonspartners
 • Sessionscookies sparas tillfälligt på din enhet under tiden som du besöker webbplatsen, och tas bort när du stänger ner webbläsaren
 • Tidsbestämda cookies sparas på din enhet under en bestämd tid efter att du har stängt webbläsaren och upphör efter den tid

För mer information om cookies se www.pts.se Länk till annan webbplats.

På Humanas webbplatser använder vi cookies som är små textfiler som skickas fram och tillbaka mellan datorservrar och den enhet du använder för att besöka vår webbplats (dator, surfplatta eller mobiltelefon).

Det finns flera skäl till att vi använder cookies. Ett skäl är att förbättra din användarupplevelse och för att förenkla för dig som besökare genom att till exempel komma ihåg de inställningar du gjort.

Vi använder även cookies för att analysera trafik och beteenden så att vi kan hitta fel och brister som försvårar användandet av våra tjänster för dig och förbättra våra webbplatser.

Humana och våra annonsörer använder även cookies för att mäta hur våra webbplatser används. Det är bland annat cookies från Google Analytics, Siteimprove och Matomo. Vissa cookies kommer från annonsörer såsom Facebook, Instagram eller Linkedin och de mäter annonsernas effektivitet och varifrån besökarna kommer samt används för annonsering på andra plattformar.

Resultatet av spårningen som används på våra webbplatser delas endast med utfärdaren av cookien.

Ytterligare ett syfte är kunna visa annonser som är intressanta och relevanta för dig. Vi gör detta genom att analysera användarbeteende från data som är insamlade med våra cookies. Annonserna visas på andra webbplatser utifrån tidigare besök på vår webbplats.

Vi har följande annonseringsfunktioner aktiverade för Google Analytics:

 • Remarketing med Google Analytics
 • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
 • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
 • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data via annonscookies och anonyma identifierare
 • Besökarens IP-nummer samlas in vid besök på vår webbplats för statistiska ändamål
 • För alla Google-produkter följer Humana Googles officiella annonseringspolicy. Länk till annan webbplats.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka cookies du har godkänt när du besöker vår webbplats. Då får då välja om man vill godkänna tre olika typer av cookies beroende på vad de används för: inställningar, statistik och marknadsföring. Det finns också en fjärde grupp, cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion.

 • Nödvändiga cookies: Uppgifter som du har angett om dig själv, din IP-adress och ungefärlig geografisk adress, serienummer för den enhet du använder
 • Inställningar: Information om inställningar du har valt på vår webbplats, din IP-adress, information om den enhet du använder
 • Statistik: Din IP-adress och ungefärlig geografisk adress, information om den enhet du använder, vilken webbplats du besökte innan vår webbplats, hur du har bläddrat och skrollat på vår webbplats och var du har klickat
 • Marknadsföring: Uppgifter som du har angett om dig själv, din IP-adress och ungefärlig geografisk adress, information om den enhet du använder, hur du har bläddrat och skrollat på vår webbplats och var du har klickat.

Vi har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla en väl fungerande webbplats, för att förbättra vår webbplats och för att marknadsföra oss och att dessa intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. För mer information om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter, se övriga delar av vår Behandling av personuppgifter.

När du besöker vår webbplats kan göra dina val och läsa om de olika cookies som finns på vår webbplats. Vissa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster och dessa går inte att välja bort. Du kan enkelt ändra eller dra tillbaka ditt godkännande av övriga cookies, Cookiedeklaration Länk till annan webbplats..

Du kan också själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av cookies eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan också gå in och radera alla cookie som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2023-05-10.

Not possible to show subnavigation. This is not a page directly under site top level (or not a page at all).