Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Two people are sitting and talking in the living room

Miljöpolicy

Humanas miljö­arbete utgår från bolagets miljö­policy. Där definieras klimat­effektivitet och resurseffektivitet som väg­ledande kriterier. Miljöarbetet bygger på principerna om försiktighet respektive utbyte. Varje enhet inom Humana ska ständigt sträva efter att jobba resurs- effektivt för att minska miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna kan sänkas. Det är obligatoriskt för alla Humanas medarbetare att genomgå bolagets digitala hållbarhetsutbildning. Humana påverkar miljön och klimatet framförallt genom biltransporter och genom utveckling och drift av boenden. I driften ingår uppvärmning och elförsörjning liksom inköp och hantering av bland annat mat och dryck och förbrukningsmateriel.

Nybyggnationer

Humana ställer som krav att all nybyggnation ska ha en fastighets- energianvändning som är minst 20 procent lägre än lagkravet, att det monteras solceller där det är möjligt, och att all belysning ska ha lågenergiteknik. Humanas nya äldreboende i Norrtälje Hamn som öppnade under 2021 är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad nivå Silver, vilket bland annat innebär högt ställda krav på ljudmiljö, ventilation och solskydd.

Alla fem äldreboenden som Humana öppnat i egen regi under 2021 är utrustade med komfortkyla för att hålla boendemiljön behaglig även vid värmeböljor. De har också laddstolpar för elbilar. Flera befintliga äldreboenden och LSS-boenden har redan solpaneler och laddstolpar. Humanas äldreboende i Växjö är ett nära-noll-energihus certifierat enligt LEED Platinum och Mörkgrönt i Skanskas egna miljösystem. Alla Humanas verksamheter ska arbeta för att minska matsvinn och avfall.

Miljöcertifiering

Ledningsgrupperna inom affärsområdet Individ och familj är ledningssystemscertifierade enligt ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet. Det pågår även ett struktur- och processarbete riktat mot våra enheter, där de tar fram egna miljöplaner.

Utsläpp av växthusgaser

Humana strävar efter att minska verksamhetens klimatpåverkan. Bolaget mäter och rapporterar utsläpp av växthusgaser i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG). Uträkningarna bygger på uppmätt och skattad data från alla verksamheter och länder i koncernen och utsläppsfaktorer.

Tabellen nedan illustrerar utsläppen ­indelade enligt GHG-protokollets tre scope.

  • Scope 1 – direkta utsläpp från bil­resor inom Humanas verksamheter samt från uppvärmning med eldningsolja.
  • Scope 2 – indirekta utsläpp från inköpt elektricitet och fjärrvärme.
  • Scope 3 – indirekta utsläpp från centralt bokade flygresor.

Humana ämnar utveckla insamlingen av data för att kunna redovisa ytterligare indirekta utsläpp, och därmed öka insikten om hur vi kan minska koncernens negativa ­klimatpåverkan.

Under 2021 har vi gjort en screening av övriga områden inom scope 3 samt påbörjat en åtgärds- och målanalys för vårt fortsatta klimatarbete. Enligt den datainsamling och de avgränsningar som gjorts, summerar Humanas utsläpp för 2021 till 6 621 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 7 769 ton 2020. Det är en minskning med 15 procent, primärt förklarat av ett nytecknat avtal om förnyelsebar elektricitet i Norge, samt utfasning av oljepannor. Målet är att utsläppen ska minska ytterligare under 2022.

Humana uppmanar medarbetarna att resa klimatsmart, liksom att använda verksamhetens bilar effektivt. Förutom att minska resandet vill Humana i möjligaste mån underlätta distansarbete.

Humana har avtal om förnyelsebar elektricitet i Sverige och i Norge. I alla länder sker ett fortsatt utbyte av värmesystem med olja.

Tabell: Humanas klimatavtryck, CO2e (ton)

2021

2020

Scope 1: Utsläpp från egna fordon och
egenproducerad energi (tjänstebilar, olja) 

3 911 3 753
Scope 2: Indirekta utsläpp som uppstår
vid köpt el och fjärrvärme

2 619 3 931
Scope 3: Utsläpp från tjänsteresor (flyg) 

91 85
TOTAL 6 621 7 769

 

Scope 1:Baserat på faktiska drivmedelsvolymer för egna fordon. Oljeförbrukning baseras på faktiska och uppskattade bränslevolymer.

Scope 2: Baserat på faktiskt och uppskattad elförbrukning samt fjärrvärmeförbrukning.

Scope 3: Baserat på tjänstereseleverantörernas beräkningar av utsläpp genererade från flygresor som bokats centralt i Sverige och Norge.

Jämfört med den totalsiffra på 5 781 CO2e som redovisades för 2020 i års- och hållbarhetsredovisningen 2020, har uppdateringar av följande data i beräkningarna gjorts under 2021, vilket förändrat totalsiffran: emissionsfaktorn för el har ändrats i linje med GHG- protokollet och beräknats utifrån marknadsbaserad metod. Emissionsfaktorn för fordonsutsläpp har justerats för att motsvara direkta utsläpp och för tjänsteresor med flyg har en RFI-faktor adderats.