Humana arbetar för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att bland annat resa klimatsmart, underlätta distansarbete, installera solpaneler och byta till mer miljövänlig uppvärmning. Med vårt nya koldioxidindex följer vi upp våra initiativ.

Miljöpolicy

Humanas miljö­arbete utgår från vår miljö­policy. Där definieras klimat­effektivitet och resurseffektivitet som väg­ledande kriterier. Miljöarbetet bygger på principerna om försiktighet respektive utbyte. Varje enhet inom Humana ska ständigt sträva efter att jobba resurseffektivt för att minska miljö­påverkan samtidigt som kostnaderna kan sänkas. Det är obligatoriskt för alla Humanas medarbetare att genomgå bolagets digitala hållbarhets­utbildning.

Humana påverkar miljön och klimatet framför­allt genom biltransporter och genom utveckling och drift av boenden. I driften ingår uppvärmning och elförsörjning liksom inköp och hantering av bland annat mat och dryck, förbrukningsmateriel och läkemedel.

Klimatindex

Humana strävar efter att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2020 tog vi fram ett koldioxidindex, baserat på utsläppsuträkningar gjorda i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG). Uträkningarna bygger på uppmätt och skattad data från alla verksamheter och länder i koncernen, och generella utsläppsfaktorer.

Tabellen nedan illustrerar utsläppen ­indelade enligt GHG-protokollets tre så kallade scope.

  • Scope 1 – 
    redovisar direkta utsläpp från bil­resor inom Humanas verksamheter samt från uppvärmning med eldningsolja.
  • Scope 2 –  redovisar indirekta utsläpp från inköpt elektricitet och fjärrvärme.
  • Scope 3 –  redovisar indirekta utsläpp från centralt bokade flygresor.

Humana ämnar utveckla insamlingen av data för att kunna redovisa ytterligare indirekta utsläpp, och därmed öka insikten om hur vi kan minska koncernens negativa ­klimatpåverkan.

Enligt den datainsamling och de avgränsningar som gjorts, summerar Humanas utsläpp för 2020 till 5 781 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 6 505 ton 2019. Det är en minskning med 11 procent. Målet är att utsläppen ska minska ytterligare fram till 2022.

Humanas resepolicy uppmanar med­arbetarna att resa klimatsmart, liksom att använda verksamhetens bilar effektivt. Förutom att minska resandet vill Humana i möjligaste mån underlätta distansarbete genom fler virtuella projektteam och webbmöten. I en jämförelse med 2019 har Humanas bil­resande under 2020 minskat med 14 procent och flygresande med 60 procent, till stor del förklarat av pandemin.

I det fåtal av Humanas fastigheter som fortfarande värms med eldningsolja sker ett aktivt utbyte till miljövänligare uppvärmningsmetoder.

 

Tabell: Humanas klimatavtryck, CO2e (ton)

2020 2019
Scope 1: Utsläpp från egna fordon och
egenproducerad energi (tjänstebilar, olja) 

3 950 4 578
Scope 2: Indirekta utsläpp som uppstår
vid köpt el och fjärrvärme

1 766 1 766
Scope 3: Utsläpp från tjänsteresor (flyg) 

65 162
TOTAL 5 781 6 505

 

Scope 1: Baserat på faktiska drivmedelsvolymer för egna fordon. Oljeförbrukning baseras på faktiska och uppskattade bränslevolymer,där 2019 delvis uppskattats baserat på data för 2020.

Scope 2: Baserat på faktiskt och uppskattad elförbrukning samt fjärrvärmeförbrukning, där 2019 uppskattats baserat på data från 2020.

Scope 3: Baserat på tjänstereseleverantörernas beräkningar av utsläpp genererade från flygresor som bokats centralt i Sverige och Norge.

Nybyggnationer

Humana ställer som krav att all nybyggnation ska ha en fastighetsenergianvändning som är minst 20 procent lägre än lagkravet, att det monteras solceller där förutsättningarna tillåter, och att all belysning ska ha lågenergi­teknik. Alla äldreboenden som Humana öppnar 2021 kommer att vara utrustade med ladd­stolpar för elbilar och flera befintliga äldreboenden och LSS-boenden har redan solpaneler och laddstolpar. Humanas äldreboende i Växjö är ­certifierat enligt miljöklass LEED Platinum och Mörkgrönt i Skanskas egna miljö­system. Det innebär ett nära-nollenergihus. Det nya äldreboendet i Norrtälje som öppnar 2021 kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Alla Humanas verksamheter ska arbeta för att minska mat­svinn och avfall.

Miljöcertifiering

Ledningsgrupperna inom affärsområdet Individ och familj är certifierade enligt ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet. Det pågår även ett struktur- och processarbete riktat mot våra enheter, där de hjälpta av checklistor och andra hjälpmedel tar fram egna miljöplaner.