Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Two people working with emotion cards.

Den privata utförda socialomsorgens bidrag till ökat värde

Den privata sociala omsorgen behöver kunna legitimera sitt existensberättigande utifrån fyra olika perspektiv.

Det första och mest grundläggande är att omsorgen måste vara kostnadseffektiv och kunna bidra till en positiv priskonkurrens. Detta förstås givet att det finns begränsade resurser och vi ser tydligt att välfärdens framtida finansiering har sina utmaningar med fler som inte arbetar och en åldrande befolkning med högre krav på välfärden.

Den privata sociala omsorgen måste även kunna bidra till att kvalitetskonkurrens stärks. Det handlar om att driva på i utvecklingen av kvalitet, evidens i metoderna och förstås i nöjdheten i leveransen. En tredje uppgift där den privata omsorgen måste kunna leverera värde är den sociala innovationen. Här handlar det om att tänka nytt och genomföra omsorgen med innovation som en grundförutsättning.

Det kan handla om att driva fram digitaliseringen av den sociala omsorgen eller att ta fram nya metoder som i grunden förändrar förutsättningarna för hur omsorg ges.

En grundpelare för den sociala omsorgen är förstås även att kunna bidra till valfrihet för befolkningen som är i behov av social omsorg. Utan möjlighet till att välja bort vårdgivare så tappar samhället ett centralt verktyg.

Vård och omsorg som år efter år får fortsätta med låga kvalitetsleveranser kan bara pågå i ett vårdsystem som till sin natur är ett monopol. Valfrihet driver kvalitet genom människors val.

Processtyrt kvalitets- och förbättringsarbete

Den sociala omsorgen i Sverige ligger efter många länder i avseendet att det är lågt eller inget fokus på de utfall som den sociala omsorgen levererar. Detta trots stora investeringar inom det sociala området av välfärden. Sveriges kommuner har under en längre tid inte efterfrågat en mer systematisk uppföljning av utfallen.

Myndigheterna som granskar den sociala omsorgen har solitt fokus på att följa gällande regelverk och rutiner. Som bransch ligger den social omsorgen långt efter andra välfärdssektorn som sjukvården eller för den delen högskolesektorn. Även i en internationell jämförelse så sticker Sverige ut i den meningen att vi har som land ett lågt intresse för vilka faktiska resultatet som den sociala omsorgen levererar. I sektorer som sjukvård och den högre utbildningen har utvecklingen de senaste 20 åren drivits allt tydligare mot att följa upp utfallen och inte endast fokuserat på processkvalitet.

Humana som bolag har satsat mycket resurser på att bygga upp en nordisk kvalitetsorganisation där vi systematiskt fokuserar på att följa upp process och strukturmått. Vi har även implementerat ett systematiskt arbetssätt avseende förbättringsarbetet som driver kvalitet. Det lär vi stolta över men nu är det dags för nästa steg – att följa upp sociala utfall.

Vägen framåt:

Humana har som avsikt att driva arbetet med standardiseringen inom området för socialtjänstlagen och utreda om vi kan etablera en plattform på webben där både den offentliga och privata sektorn kan lägga upp data på aggregerad nivå utifrån specifik målgrupp och jämföra utfallsmått för att sätta ny kvalitetsstandard. Målsättningen är att påbörja detta arbete under 2023.

Humanas första utfallsmått

Inom affärsområdet för Individ och familj och divisionen Barn och Unga, har Humana sedan 2019 investerat i att följa flera utfallsmått utifrån målgruppen barn och unga som har vårdats enligt SoL och/eller LVU på våra HVB-verksamheter.

Vi har investerat i ett datadrivet arbete som presenteras i aggregerad form. Vi har ambitionen att utreda ifall vi kan publicera sådan aggregerade data med förhoppning att andra aktörer ska ta efter och på detta sätt skapa ett första utkast av öppna jämförelser (en standard för branschen) inom den sociala omsorgen baserat på utfall. Data har begränsats till perioden januari 2020 till 2022.

Humana som koncern vill bidra till standardisering inom den sociala omsorgen och fokus på utfall inom sina affärsområden. Ambitionen är därför att under 2023 löpande presentera utfallsmått som lägger fokus på vad vi som samhälle får sociala utfall för investerade skattekronor.

Vi inleder med affärsområdet Individ och familj under 2022. Vi har även ett långsiktigt mål att använda utfallsmåtten för att ta fram utfallskontrakt och andra prestationsinriktade och kvalitetsinriktade upphandlingar som idag inte finns inom den sociala omsorgen. I många sammanhang finns problem med kortsiktighet, bristande incitament, stuprörsorganisering och otydliga målsättningar särskilt när det gäller förebyggande och tidiga insatser. Sociala utfallskontrakt är ett möjligt sätt att bemöta detta.

Se webbinarie om hur mäter vi effekterna av det vi gör

Läs nyheten om "Alla tjänar på sociala utfallskontrakt"

Kunskapsspridning till hela omsorgen

Genom att ge beställare och andra intressenter tillgång till Humans omfattande kunskap stärker vi den samlade kunskapen om omvårdnad och socialt arbete.

Ambitionen är att inspirera och bidra till att stärka kvaliteten i hela omsorgsbranschen. Under 2022 genomförde vi bland annat 27 Fokusfredagar/webbinarier som lockade över 12 000 deltagare.

Där­utöver producerar vi sedan 2021 tidningen Humant med kunskapsspridning om alla våra verksamhetsområden i Sverige.