Utgångspunkten för Humanas omsorg är ­alltid individens förutsättningar och behov. Med hjälp av metodutveckling och kvalitetssäkring säkerställer vi att rätt behandlings­metoder används utifrån vetenskap och beprövad metod. Genom utveckling av ­välfärds­teknik och behandlingsmetoder bidrar Humana till ökad effektivitet och högre ­kvalitet för kunder och klienter.

Kvalitetsarbetets fyra delar

För att nå goda resultat för Humanas kunder och klienter och för att säkra en hög och jämn kvalitet i verksamheten anser Humana att det krävs lika delar engagemang och struktur. Arbetet vilar på fyra delar:

1. Individuella lösningar

Kunder och klienter kommer alltid i första hand. Det är nödvändigt för att leva som vi lär – vi tror på allas rätt till självbestämmande, integritet och ett bra liv. Dessutom, alla är olika och då behöver våra lösningar också vara det. Varje klient ska ha en individuell plan med personliga mål samt ska vara delaktig i att ta fram och följa upp planen. Inom äldreomsorgen går målen framförallt ut på att skapa livskvalitet på individens villkor. För ungdomar i HVB1) eller familjehem definierar målen den utveckling som ungdomen ska uppnå. Det kan till exempel handla om att fullfölja sin utbildning eller bryta ett självskadebeteende.

2. Gemensam värdegrund

Vår gemensamma värdegrund är utgångspunkten i såväl den strategiska planeringen som i den dagliga kontakten med kunder, klienter och beställare. Medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och glädje bidrar till att göra Humana till en ledande omsorgsaktör.

3. Evidensbaserad praktik

För Humana är evidensbaserat arbete centralt för att säkra en omsorg av hög kvalitet för kunder och klienter. En gemensam organisation för kvalitet och metod säkerställer att Humanas specialister arbetar med medicinsk och psykosocial vård och behandling samt omvårdnad utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidensbaserade metoder. (Läs mer om att arbeta utifrån evidens nedan.)

4. Hög kompetens

Humana är en verksamhet av människor, för människor. Vi rekryterar dedikerade personer och erbjuder ständig utveckling. Hos oss finns erfarna psykologer, läkare, socionomer, jurister, sjuksköterskor, undersköterskor och behandlingsassistenter.

Bas i studier och evidens

Två metoder som Humana arbetar utifrån är Treatment Foster Care Oregon, TFCO, och Connect, där Humana är licensinnehavare i Norden.

TFCO vänder sig till ungdomar och familjer med allvarlig problematik som gör att det kan bli aktuellt med placering på HVB. Inom ramen för Humanas arbete med TFCO pågår en uppföljande studie där vi följer 50 ungdomar från behandlingsstart till slut. Vi mäter skolnärvaro, frekvens av läxläsning samt ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa.

Connect är ett strukturerat program med syftet att hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner att finna ny förståelse för både ­barnets och egna beteenden och reaktioner, och i förlängningen förändra omsorgsrollen. I en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) av Connect för familjehem undersöks just nu effekten för de placerade barnen och för familjehemmen efter att familjehemsföräldrarna har genomgått Connectutbildning. Projektet är ett samarbete mellan Humana, Simon Fraiser University i Kanada och Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Dessutom driver och bidrar Humana till forskningsprojekt vid universitet och hög­skolor för att få starkare vetenskapligt underlag för de metoder vi använder och för att bidra till att öka kunskapen generellt inom våra områden. Humanas egna metodutvecklare spelar en viktig roll i samarbetet med forskare och projekt. Exempelvis pågår en studie på våra äldreboenden där vi, tillsammans med forskare från Stockholms univer­sitet, undersöker hur ljussättningen påverkar bland annat välmående och sömn hos våra boende.

Ledningssystem

Som stöd för vårt kvalitetsarbete har vi ­ledningssystemet Parus (process, aktivitet, rutin, uppföljning, samverkan). Under 2020 fortsatte implementeringen av Parus i den finländska och danska verksamheten. I den svenska och norska verksamheten skedde det året innan. Implementeringen innebär en harmonisering av styrdokument, processer och arbetsrutiner. Ledningssystemet gör det enkelt för användaren att navigera i olika processer och hitta den aktivitet som behöver utföras i varje läge. Tack vare Parus kan vi utveckla möjligheterna att göra riskanalyser, följa upp mål samt genomföra intern­kontroller.

Humana Quality Model

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana styrmodellen Humana Quality Model (se bild nedan). Modellen bygger på två dimensioner: Den ena är Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen. Den andra är uppföljningen av individuella planer för att säkerställa uppfyllelse av enskilda kunders och klienters mål.

HQI inkluderar kunder och medarbetare och väger samman sju kvalitetsindikatorer, som allvarliga avvikelser och kundnöjdhet. Indexets maxvärde och Humanas långsiktiga mål är 100. Under 2020 uppgick HQI till 95, att jämföra med fjolårets värde 94.

I HQI ingår det gemensamma Nöjd kund-/klientindex, NKI, för hela Humana. Under året har ett stort fokus legat på att hantera covid-19-pandemin och det är glädjande att se att Humana kunnat hantera läget på ett bra sätt. 2020 års NKI uppgick till 83, samma resultat som för 2019. Varje affärsområde gör också egna mer djupgående undersökningar.

Andelen klienter vars individuella plan som har följts upp enligt tidplan följs upp månadsvis. Det långsiktiga målet är att varje verksamhet ska nå minst 98 procent. Totalt för Humana var utfallet 2020 en andel på 88 procent individuella planer som följts upp i tid (88 procent även 2019).

Inom äldreomsorgen gör Socialstyrelsen en årlig nationell brukarundersökning. Att Humana kom väl ut i Socialstyrelsens årliga nationella undersökning av Sveriges äldre­boenden även i år, trots att affärsområdet Äldre­omsorg varit mycket påverkat av pandemin, är ett viktigt besked för oss. I 2020 års undersökning uppgick andelen nöjda kunder på Humanas äldreboenden till 83 procent (88). Det kan jämföras med i genomsnitt 81 procent för alla äldreboenden i Sverige, kommunala och privata aktörer.

Bild: Humana Quality Model

Kvartalsredovisning

För att främja ständig utveckling är Humana som företag noga med att öppet kommunicera Humanas kvalitet och avvikelser både internt och externt. Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats liksom i bolagets årliga kvalitetsredovisning. Här redovisas uppföljningen av Humana Quality Model.

Humanas kvalitetsarbete ska bidra till att minska allvarliga avvikelser i verksamheterna. Medarbetare uppmuntras att anmäla avvikelser (läs mer under Synpunkter och klagomål) så att händelser kan analyseras och att fel inte upprepas. Uppgifter om allvarliga avvikelser, rapporterade enligt Lex Sarah och Lex Maria finns på Humanas webbplats.

Integritet och informationssäkerhet

Givet Humanas verksamhet är informationssäkerhet ett absolut krav. Humana har en särskild organisation med dataskyddsombud i varje land och en samordnare för koncernen. Vi analyserar incidenter och är skyldiga att rapportera allvarliga incidenter till Datainspektionen inom 72 timmar.

År 2020 inträffade 58 personuppgifts­incidenter i Sverige, varav 3 rapporterades till Datainspektionen. I Norge inträffade 42, i Finland 38 och i Danmark 0 incidenter, varav 1, 1 respektive 0 incidenter rapporterades till ansvarig myndighet.

Läs mer om Humanas kvalitetsarbete här