Individens förutsättningar och behov är alltid utgångspunkten för Humanas omsorg. Vi arbetar evidensbaserat och omsorgen utförs av kunniga och dedikerade medarbetare. Genom välfärds­teknik och utveckling av behandlingsmetoder höjer vi kvaliteten för våra kunder och klienter. Egna och externa undersökningar visar att vi lyckas.

Kvalitetsarbetets fyra delar

För att Humanas kunder och klienter ska få bästa tänkbara omsorg, och för att säkra en hög och jämn kvalitet i verksamheten, anser Humana att det krävs lika delar engagemang och struktur. Arbetet vilar på fyra delar:

1. Individuella lösningar

Kunder och klienter kommer alltid i första hand. Vi tror på allas rätt till självbestämmande, integritet och ett bra liv. Eftersom alla är olika behöver också våra lösningar vara det. Varje klient ska ha en individuell plan med personliga mål samt vara delaktig i att ta fram och följa upp planen. Inom äldreomsorgen går målen framförallt ut på att skapa livskvalitet på individens villkor. För ungdomar i HVB (hem för vård och boende) eller familjehem definierar målen den utveckling som ungdomen ska uppnå. Det kan till exempel vara att fullfölja sin utbildning eller bryta ett självskadebeteende.

2. Gemensam värdegrund

Humanas gemensamma värdegrund är utgångspunkten i såväl den strategiska planeringen som i den dagliga kontakten med kunder, klienter och beställare. Medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och glädje gör Humana till en ledande omsorgsaktör.

3. Evidensbaserad praktik

För Humana är evidensbaserat arbete centralt för att säkra omsorg av hög kvalitet för kunder och klienter. En gemensam organisation för kvalitet och metod säkerställer att Humanas specialister arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidensbaserade metoder.

4. Hög kompetens

Humana är en verksamhet av människor, för människor. Vi rekryterar dedikerade personer och erbjuder ständig utveckling. Hos oss finns erfarna socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, behandlingsassistenter, psykologer, jurister och läkare.

Bas i studier och evidens

Två metoder som Humana arbetar utifrån är Treatment Foster Care Oregon (TFCO) och Connect. Humana är licensinnehavare i Norden för båda metoderna.

TFCO vänder sig till ungdomar och familjer med allvarlig problematik som gör att det kan bli aktuellt med placering på HVB. Inom ramen för Humanas arbete med TFCO pågår en studie där vi följer 50 ungdomar från behandlingsstart till slut. Vi mäter skol närvaro, frekvens av läxläsning samt ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa. TFCO finns numera listad bland Socialstyrelsens rekommenderade behandlingsmetoder som alla kommuner bör kunna erbjuda.

Connect är ett strukturerat program med syfte att hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner att finna ny förståelse för både barnets och egna beteenden och reaktioner. I en randomiserad kontrollerad studie (RCT- studie) av Connect för familjehem undersöks effekten för de placerade barnen och för familjehemmen efter att familjehemsföräldrarna har genomgått Connectutbildning. Projektet är ett samarbete mellan Humana, Simon Fraser University i Kanada och Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Humana driver och bidrar till forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Detta ger oss ett starkare vetenskapligt underlag för de metoder vi använder och bidrar till att öka kunskapen generellt inom våra områden. Humanas egna metodutvecklare spelar en viktig roll i samarbetet med forskare och projekt.

Humana Quality Index (HQI)

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen, samt uppföljning av individuella planer, som är till för att säkerställa uppfyllelse av enskilda kunders och klienters mål.

HQI väger samman sju kvalitetsindikatorer. (Från och med 2022 omfattas tolv indikatorer.) Vid starten 2017 var resultatet av HQI 89 och Humanas långsiktiga mål är 100. Sedan dess har resultatet stärkts och 2021 uppgick HQI till 94.

I HQI ingår det koncernövergripande Nöjd kund-/klientindex. 2021 års NKI uppgick till 86, tre procentenheter bättre än för 2020 och 2019, och en procentenhet över vårt långsiktiga mål som är 85. Under de senaste två åren har stort fokus legat på hante ringen av covid-19-pandemin och det är glädjande att konstatera att Humana kunnat hantera denna på ett bra sätt.

Utveckling av HQI

Introduktionen av HQI som kvalitets- index inom Humana har varit av stort värde då det ger möjlighet att följa upp kvaliteten i de tjänster vi levererar. Under 2021 har Humanas kvalitetsorganisation fortsatt att utveckla verktyget för kvalitetsuppföljning och tagit fram ett nytt HQI. Syftet är att komma närmare resultatet av insatsen för den enskilde kunden/klienten.

Humanas verksamheter skiljer sig åt: ett gott resultat för en ungdom placerad på ett HVB går inte att direkt jämföra med ett gott liv för en äldre person på ett särskilt boende. Därför har vi utökat antal indikatorer i indexet från sju till tolv och täcker därmed in fler aspekter. Indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av verksamheterna.

Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att förstå var förbättringar behövs. Humanas nya HQI täcker inte exakt allt och vi kommer fortsätta att systematiskt utveckla verktyget. Med det nya HQI har vi tagit ett stort kliv i rätt riktning och vi kan fortsätta bidra till att sätta en ny och högre standard för sociala insatser.

Det här mäter Humanas kvalitetsindex, HQI: 

Vad vi vill uppnå (syfte)  Vad vi mäter   
1. Nöjda kunder och klienter    Nöjd kundindex  
2. Rätt stöd, vård eller insats till kunder och klienter  Andel uppföljda individuella planer 
3. En säker tjänst levererad  Antal kritiska avvikelser som rapporteras till myndighet   
4. Leverans i enlighet med lagstiftning    Andel av myndighetsinspektioner som ger allvarliga anmärkningar  
5. Säkerställa systematiskt lärande   Andel avvikelser som upprepas  
6. Korrekt hantering av personuppgifter   Andel personuppgiftsincidenter som rapporteras till myndighet  
7. Nöjda medarbetare   Nöjd medarbetarindex  
8. Medarbetarnas välmående och hälsa   Sjukfrånvaro  
9. Säker arbetsmiljö    Antal tillbud och arbetsskador som anmäls till myndighet 
10. Kontinuerlig kompentensutveckling   Andel medarbetare som genomfört utbildning i lärportalen 
11. Högkvalitativa utbildningar    Kvalitativ uppföljning av varje utbildning   
12. Medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling    Antal förbättringsförslag 

 

Ledningssystem

Som stöd för kvalitetsarbetet har vi ledningssystemet Parus (process, aktivitet, rutin, uppföljning, samverkan). Ledningssystemet gör det enkelt för användaren att navigera i olika processer och hitta den aktivitet som behöver utföras i varje läge. Tack vare Parus kan vi göra riskanalyser, följa upp mål samt genomföra internkontroller.

Kvartalsredovisning

För att främja ständig utveckling är Humana noga med att öppet kommunicera kvalitet och avvikelser både internt och externt. Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats liksom i bolagets årliga kvalitetsredovisning.

Humanas kvalitetsarbete ska bidra till att minska allvarliga avvikelser i verksamheterna. Medarbetare uppmuntras att anmäla avvikelser så att händelser kan analyseras och fel inte upprepas. Allvarliga missförhållanden och avvikelser kan rapporteras via bolagets visselblåsarfunktion. Uppgifter om allvarliga avvikelser, rapporterade enligt Lex Sarah och Lex Maria finns på Humanas webbplats.

Integritet och informationssäkerhet

Givet Humanas verksamhet är informationssäkerhet ett absolut krav. Humana har en särskild organisation med dataskyddsombud i varje land och en samordnare för koncernen. Vi analyserar incidenter och är skyldiga att rapportera allvarliga incidenter till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

År 2021 inträffade 58 personuppgiftsincidenter i Sverige, varav 11 rapporterades till ansvarig myndighet. I Norge inträffade 39, i Finland 35 och i Danmark 0 incidenter, varav 0, 1 respektive 0 incidenter rapporterades till ansvarig myndighet.

Läs mer om Humanas kvalitetsarbete på humana.se