1. Start
 2. Hållbarhet
 3. Humanas policyer
""

Humanas policyer

Humana har ett flertal policyer som leder oss i vårt arbete: övergripande policyer som omfattar Humanas uppförandekod och de värderingar och principer som ska styra verksamheten, arbetsordningar samt styrande dokument och policyer där Humanas interna regler och processer finns samlade.

Uppförandekod och övergripande policyer

Humana har tre övergripande policyer som omfattar Humanas värderingar och principer för verksamheten. Dessa övergripande policyer utgörs av:

 • Uppförandekod och våra värderingar
 • Ersättningspolicy
 • Utdelningspolicy

Arbetsordningar

Humana har också arbetsordningar för Humanas styrande organ. Dessa är:

 • Arbetsordning för styrelsen
 • Vd-instruktion
 • Policyer för styrelsens utskott, det vill säga för revisionskommittén och ersättningskommittén

Styrande dokument

Humanas interna regler och processer finns samlade i Humanas styrande dokument. Dessa är styrande för verksamheten och ska stötta Humana att arbeta i enlighet med våra värderingar och principer och att nå våra mål på ett önskat och effektivt sätt. De styrande dokumenten gäller för all Humanas verksamhet och utgörs av:

 • Finanspolicy
 • It-policy
 • Kommunikationspolicy (inklusive instruktion för aktiemarknadsinformation)
 • Insiderpolicy
 • Ekonomihandbok
 • Policyer relaterade till personalfrågor, till exempel lönepolicy, jämställdhetspolicy och bilpolicy

Förutom de styrande policyer som beskrivs ovan och som gäller för hela koncernen har även respektive affärsområde inom Humana styrande dokument som gäller för sin respektive verksamhet.

Hållbarhetspolicyer

Humana har kommit fram till sex hållbarhetsområden som är de mest relevanta för oss ur ett hållbarhetsperspektiv och utifrån att Humana är ett företag som bedriver omsorg med människor i fokus. Inom vart och ett av våra hållbarhetsområden beskriver vi vår inställning och våra målsättningar i en policy. Våra hållbarhetsområden är (ett par av dem nämns även ovan):