""

Arbetsmiljöpolicy

1. Bakgrund och syfte

Humana är ett av de största omsorgsföretagen i Norden och vår vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. Våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet och vi sätter deras hälsa och säkerhet i främsta rummet. Våra arbetsplatser är spridda geografiskt och de flesta på Humana arbetar på någon av våra hundratals omsorgsenheter, andra i kontorsmiljö. Humanas personliga assistenter har assistanskundernas hem som sina arbetsplatser.

För många yrkesgrupper inom omsorg och socialt arbete är risken för belastningsskador, hot och våld samt smitta högre än för andra grupper. Att skapa en arbetsmiljö som är säker och främjar fysisk och psykisk hälsa, välbefinnande och trygghet är därför ett högt prioriterat arbetsområde för Humana och en av bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor. Syftet med denna policy är att beskriva principerna för och styrningen av arbetsmiljöarbetet.

2. Omfattning

Policyn omfattar alla delar av och alla medarbetare i Humana-koncernen. Den gäller även för externa parter som ingått ett avtal med Humana som berör arbetsmiljöansvar.

3. Definitioner

Med arbetsmiljö menar vi alla förhållanden på våra arbetsplatser, sociala och organisatoriska, fysiska och digitala.

4. Huvudprinciperna för Humanas arbetsmiljöarbete

Humana betraktar lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i arbetsmiljöarbetet. Vi ska också arbeta systematiskt för att analysera och agera på de krav och förväntningar som våra medarbetare, kunder, klienter, beställare, investerare och andra intressenter ställer på oss.

Vårt arbetsmiljöarbete ska utgå från följande principer:

  • Vi eftersträvar en arbetsmiljö som främjar säkerhet, fysisk och psykisk hälsa, välbefinnande och trygghet för alla medarbetare.
  • Vi betraktar arbetsmiljöarbetet som ett gemensamt ansvar och arbetar i samverkan med fackliga parter, skyddsombud och medarbetare för att förebygga ohälsa, olyckor och arbetsrelaterade problem.
  • Vi bedriver arbetsmiljöarbetet systematiskt genom undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.
  • Vi betraktar arbetsmiljöarbetet som en naturlig del av det vardagliga arbetet och lägger det till grund för planering och beslutsfattande.
  • Humanas arbetsmiljöarbete ska hanteras med hjälp av denna policy och relaterade riktlinjer, rutiner och tillhörande dokument för respektive länder och affärsområden inom Humana.

5. Mål för Humanas arbetsmiljöarbete

Humanas arbetsmiljöarbete ska reducera sannolikheten för att arbetsmiljörisker uppstår eller begränsa riskernas påverkan och konsekvenser om de faktiskt inträffar. För att förebygga arbetsrelaterad ohälsa eller skada hos våra medarbetare arbetar Humana med följande mål:

  • Öka kännedom och medvetenhet om arbetsmiljöfrågor, exempelvis genom att erbjuda utbildning och information till chefer och medarbetare och att dela kunskap och goda exempel mellan verksamheter.
  • Minska antalet arbetsrelaterade olyckor och skador genom att arbeta förebyggande med arbetsmiljön, exempelvis genom regelbundna riskbedömningar i form av årliga skyddsronder och hantering av rapporterade tillbud och arbetsskador.
  • Minska sjukfrånvaro och öka frisknärvaro genom att främja en hälsosam arbetsmiljö och främja medarbetarnas hälsa, exempelvis genom friskvårdsbidrag och att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete genom utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Utifrån dessa övergripande mål och denna arbetsmiljöpolicy ska respektive land och affärsområde inom Humana utforma verksamhetsspecifika arbetsmiljömål och tillhörande mått.

6. System för arbetsmiljöledning och arbetsskadehantering

Humana har system för arbetsmiljöledning samt för hantering av tillbud och arbetsskador som täcker alla verksamheter.

7. Roller och ansvar

En förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete är tydliga ansvars- och beslutsfunktioner. Huvudprincipen är att varje juridisk enhet (bolag) inom Humanakoncernen är arbetsmiljöansvarigt för de medarbetare som är anställda i bolaget. Respektive bolagsledning har därmed det strikta arbetsmiljöansvaret och ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs inom respektive bolag. Varje bolags styrelse, och i sin tur vd, fördelar arbetsmiljöuppgifter till närmast underliggande chefer, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare till närmast underliggande chefer och så vidare.

Utifrån ett koncernövergripande perspektiv organiseras arbetsmiljöarbetet inom Humana på följande sätt:

7.1 Styrelsen i Humana AB

Humanas styrelse ska tillse att koncernen har lämpligt arbetsmiljöarbete, inklusive erforderliga policyer och styrdokument för arbetsmiljöarbetet. Styrelsen skall vid minst ett möte per år behandla policyns efterlevnad; se över denna policy och föreslå eventuella förändringar.

7.2 Koncern-vd

Humanas koncern-vd ska tillse att det finns en övergripande arbetsmiljöpolicy som är anpassad för koncernens verksamhet och som fastställer Humanas målsättning och inriktning för koncernens arbetsmiljöarbete. Koncern-vd ska också tillse att det finns tillräckliga resurser och kunskap i koncernen för att kunna bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Koncern-vd informerar styrelsen om policyn och rapporterar kring uppföljning och resultat minst årligen.

7.3 Landschefer och affärsområdeschefer

Humanas landschefer och affärsområdeschefer ska tillse att det sker en implementering av policyn i sina respektive länder och affärsområden samt att väsentliga data för länderna och affärsområdena som ska ingå i koncernredovisningen kan samlas in och rapporteras. Landschefernas och affärsområdeschefernas ansvar sammanfaller i praktiken i sin helhet med den för bolagsledningar som beskrivs nedan i 7.4.

7.4 Bolagsledningar i Humanas dotterbolag och chefer i enskilda verksamheter

Bolagsledningarna i Humanas dotterbolag och chefer med fördelade arbetsmiljöuppgifter ska säkerställa att arbetsmiljölagstiftning efterlevs och att medarbetarna tar del av och arbetar efter principerna i denna policy. De ska också tillse att erforderligt arbetsmiljöarbete sker i verksamheterna, exempelvis genom att medarbetarna får tillgång till specifika instruktioner, rutiner och andra former av praktisk handledning och utbildning som de behöver som stöd i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

7.5 HR

HR ansvarar för en ökad kännedom och medvetenhet om arbetsmiljöfrågor genom att erbjuda utbildning och information till chefer och medarbetare. HR ansvarar också för att bevaka förändringar i arbetsmiljölagstiftning som kan påverka Humanas verksamheter samt att upprätta och revidera rutiner rörande arbetsmiljö i respektive affärsområde.

7.6 Medarbetare i koncernen

Humanas medarbetare ansvarar för att följa denna policy och aktivt arbeta för att bidra till en god arbetsmiljö på Humana. Varje medarbetare har ett ansvar att delta aktivt i Humanas systematiska arbetsmiljöarbete, följa rutiner och instruktioner samt uppmärksamma eventuella risker i arbetsmiljön. Medarbetarna har även ansvar för att bidra till en positiv arbetsmiljö, genom att följa Humanas uppförandekod och värdegrund.

8. Löpande förbättringar och avvikelser

Samtliga medarbetare ska rapportera uppmärksammade brister och avvikelser i arbetsmiljön. Även goda idéer och förslag på förbättringar inom arbetsmiljöområdet uppmuntras att lyftas. Rapportering görs i kanaler avsedda för avvikelserapportering eller till närmaste chef.

Chef med fördelade arbetsmiljöuppgifter ansvarar för att anmäla allvarliga tillbud och allvarliga arbetsskador till Arbetsmiljöverket (eller till motsvarande myndigheter i Norge och Finland). Hantering av avvikelser och synpunkter görs enligt rutiner som gäller för respektive land och affärsområde.

9. Uppföljning och utvärdering

Koncern-vd är ytterst ansvarig för uppföljning av denna policy samt att utfallet rapporteras till styrelsen minst årligen. HR-direktören ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn ses över minst årligen, samt vid behov uppdateras.

10. Andra relevanta styrdokument och instruktioner

Respektive land och affärsområde inom Humana ansvar för att det finns relevanta styrdokument och rutiner som reglerar det operativa arbetet inom respektive organisation och verksamhet. Detta gäller samtliga arbetsmiljörelaterade processer exempelvis skyddsrond, arbetsanpassning, tillbud och arbetsskador.

Policyn godkändes av styrelsen i Humana AB den 16 maj 2024.