""

Kvalitetspolicy

Humanas medarbetare arbetar utifrån visionen "Alla har rätt till ett bra liv". För att uppnå visionen måste Humana vara ett pålitligt, tryggt och stabilt omsorgsföretag med hög kvalitet och säkerhet i allt vi gör.

Mål

Humana har därför definierat fyra målområden för koncernen som utmynnar i mål, delmål och aktiviteter. Dessa målområden är:

 1. Kvalitativ verksamhet
 2. Attraktiv arbetsgivare
 3. Långsiktig och uthållig tillväxt
 4. Ansvarstagande samhällsaktör

Med utgångspunkt i målområden och med klienten/kunden i fokus tillhandahåller vi ett flertal tjänster för att kunna erbjuda rätt tjänst till rätt individ, i rätt tid med säkerställd kvalitet.

Humana ska bedriva en kvalitativ verksamhet och bidra till en ny, och högre, standard inom de segment Humana är verksamt inom.

För att säkerställa kvalitet i allt vi gör innebär det att vi på Humana:

 • Har en ledning som är aktiv i kvalitetsarbetet för att säkerställa stöd och engagemang för personal på alla nivåer och områden inom företaget.
 • Har ett komplett ledningssystem som omfattar intern uppföljning och utveckling av kvalitet och säkerhet i verksamheten.
 • Arbetar för att integrera riskhantering i verksamheten för att kunna identifiera och fokusera på det som är kritiskt för våra klienters/kunders säkerhet och integritet.
 • Aktivt analyserar och följer upp avvikelser för att förbättra och utveckla verksamheterna.
 • Fortlöpande följer upp effektiviteten av kvalitetssystemet genom ledningens genomgång, egenkontroll och målstyrning mot uppsatta kvalitetsmål.
 • Driver vårt förbättringsarbete långsiktigt och systematiskt och är öppna i vårt arbete med kunder för att kunna erbjuda den bästa individuellt anpassade lösningen.
 • Har ett ständigt pågående värdegrundsarbete för att stärka Humanas gemensamma företagskultur.
 • Satsar på ständig kompetensutveckling både utifrån den enskilda medarbetarens och verksamhetens behov.
 • Fortlöpande följer upp synpunkter från våra kunder och klienter.
 • Säkerställer att beslut fattade på koncernnivå utgår från verksamhetens bästa där processen är väl förankrad i relevanta led i våra verksamheter

Mått

 • Det finns ett koncerngemensamt och branschledande kvalitetsledningssystem inom Humana
 • Höga nivåer på nöjd kund/klient undersökningar som följs upp årligen.
 • Andel medarbetare som genomgått en utbildning i Humana Academy följs upp årligen
 • Mäter kontinuerligt kvalitet i genomförda insatser för Humanas klienter

Värdegrund

Humanas värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra allt vi gör. Tillsammans har vi mejslat fram orden Engagemang, Glädje och Ansvar som våra värdeord och det är hur vi lever efter dem som är det viktiga.

Ansvar

Ytterst ansvarig för Humanas kvalitetsarbete är företagets ledning. Arbete för att säkra kvaliteten i Humanas verksamheter bedrivs av alla medarbetare, under ledning av respektive verksamhets chef. Till deras stöd och hjälp finns Humanas kvalitetsorganisation som leds av kvalitetsdirektören.

Överträdelser av denna policy ska rapporteras till Humanas kvalitetsdirektör eller till visselblåsarfunktionen som nås genom www.humana.se vilket ger medarbetare en möjlighet att anonymt rapportera allvarliga missförhållanden.