En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Miljöpolicy

1. Bakgrund och syfte

Humana är ett av de största omsorgsföretagen i Norden och vår vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. Arbetet med vård och omsorg som bedrivs inom Humana är till stor samhällsnytta. Samtidigt förekommer metoder och material i vår verksamhet som kan medföra miljöpåverkan i form av till exempel utsläpp, resursförbrukning och avfall. Humanas miljöarbete ska säkerställa att vi minimerar vår direkta och indirekta negativa påverkan på miljön, utan att göra avkall på vår huvuduppgift.

Hantering av klimatförändringar är vår mest väsentliga miljöfråga. Klimatförändringar delas i sin tur upp i Humanas klimatpåverkan på omvärlden och Humanas beredskap för att klara av klimatförändringarnas effekter. Hantering av klimatförändringar ska hanteras med hjälp av denna policy och eventuella relaterade instruktioner.

När det handlar om andra miljöperspektiv har Humana ett ansvar att över tid också arbeta med att minimera vår negativa miljöpåverkan, exempelvis relaterat till biologisk mångfald och vattenresurser. Detta arbete sker utifrån relevans inom respektive lands organisation och verksamhet.

Syftet med denna policy är att beskriva principerna för och styrningen av Humanas miljöarbete.

2. Omfattning

Policyn omfattar alla delar av och alla medarbetare i Humana-koncernen.

3. Huvudprinciperna för Humanas miljöarbete

Humana betraktar lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet. Vi ska också arbeta systematiskt för att analysera och agera på de krav och förväntningar som ställs av våra intressenter, vilka inkluderar kunder och klienter, anhöriga, beställare, medarbetare, ägare och investerare.

Vi vill att Humana ska vara en ansvarsfull samhällsaktör och däri ligger att vi också har ett ansvarsfullt miljöarbete. Arbetet ska bygga på successiv förbättring av verksamheten och vilar på två huvudprinciper:

 • Utbytesprincipen innebär att sämre teknik, miljöskadliga tillvägagångssätt och miljöfarliga ämnen kontinuerligt ska bytas ut mot mer resurseffektiv teknik och miljövänliga metoder och ämnen.
 • Försiktighetsprincipen syftar till att undvika verksamhet eller produkter som kan vara farliga för miljön utan att det finns fullständiga bevis för att den är farlig.

5. Strategier och mål för att minimera direkt och indirekt klimatpåverkan

Humanas direkta klimatpåverkan uppstår framför allt till följd av biltransporter inom verksamheten och uppvärmning av boenden. Indirekt sker påverkan särskilt i relation till utveckling, nyttjande och underhåll av fastigheter samt till följd av resor samt inköp och förbrukning av bland annat livsmedel, engångsprodukter och IT.

Humana ska verka för att minimera verksamhetens klimatpåverkan med mål att minska bolagets växthusgasutsläpp i enlighet med Parisavtalet. Vårt mål är vetenskapligt baserat och överensstämmer med begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 °C jämfört med förindustriell tid.

Humanas klimatpåverkan ska minskas genom arbete utifrån tre huvudsakliga strategier:

 • Ansvarsfulla inköp
 • Minimerad förbrukning
 • Minimerat avfall

4.1 Ansvarsfulla inköp

Humanas inköp ska göras med hänsyn taget till hållbarhetsaspekter, såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska. Detta innebär att vi i det löpande inköpsarbetet ska:

 • Ställa och bedöma miljökrav på leverantörer och entreprenörer och där det är möjligt ska vi välja produkter och tjänster med lägre miljö- och klimatpåverkan.
 • Konsekvent övergå till förnybara resurser, till exempel genom att teckna elavtal med el från förnybara energikällor och successivt övergå till fordon som drivs med förnybara drivmedel.
 • Öka användningen av ekologiska eller närproducerade livsmedel där det är möjligt.

4.2 Minimerad förbrukning

Humana kan också minimera sin klimatpåverkan genom att öka resurseffektiviteten och minimera resursförbrukningen i verksamheten. Detta görs bland annat genom att:

 • Öka miljökunskapen och engagemanget bland medarbetarna genom löpande utbildning och spridande av goda exempel.
 • Hushålla med material och resurser, inklusive vatten och energi.
 • Fasa ut eller minimera användning av miljö- och hälsofarliga material, inklusive kemikalier.
 • Minimera användningen av engångsprodukter där det är möjligt.
 • Samarbeta med våra fastighetsvärdar samt ställa krav på energiprestanda vid nybyggnation och större ombyggnation.
 • Minska transporternas miljöpåverkan genom att undvika onödiga transporter, utveckla digitala arbetssätt, liksom prioritera resor med tåg framför flyg och bil.
 • Följa IT-strategin för att minska energiförbrukning och klimatavtryck i relation till IT-inköp och användning.

4.3 Minimerat avfall

Restprodukten av det Humana förbrukar i verksamheten blir olika former av avfall, framför allt matavfall och restavfall, vilket också innebär en påverkan på klimatet. Allt Humanas avfall ska hanteras enligt principerna i avfallstrappan, som i korthet innebär att: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera avfallet. Ansvaret för att avfall hanteras och kasseras korrekt ligger på de enskilda verksamheterna inom Humana.

I praktiken innebär detta att verksamheterna ska:

 • Vidta åtgärder för att förebygga onödigt avfall, inklusive matsvinn.
 • Säkerställa att det sker avfallssortering.
 • Låta restprodukter skapa nytta, inklusive matavfall.
 • Tillse att eventuellt avfall, inklusive farligt avfall, dit läkemedelsavfall räknas, hanteras och kasseras korrekt

5. Strategier och mål för att skapa beredskap för klimatförändringens effekter

Klimatförändringen förväntas få fysiska effekter på vårt samhälle, till exempel att vissa regioner kan komma att drabbas oftare av större stormar och skyfall medan andra regioner drabbas av extrema värmeböljor och torka. Konsekvenserna för Humanas verksamhet av sådana händelser kan till exempel handla om avbrott i tillgång till elektricitet, värme och/eller vatten, svårt för personal att ta sig till jobbet eller runt i verksamheten, brist i försörjning av livsmedel, samt orsaka fysiskt och psykiskt lidande för kunder och klienter. Sammantaget skulle det kunna innebära negativ inverkan på kvaliteten på omsorgstjänsterna.

För att minska risken för detta ska Humana skapa beredskap genom att:

 • Genomföra regelbundna riskanalyser och ta fram åtgärdsplaner för att säkerställa att vi vid extrema väderhändelser och naturkatastrofer kan minimera avbrott och olägenheter i våra verksamheter.
 • Vidta åtgärder för att minska fysiskt och psykiskt lidande av klimateffekter på våra särskilt utsatta kunder och klienter, t ex genom att installera kyla på våra äldreboenden.
 • Säkerställa nödvändiga beredskapslager för att säkra tillgång på värme, vatten, mat, läkemedel etc. vid större avbrott.

6. Hantering av andra miljöfrågor

Utöver hantering av klimatpåverkan, som är Humanas mest väsentliga miljöfråga, finns ytterligare miljöaspekter som vi också har ett ansvar att minimera de negativa effekterna av. Det handlar exempelvis om att hushålla med vatten och att motverka förluster av biologisk mångfald (vilket i praktiken exempelvis innebär att vi ska säkerställa att vi inte bygger i områden som kommer att påverka naturen på ett sätt som skadar den biologiska mångfalden). Det ska ske utifrån situationsanpassade väsentlighetsbedömningar och styras av lokala instruktioner och rutiner.

7. Miljöcertifiering

Humanas miljöarbete ska möta förväntningar och krav hos externa intressenter. Detta innebär ofta att utpekade delar inom Humana ska omfattas av erkända miljöledningssystem, till exempel ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS eller motsvarande, vilket betyder att miljöledningssystemet ska leva upp till vissa krav vad gäller exempelvis struktur, organisation och processer för att kunna planera, genomföra, följa upp och förbättra det löpande miljöarbetet. Delar av Humanas verksamhet är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Det betyder att de har ett godkänt miljöledningssystem som har certifierats av en särskilt utsedd oberoende revisor.

8. Roller och ansvar

En förutsättning för ett effektivt miljöarbete är tydliga ansvars- och beslutsfunktioner. Ansvaret för Humanas miljöarbete fördelas enligt följande:

8.1 Styrelsen i Humana AB

Humanas styrelse ansvarar för att tillse att koncernen har lämpligt
hållbarhetsarbete, inklusive erforderliga policyer och styrdokument för miljöarbetet. Styrelsen skall vid minst ett möte per år behandla policyns efterlevnad; se över denna policy och föreslå eventuella förändringar; samt behandla och godkänna den årliga hållbarhetsrapporten.

8.2 Koncern-vd

Humanas koncern-vd ansvarar för att det finns en miljöpolicy som är anpassad för koncernens verksamhet och som fastställer Humanas målsättning och inriktning för koncernens miljöarbete. Vd ansvarar också för att det finns tillräckliga resurser och kunskap i koncernen för att kunna bedriva ett effektivt miljöarbete. Vd informerar styrelsen om policyn och rapporterar kring uppföljning och resultat minst årligen.

8.3 Landschefer

Humanas landschefer ansvarar för implementeringen av policyn i sina respektive organisationer, inklusive att tillse att väsentliga data för landet som ska ingå i koncernredovisningen kan samlas in och rapporteras. Varje land ska också utse en person som ansvarar för löpande miljöfrågor och koordinering med de andra länderna genom koncernens hållbarhetsgrupp.

8.4 Hållbarhetsansvarig

Humanas hållbarhetsansvarig ansvarar för att utveckla och samordna koncernens hållbarhetsarbete och stödja landscheferna i implementeringen av denna policy, inklusive att erbjuda utbildningar och sprida kunskap och goda exempel. Hållbarhetsansvarig leder även arbetet i koncernens hållbarhetsgrupp, förbereder förslag till beslut i koncernledningen samt koordinerar arbetet med koncernens hållbarhetsrapportering.

8.5 Ansvariga för enskilda verksamheter

Ansvariga för enskilda verksamheter ska tillse att deras medarbetare tar del av och arbetar efter principerna i denna policy. Härutöver säkerställer den som ansvarar för verksamheten också att medarbetarna får tillgång till specifika instruktioner, rutiner och andra former av praktisk handledning och utbildning som de behöver som stöd i det dagliga miljöarbetet.

8.6 Medarbetare i koncernen

Humanas medarbetare ansvarar för att följa denna policy och aktivt arbeta för att bidra till att Humana når målsättningarna på miljöområdet. De många små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Alla medarbetare ska genomgå bolagets digitala hållbarhetsutbildning och uppmuntras därutöver att hålla sig uppdaterade och söka den kunskap de behöver för att kunna bidra till koncernens miljöarbete.

9. Löpande förbättringar och eventuella avvikelser

Samtliga medarbetare uppmuntras lyfta upp goda idéer och förslag på förbättringar inom miljöområdet och att uppmärksamma eventuella avvikelser eller brister i miljöarbetet. Detta kan göras till närmaste chef eller i kanaler avsedda för avvikelserapportering.

10. Uppföljning och utvärdering

Koncern-vd är ytterst ansvarig för uppföljning av denna policy samt att utfallet rapporteras till styrelsen minst årligen. Hållbarhetsansvarig ansvarar för att miljöpolicyn ses över minst årligen, samt vid behov uppdateras.

11. Andra relevanta styrdokument och instruktioner

Respektive land inom Humana-koncernen ansvarar för att det finns relevanta styrdokument och instruktioner som reglerar arbetet med miljöfrågor inom respektive lands verksamheter.

Policyn godkändes av styrelsen i Humana AB den 16 maj 2024.