1. Start
 2. Hållbarhet
 3. Humanas policyer
 4. Policy för mångfald, rättvisa och inkludering
""

Policy för mångfald, rättvisa och inkludering

Vi på Humana anser att mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har.

1. Bakgrund och syfte

Humana är ett av de största omsorgsföretagen i Norden och vår vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. Vi är ett bolag för människor av människor. Vår strävan är att skapa en miljö där mångfald, rättvisa och inkludering är en självklar del av organisationen och där våra olikheter skapar affärsnytta. Vi vill att Humana ska vara en ansvarsfull samhällsaktör och däri ligger att vi arbetar aktivt och ansvarsfullt i frågor om mångfald, rättvisa och inkludering.

Med Humanas värdegrund som bas är våra koncernmål att utföra kvalitativ omsorg, vara en attraktiv arbetsgivare, skapa lönsam tillväxt och ta samhällsansvar. För att kunna uppfylla målen är arbetet med mångfald, rättvisa och inkludering centralt och en av Humanas väsentliga hållbarhetsfrågor.

Syftet med denna policy är att beskriva principerna för och styrningen av arbetet med att främja mångfald, rättvisa och inkludering på Humana.

2. Omfattning

Policyn omfattar alla delar av och alla medarbetare i Humana-koncernen.

Våra leverantörer förväntas uppfylla krav i enlighet med vår Uppförandekod för leverantörer, som inkluderar nolltolerans mot diskriminering och att man uppvisar ett proaktivt arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

3. Definitioner

Mångfald omfattar alla de sätt som människor är olika på, inklusive de olika egenskaper som skiljer en grupp människor åt eller som skiljer en enskild individ från en annan. Mångfald handlar ofta om att inkludera grupper som inte är brett representerade i samhället, i vår bransch och i vårt bolag.

Rättvisa är en översättning av engelskans ”equity” och syftar till att identifiera och undanröja hinder som motverkar vissa grupper från att delta fullt ut på arbetsplatsen. Det handlar om att säkerställa likabehandling och lika rätt i fråga om anställnings- och andra arbetsvillkor, tillgång till karriär- och utvecklingsmöjligheter samt jämställda löner.

Inkludering bygger en kultur där alla känner sig välkomna. Den bjuder aktivt in varje person och grupp att bidra och delta. En inkluderande, välkomnande miljö stöder och omfamnar olikheter och deltagarna visar respekt för alla i ord och handling.

4. Huvudprinciper

Humana betraktar lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i arbetet med mångfald, rättvisa och inkludering. Vi ska också arbeta systematiskt för att analysera och agera på de krav och förväntningar som våra kunder och klienter, anhöriga, beställare, medarbetare, ägare, investerare etc ställer på oss.

Vårt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering utgår från följande huvudprinciper:

Vår värdegrund ska genomsyra allt vi gör. Vi ska sörja för en god arbetsmiljö ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Värdegrundsarbetet ska prägla hela den dagliga verksamheten i alla led och på alla nivåer, men kan också stärkas av riktade engångsåtgärder, projekt och utbildningsinsatser.

Vi anser att alla människor har lika värde. Varje människa ska ha lika möjligheter och rättigheter på Humana oavsett bland annat kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, politisk åskådning, social eller kulturell bakgrund, nationell härkomst, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi tror att olikheter tillför nya perspektiv och att nytänkande är en styrka för oss. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Vi verkar för inkludering i alla sammanhang där vi befinner oss och i kontakt med alla vi möter. På våra arbetsplatser tas alla medarbetares olika erfarenheter och perspektiv tillvara för att bidra till ett bra arbetsklimat och framgångsrika resultat.
Alla ska vara välkomna, respekterade och uppskattade hos oss; medarbetare, kunder och samarbetspartners.

5. Strategier och mål för att skapa mångfald, rättvisa och inkludering

För att åstadkomma en miljö där mångfald, rättvisa och inkludering blir en självklar del av organisationen och något som genomsyrar det dagliga arbetet, utgår vi från fyra strategier med tillhörande mål:

5.1 Förebyggande arbete

 • Humanas chefer ska arbeta förebyggande genom att utreda risker och vidta åtgärder för att minimera uppkomst av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.
 • Humanas chefer ska ansvara för att skyndsamt undersöka, analysera, åtgärda och följa upp misstankar om diskriminering, kränkande särbehandling och andra former av exkludering inom sina verksamheter.
 • Inkludering ska genomsyra hela Humanas rekryteringsprocess och vi ska följa Humanas principer för rekrytering, vilka framgår av våra fastslagna rekryteringsrutiner.
 • Vi ska ställa frågor och mäta svar som rör inkludering i vår årliga medarbetarundersökning.

5.2 Utbildning

 • Alla nyanställda medarbetare på Humana ska introduceras i denna policy. Policyn ska hållas aktuell genom personalmöten, skyddsronder, värdegrundsövningar och intern information.
 • Alla medarbetare inom Humana ska få grundläggande kompetens inom mångfald, rättvisa och inkludering.

5.3 Medvetna beteenden

 • Alla medarbetare inom Humana ansvarar för att uppträda på ett sätt så att alla – kunder, klienter, kollegor och andra i vår verksamhet – bemöts med lika stor respekt och värdighet och känner sig välkomna på Humana.
 • Humanas chefer ska verka aktivt för en öppen och ömsesidig kommunikation i personalgruppen.

5.4 Aktiva beslut som främjar mångfald, rättvisa och inkludering

 • Alla medarbetare ska ges samma möjlighet till utbildning och kompetensutveckling.
 • Alla medarbetare ska få lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad. I de årliga lönekartläggningarna är målet att lönegapet inte ska överstiga 5% för något kön.
 • Arbetet ska organiseras för att underlätta en förening av förvärvsarbete och föräldraskap, oavsett medarbetares kön.
 • Vi ska arbeta aktivt för jämställdhet och att uppnå en jämn könsfördelning på ledande positioner, det vill säga att inget kön är representerat i mer än 60 procent.
 • Vi ska arbeta aktivt för mångfald på ledarpositioner och sätta relevanta mål för att följa upp utvecklingen.

Utöver detta ska alla enheter, avdelningar och grupper skapa egna mätbara mål och kontinuerligt följa upp dessa.

6. Roller och ansvar

En förutsättning för ett effektivt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering är tydliga ansvars- och beslutsfunktioner. Ansvaret fördelas enligt följande:

6.1 Styrelsen i Humana AB

Humanas styrelse ansvarar för att tillse att koncernen har lämpligt arbete med mångfald, rättvisa och inkludering inklusive erforderliga policyer och styrdokument. Styrelsen skall vid minst ett möte per år behandla policyns efterlevnad; se över denna policy och föreslå eventuella förändringar.

6.2 Koncern-vd

Humanas vd ansvarar för att det finns en policy för mångfald, rättvisa och inkludering som är anpassad för koncernens verksamhet och som fastställer Humanas målsättning och inriktning för koncernens arbete med dessa frågor. Vd ansvarar också för att det finns tillräckliga resurser och kunskap i koncernen för att kunna bedriva ett effektivt arbete med dessa frågor. Vd informerar styrelsen om policyn och rapporterar kring uppföljning och resultat minst årligen.

6.3 Landschefer

Humanas landschefer ansvarar för implementeringen av policyn i sina respektive länder, inklusive att tillse att väsentliga data för länderna som ska ingå i koncernredovisningen kan samlas in och rapporteras.

6.4 HR

HR ansvarar för en ökad kännedom och medvetenhet om mångfalds-, rättvise- och inkluderingsfrågor genom att erbjuda utbildning och information till chefer och medarbetare och tillse att det sprids goda exempel.

6.5 Ansvariga för enskilda verksamheter

Ansvariga för enskilda verksamheter ska se till att deras medarbetare tar del av och arbetar efter principerna och målen i denna policy. Härutöver säkerställer den som ansvarar för verksamheten också att medarbetarna får tillgång till specifika instruktioner, rutiner och andra former av praktisk handledning och utbildning som de behöver som stöd i det dagliga arbetet.

6.6 Medarbetare i koncernen

Beteenden och uppträdanden i det vardagliga arbetet är kärnan i arbetet och minst lika viktiga som stora förändringar. Humanas medarbetare ansvarar för att följa denna policy och aktivt arbeta för att bidra till att Humana skapar mångfald, rättvisa och inkludering. Alla medarbetare ska också följa Humanas Uppförandekod, som är en del av allas anställningsavtal. Alla medarbetare ska genomgå bolagets digitala värdegrundsutbildning och uppmuntras därutöver att hålla sig uppdaterade och söka den kunskap de behöver för att kunna bidra till koncernens mål för mångfald, rättvisa och inkludering.

7. Löpande förbättringar och eventuella avvikelser

Samtliga medarbetare uppmuntras att lyfta upp goda idéer och förslag på förbättringar och att uppmärksamma eventuella brister i arbetet med mångfald, rättvisa och inkludering. Alla medarbetare ansvarar för påtala om diskriminering, kränkande särbehandling eller andra former av exkludering förekommer eller misstänks förekomma. Detta kan göras till närmaste chef eller i kanaler avsedda för avvikelserapportering, inklusive visselblåsarkanal, vilken finns tillgänglig via bolagets publika webbplats på respektive språk.

8. Uppföljning och utvärdering

Koncern-vd är ytterst ansvarig för uppföljning av denna policy samt att utfallet rapporteras till styrelsen minst årligen. HR-direktören ansvarar för att policyn ses över minst årligen, samt vid behov uppdateras.

9. Andra relevanta styrdokument och instruktioner

Respektive land inom Humana-koncernen är ansvarigt för att det finns relevanta styrdokument och instruktioner som reglerar arbetet med mångfald, rättvisa och inkludering inom landets organisation.

Policyn godkändes av styrelsen i Humana AB den 16 maj 2024.