1. Start
 2. Hållbarhet
 3. Humanas policyer
 4. Uppförandekod för leverantörer
""

Uppförandekod för leverantörer

Humanas vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. För att leva upp till den måste vi vara ett pålitligt, tryggt och stabilt omsorgsföretag med hög kvalitet och säkerhet i allt vi gör.

Vi strävar efter ständiga förbättringar för att främja en hållbar, etisk och ansvarsfull utveckling. Humanas ansvar gäller i relationen till alla medarbetare, kunder, klienter, patienter, närstående, beställare, investerare och även leverantörer. Vi har antagit denna Uppförandekod för leverantörer för att säkerställa att alla våra leverantörer känner till vad som förväntas av dem.

Denna uppförandekod för leverantörer baseras på Humanas Uppförandekod Länk till annan webbplats. och våra värderingar som tillämpas på lika villkor för Humanas anställda, ledningsgrupp och styrelse.

Uppförandekoden för leverantörer bygger på de tio principer som återfinns i FN:s Global Compact. Mer information om dessa principer finns i Bilaga 1 – FN:s Global Compact.

1. Lagar och förordningar

Leverantören ska följa lagar och förordningar, föreskrifter och standarder i de länder där de verkar, och inneha alla för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

2. Affärsetik

Leverantörens verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, mutor och penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning är tillåten. Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

3. Miljö

Humana ska bidra till en ekologisk hållbar utveckling. Vi identifierar vilka områden inom vår verksamhet som belastar miljön, arbetar aktivt och systematiskt med att minska negativ miljöpåverkan och utgår från vår miljöpolicy Länk till annan webbplats.. Vi strävar alltid efter att använda resurser så klokt och effektivt som möjligt.

Vi förväntar oss att våra leverantörer tar sitt ansvar i dessa frågor och kan uppvisa ett aktivt internt miljöarbete och ha kunskap och kontroll över sin miljöpåverkan, företrädesvis genom ett certifierat miljöledningssystem och formulerad miljöpolicy. Leverantören ska följa gällande miljölagar och -bestämmelser samt fortlöpande arbeta med miljöförbättrande åtgärder i sin verksamhet för att minska sina utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin energi- och resursanvändning.

4. Informationshantering

Information som rör Humanas verksamhet får bara användas för de ändamål den är avsedd, och leverantören ska behandla all sådan data konfidentiellt och i enlighet med aktuell lagstiftning.

5. Arbetsvillkor

Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina anställda och leverantörer rättvist, jämställt och med respekt för människors lika värde. Vidare ska leverantören efterleva arbetsmiljölagar och verka för en säker och sund arbetsmiljö, både ur fysisk, psykisk och social synvinkel, och arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa.

6. Antidiskriminering

Diskriminering, oavsett grund, får inte förekomma hos leverantören vid vare sig rekrytering, lönesättning, befordran, utbildning eller uppsägning. Leverantören ska se till att trakasserier, mobbning, hot, förtyck eller annan kränkande behandling inte förekommer, och förväntas även arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald samt för att motverka diskriminering.

7. Efterlevnad

Leverantören ansvarar för att innehållet i denna uppförandekod implementeras och efterlevs i den egna verksamheten liksom i den underliggande leverantörskedjan.

Humana kan, där skäl föreligger genomföra en kontroll av att uppförandekoden efterlevs, vilket kan göras via egen kontroll eller via en tredje part. Vid sådan kontroll förväntas leverantören samarbeta fullt ut så att syftet med kontrollen kan uppnås.

Om leverantören avviker från villkoren i Uppförandekoden och om förbättringar inte sker inom överenskommen tid, kan det affärsmässiga samarbetet avslutas.

Bilaga till uppförandekoden för leverantörer

Uppförandekoden för leverantörer bygger på de tio principer som återfinns i FN:s Global Compact.

FN:s Global Compact anmodar företag att ansluta sig till, stödja och anta, inom sin inflytandesfär, en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

Mänskliga rättigheter

 • Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter; och
 • Princip 2: se till att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

 • Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och att aktivt erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;
 • Princip 4: avskaffande av alla typer av tvångsarbete;
 • Princip 5: ett avskaffande av barnarbete; och
 • Princip 6: eliminering av diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning.

Miljö

 • Princip 7: Företag ska tillämpa försiktighetsprincipen i miljöfrågor;
 • Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvar; och
 • Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruptionsbekämpning

 • Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning, muta och bestickning.

Det finns en global konsensus rörande principerna i FN:s Global Compact och de härrör från

 • den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
 • Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
 • Rio-deklarationen om miljö och utveckling
 • FN:s konvention mot korruption