1. Start
 2. Hållbarhet
 3. Humanas policyer
 4. Uppförandekod och våra värderingar
""

Uppförandekod och våra värderingar

Humanas vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. För att leva upp till den måste vi vara ett pålitligt, tryggt och stabilt omsorgsföretag med hög kvalitet och säkerhet i allt vi gör.

1. Inledning

Humanas vision är ”Alla har rätt till ett bra liv”. För att leva upp till den måste vi vara ett pålitligt, tryggt och stabilt omsorgsföretag med hög kvalitet och säkerhet i allt vi gör. Det innebär också att vi ska arbeta på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och bidra till långsiktig hållbarhet för samhället.

2. Omfattning

Uppförandekoden omfattar alla delar av och alla medarbetare inom Humana-koncernen. Ansvaret som utgår från Uppförandekoden gäller i relation till alla medarbetare, kunder, klienter, närstående, beställare, leverantörer, investerare och andra samarbetspartners. För leverantörer kompletteras Uppförandekoden av ”Uppförandekod för leverantörer”.

3. Huvudprinciper

Humana värnar om en hållbar relation till och mellan varje individ i vår verksamhet och vi tror på ömsesidig respekt.

Humana ska följa författningar, det vill säga lagar, förordningar och föreskrifter, i de länder där vi har verksamhet. Vi betraktar dessa som minimikrav.

I fråga om mänskliga rättigheter och arbetsrätt ska Humana utöver lagstiftning också följa internationella ramverk, såsom FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande, och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen.

Humana ska tillämpa kollektivavtal för alla anställda.

4. Vi behandlar alla med respekt och värdighet

Alla inom Humana ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen får diskrimineras eller trakasseras på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • hudfärg
 • religion eller annan trosuppfattning
 • politisk åskådning
 • social eller kulturell bakgrund
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Likabehandling är en självklarhet och vi strävar efter mångfald, inkludering och rättvisa. Trakasserier, mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling ska inte förekomma på Humana. Ingen ska heller diskrimineras på grund av politiskt engagemang.

5. Vi tar tillvara barns rättigheter

Humana ska verka för att alla beslut och allt arbete som rör barnen i våra verksamheter ska ske i enlighet med FN:s barnkonvention.

Det innebär bland annat att:

 • Alla barn ska ses som egna individer och mötas med respekt för sin egen person, villkor, behov, vilja och intresse.
 • Alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, social klass, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller bostadsort.
 • Varje barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem respekterade.
 • Varje barn ska ges möjlighet att delta i planeringen av sin vård eller insats.

6. Vi skyddar våra sårbara grupper

Vi värnar om särskilt sårbara grupper i samhället, dit många om våra kunder och klienter räknas, och att ta tillvara deras rättigheter och behov. Vi ska också vara en inkluderande arbetsplats som strävar efter att erbjuda arbeten inom Humana till människor som annars står långt från arbetsmarknaden. Vi identifierar och tar itu med eventuella negativa effekter som Humana kan orsaka sårbara grupper genom att systematiskt ha en dialog med framför allt våra kunder, klienter och deras närstående, men också med våra medarbetare.

7. Vi värnar om individens integritet och skyddar personuppgifter

Humana hanterar stora mängder personuppgifter, varav en betydande del är av särskilt känslig art. Den enskilda individens rätt till integritet och kontroll över sina personuppgifter är en mänsklig rättighet som alla medarbetare inom Humana ska skydda och respektera i arbetet med personuppgifter.

Det innebär att vi alltid ska följa aktuell lagstiftning om sekretess och skydd för personuppgifter, vilket innefattar all känslig och förtrolig information om Humanas kunder, klienter, uppdragsgivare och medarbetare. Vi behandlar också registrering, arkivering och användning av data om kunder, klienter, uppdragsgivare och medarbetare konfidentiellt och i enlighet med aktuell lagstiftning.

8. Våra medarbetare välkomnas att påverka

Humana strävar efter en miljö där våra medarbetare är delaktiga och har möjlighet att påverka verksamheten och sitt arbete. Vi ska ha ett demokratiskt synsätt i frågor som gäller medarbetarnas möjlighet att påverka och vi ska se till att oliktänkande respekteras. Yttrandefrihet, rätten att bilda eller gå med i en fackförening och att skyddas som visselblåsare är alla självklara fri- och rättigheter för Humanas medarbetare.

9. Vår arbetsmiljö ska vara säker, sund och hållbar

Humanas arbetsmiljö ska vara säker, sund och hållbar, både ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Den ska uppfylla de lagar som gäller och följa våra avtal. Vi ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Vi ska ha kompetenta ledare som kan skapa en god arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och mår bra. Vi ska också erbjuda kompetensutveckling och våra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och i enlighet med kollektivavtal.

10. Visselblåsare skyddas

Alla personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått ta del av eller inhämtat information om arbetsrelaterade missförhållanden kan rapportera detta genom Humanas visselblåsarfunktion. Det innebär att en person i denna krets kan välja att rapportera något anonymt och att en oberoende funktion handlägger ärendet. Under förutsättning att den rapporterande personen, vid tidpunkten för rapporteringen av de arbetsrelaterade missförhållandena, hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann, är personen skyddad av ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplikt och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier.

Humanas visselblåsarfunktion nås via Humanas externa webbplatser och finns på respektive språk.

11. Vår information ska vara ärlig och transparent

Information från Humana ska vara öppen och tillgänglig, inom de regler som gäller för börsnoterade företag. Marknadsföring och kontakter med kunder, klienter och uppdragsgivare ska vara ärlig och inte utlova något som inte stämmer överens med verkligheten.

12. Vi ska agera etiskt och ansvarsfullt i alla affärsrelationer

Humanas verksamhet ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande och opartiskhet. Vi ska leva upp till de avtal och överenskommelser vi tecknat. De ska respekteras efter dess andemening, inte bara efter dess bokstav.
Vi ska bemöta våra konkurrenter på ett korrekt sätt och samtidigt ta tillvara våra konkurrensfördelar. Det får inte förekomma någon prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsställning.

Vi accepterar ingen form av korruption. I stället arbetar vi aktivt med att främja handlingar och beteenden som genomsyras av vår värdegrund. Våra medarbetare får aldrig ge eller ta emot mutor eller otillåten ersättning i någon form. Varje medarbetare ska alltid undvika risker för mutbrott och annan olämplig påverkan i sin relation med kunder, leverantörer och andra externa kontakter. Det är inte tillåtet att begära eller lova något i samband med gåvor. Representation och gåvor ska vara öppna, måttfulla och ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

Skulle någon misstänka eller känna till att mutor eller korruption förekommer inom Humana ska detta anmäla till närmaste chef eller via bolagets avvikelse- eller visselblåsarsystem. Humana agerar om misstankar eller förekomst av mutor och korruption uppstår.

Humana är neutrala i partipolitiska frågor och lånar aldrig bolagets namn till politiska partier.

13. Risk för intressekonflikter ska hanteras

Det är viktigt att alla medarbetare hanterar personliga och ekonomiska intressen på ett sätt så att de inte strider emot Humanas affärsverksamhet. Varje medarbetare är skyldig att:

 • informera sin chef om medarbetaren har en annan verksamhet eller bisyssla som kan innebära en risk för intressekonflikt.
 • hantera personliga och ekonomiska intressen så att de inte strider emot eller kan uppfattas strida emot Humanas affärsverksamhet.
 • anmäla till sin chef om relationen med en extern part utgör ett jävsförhållande, till exempel om man är vän med en påtänkt leverantör. Då måste processen anpassas efter eventuella jävssituationer.

Medarbetare får inte utnyttja relationen med affärspartners för egen vinning. Affärspartners kan till exempel vara kunder, leverantörer och andra intressenter.

14. Riskbedömning och rapportering till skydd för mänskliga rättigheter

Humana ska säkerställa att riskbedömningar och rutiner för avvikelserapportering- och hantering fungerar i alla våra verksamheter. Dessa hjälper oss att identifiera, bedöma, hantera och mildra risker eller effekter av inskränkningar av mänskliga rättigheter. Vi ska också rapportera om hur vi hanterar påverkan på mänskliga rättigheter.

15. Hållbarhet är målet för vår verksamhet

Arbete med hållbarhet är kärnan av Humanas verksamhet och en förutsättning för att kunna uppnå våra koncernmål.

15.1 Hållbarhet är att ta socialt ansvar

Humanas största bidrag till ett hållbart samhälle sker genom vård och omsorg där våra kunders och klienters hälsa, skydd och säkerhet, icke-diskriminering och personliga integritet är vår högsta prioritet. Vi tar också socialt ansvar genom att vara en ansvarsfull arbetsgivare som arbetar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, kompetensutveckling och främjandet av mångfald, inkludering och rättvisa för våra medarbetare.

15.2 Hållbarhet är att ta ansvar för miljön

Humana ska ha ett miljöarbete som säkerställer att vi minimerar vår direkta och indirekta negativa påverkan på miljön, utan att göra avkall på vår huvuduppgift. Arbetet ska bygga på successiv förbättring och vi ska alltid sträva efter att använda resurser så klokt och effektivt som möjligt och arbeta aktivt för att minska vårt klimatavtryck.

15.3 Hållbarhet är att ta ekonomiskt ansvar

Hållbarhet handlar även om ekonomi. Den långsiktiga strategin behöver stämma överens med koncernens ansvarskänsla gentemot både kunder och aktieägare. Då får vi nöjdare kunder och ökar vår lönsamhet.

16. Roller och ansvar för implementering av Uppförandekoden

Alla inom Humana har ett ansvar att se till att Uppförandekoden inte bara finns utan också efterlevs. Det gäller både medarbetare, chefer, koncernledning och styrelse.
I samband med anställning medger varje ny medarbetare att hen tagit del av och kommer att följa Uppförandekoden.

17. Löpande förbättringar och eventuella avvikelser

Alla medarbetare uppmuntras lyfta upp goda idéer och förslag på förbättringar av Humanas verksamhet och att uppmärksamma eventuella avvikelser eller brister, det gäller också i relation till Uppförandekoden. Det finns både avvikelsehanteringssystem, som nås via Humanas intranät, och system för synpunkter och klagomål som nås via Humanas externa webbplatser.

Humanas medarbetare och andra som har eller haft en arbetsrelaterad relation till Humana, kan också rapportera allvarliga missförhållanden genom Humanas visselblåsarfunktion.

Medarbetare som är osäkra på hur Humanas uppförandekod ska tolkas är välkomna att kontakta koncernens Head of Quality and Compliance. Överträdelser mot denna policy ska rapporteras till Head of Quality and Compliance.

Humana accepterar inte handlingar som strider mot Uppförandekoden. De kan resultera i disciplinära åtgärder, vilket även kan innebära arbetsrättsliga följder och polisanmälan.

18. Uppföljning och utvärdering av Uppförandekoden

Humanas koncern-vd är ytterst ansvarig för uppföljning av Uppförandekoden samt att utfallet rapporteras till styrelsen minst årligen. Koncern-vd ansvarar för att Uppförandekoden ses över minst årligen, samt vid behov uppdateras.

Styrelsen i Humana AB ska fastställa Uppförandekoden minst årligen.

19. Andra relevanta styrdokument och instruktioner

Uppförandekodens områden behandlas mer i detalj i andra policyer och styrdokument.
Därutöver har respektive land inom Humana ansvar för att det finns relevanta styrdokument och rutiner som reglerar det operativa arbetet med ovanstående områden inom respektive lands organisation.

Uppförandekoden godkändes av styrelsen i Humana AB den 16 maj 2024.