Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

FN:s Global Compact anmodar företag att ansluta sig till, stödja och anta, inom sin inflytandesfär, en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

Mänskliga rättigheter

 • Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter; och
 • Princip 2: se till att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

 • Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och att aktivt erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;
 • Princip 4: avskaffande av alla typer av tvångsarbete;
 • Princip 5: ett avskaffande av barnarbete; och
 • Princip 6: eliminering av diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning.

Miljö

 • Princip 7: Företag ska tillämpa försiktighetsprincipen i miljöfrågor;
 • Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvar; och
 • Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruptionsbekämpning

 • Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning, muta och bestickning.

Det finns en global konsensus rörande principerna i FN:s Global Compact och de härrör från

 • den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
 • Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
 • Rio-deklarationen om miljö och utveckling
 • FN:s konvention mot korruption