A group of people sitting at a table

Bolagsordning

Bolagsordning för Humana AB, organisationsnummer 556760-8475. Antagen den 11 maj 2021.

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Humana AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla kvalitativa vård- och omsorgsinsatser, tillhörande utbildningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Föranmälan

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10. Årsstämma

Årsstämma ska hållas i Stockholm.
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman i enlighet med aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.