A group of people walking down the street

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Humanas högsta beslutande organ och alla aktieägare har rätt att närvara vid stämmorna.

Aktieägarna i Humana kan genom att utöva sin rösträtt vara med och besluta i en rad viktiga frågor såsom val av styrelseledamöter och revisorer, fastställa finansiella räkenskaper, besluta om ansvarsfrihet för vd och styrelsen samt hur vinsten i bolaget ska disponeras.

Allmänt

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämma hålls i Stockholm före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämma hålls vid behov.

Stämman fattar beslut i en rad frågor, bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare samt eventuella ändringar av bolagsordningen.

Kallelse till bolagsstämma

Enligt Humanas bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Humanas hemsida. Information om att kallelse till bolagsstämma har skett ska annonseras i Dagens Industri och genom ett pressmeddelande på svenska och engelska innehållande kallelsen i sin helhet.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som sex vardagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Humana sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman, utöver att informera Humana begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Normalt har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämma på flera olika sätt i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.