Two children and one woman playing outside with ball

Årsstämma 2021

Humana AB har hållit årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; stämman hölls utan fysiskt deltagande.

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2021 finns tillgänglig här:

 1. Stämmoprotokoll Pdf, 734.7 kB.
 2. Kallelse Pdf, 145.5 kB.
 3. Fullmakt Pdf, 52.4 kB.
 4. Formulär för poströstning Pdf, 155.3 kB.
 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2020 Pdf, 3.7 MB.
 6. Styrelsens yttrande enligt ABL 19 kap 22 § Pdf, 18.3 kB.
 7. Ersättningsrapport Pdf, 144.5 kB.
 8. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande Pdf, 17.4 kB.
 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Pdf, 17.5 kB.
 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier Pdf, 18.6 kB.
 11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Pdf, 20.1 kB.
 12. Bolagsordning Pdf, 117 kB.
 13. Revisorsyttrande enligt ABL 8 kap. 54 § Pdf, 282.9 kB.
 14. Valberedningens förslag till årsstämman 2021 Pdf, 50.2 kB.
 15. Valberedningens motiverade yttrande Pdf, 51.8 kB.
 16. Valberedning inför Humanas årsstämma 2021 har konstituerats (pressmeddelande) Länk till annan webbplats.
 17. Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2021 (pressmeddelande) Länk till annan webbplats.
 18. Humana kallar till årsstämma (pressmeddelande) Länk till annan webbplats.
 19. Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 11 maj 2021 (pressmeddelande) Länk till annan webbplats.