Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Stämman kommer att hållas på Lindhagen konferens, Lindhagensgatan 126, i Stockholm, med möjlighet till poströstning.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan (under rubriken Dokumentation). Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret, inklusive eventuella bilagor, måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å bolagets vägnar) tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022.

Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post i original till Humana AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida.

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2022 finns tillgänglig här (uppdateras löpande):

 1. Stämmoprotokoll
 2. Kallelse
 3. Fullmakt
 4. Formulär för poströstning
 5. Års och Hållbarhetsredovisning 2021
 6. Styrelsens yttrande enligt ABL 19 kap 22 §
 7. Ersättningsrapport 
 8. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 11. Styrelsens förslag till beslut om indragning av återköpta aktier samt fondemission
 12. Revisorsyttrande enligt ABL 8 Kap 54 §
 13. Revisorsyttrande enligt ABL 20 Kap 14 §
 14. Valberedningens förslag till årsstämman 2022
 15. Valberedningens motiverade yttrande
 16. Valberedning inför Humanas årsstämma 2022 har konstituerats (pressmeddelande)
 17. Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2022 (pressmeddelande)
 18. Kommuniké från Humana AB:s årsstämma, 10 maj 2022 (pressmeddelande)