Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Stämman kommer att hållas på Lindhagen konferens, Lindhagensgatan 126, i Stockholm, med möjlighet till poströstning.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan (under rubriken Dokumentation). Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret, inklusive eventuella bilagor, måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å bolagets vägnar) tillhanda senast onsdagen den 3 maj 2023.

Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post i original till Humana AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida.

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2023 finns tillgänglig här (uppdateras löpande):

1. Stämmoprotokoll

2. Kallelse

3. Fullmakt

4. Formulär för poströstning

5. Års och Hållbarhetsredovisning 2022

6. Ersättningsrapport

7. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

8. Revisorns yttrande enligt ABL 8 Kap 54 §

9. Valberedningens förslag till årsstämman 2023 

10. Valberedningens motiverade yttrande

11. Valberedningen inför Humanas årsstämma 2023 har konstituerats (pressmeddelande)

12.Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2023 (pressmeddelande)

13. Presentation av föreslagna ledamöter