Aktierelaterade incitamentsprogram

Tillbaka till Koncernledning

Humana har inga pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller andra anställda.

Aktierelaterade program

Aktierelaterade incitamentsprogram

Humana har inga pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller andra anställda.

Andra aktierelaterade incitamentsprogram

I juni 2020, lämnade Impilo Care AB, Humanas huvudägare, på eget initiativ ett erbjudande till samtliga styrelseledamöter, med undantag för Fredrik Strömholm, och ledande befattningshavare i Humana att förvärva syntetiska optioner i Humana utställda av Impilo Care AB. Humana medverkade inte i erbjudandet och det kommer inte föranleda några kostnader för Humana. Sammanlagt har 461 000 syntetiska optioner förvärvats till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till ca 1,4 miljoner kronor. De syntetiska optionerna är hänförliga till Humanas aktie och har en löptid om tre år. Optionerna kan utnyttjas i perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023. Lösenpriset uppgår till 77,90 kronor per option. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Impilo Care AB som motsvarar det antal underliggande aktier som optionen motsvarar multiplicerat med aktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning.