1. Du är här: Koncernledningens ersättningar

Koncernledningens ersättningar

Tillbaka till Koncernledning

Koncernledningens arbete

Vd leder arbetet i koncernledningen, som ansvarar för den övergripande affärsutvecklingen.

Vd är ansvarig för den löpande förvaltningen av Humana i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler, inbegripet Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden och de instruktioner och strategier som fastställts av styrelsen.

Vd säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Vd övervakar att Humanas mål, policies och strategiska planer som fastställts av styrelsen efterlevs och ansvarar för att mellan styrelsens sammanträden informera styrelsen om Humanas utveckling.

Koncernledningen

Ersättningar till koncernledningen

Ersättning till koncernledningen utgörs av lön, bonus och pension.

För räkenskapsåret 2019 utgick till vd och övriga koncernledningen lön och annan ersättning enligt tabellen nedan.

Löner och ersättningar till koncernledning 2019, Tkr
Vd och koncernchef
Löner och andra ersättningar – 4 063
Bonus – 0
Pension – 1 440
Totalt – 5 503


Övriga koncernledningen (nio personer)
Löner och andra ersättningar – 14 040
Bonus – 672
Pension – 3 712
Totalt – 18 424


Totalt koncernledning
Löner och andra ersättningar – 18 103
Bonus – 672
Pension – 5 152
Totalt – 23 927