En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Revisor

Den externa revisionen av räkenskaperna i Humana och samtliga dotterbolag, inklusive styrelsens och koncernledningens förvaltning, utförs enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.

Den externa revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorn rapporterar sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen. Under de senaste sju räkenskapsåren har KPMG AB, utöver sitt revisionsarbete, utfört tjänster relaterade till skatterådgivning. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämma.

Vid Humanas årsstämma den 16 maj 2024 beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor i bolaget intill slutet av årsstämman 2025. Till huvudansvarig revisor har utsetts den auktoriserade revisorn Helena Nilsson.

Helena Nilsson
Född: 1973
Huvudansvarig revisor sedan 2018