En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Risker och riskhantering

Företagande innebär att ta affärsrisker och på så sätt möjliggöra en större avkastning jämfört med helt riskfria placeringar. Varje ansvarstagande företag behöver också hantera risker för individ och samhälle. För att identifiera och hantera de olika riskerna, inklusive risker relaterade till hållbarhet på individ- och samhällsnivå, genomför Humana regelbundet riskanalyser.

Risker är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet och de måste ­hanteras av organisationen på ett effektivt sätt. Humanas risk­hantering syftar till att förebygga, begränsa eller ­förhindra att risker materialiseras och drabbar verksamheten på ett negativt sätt. En risk definieras som en osäkerhet inför att en händelse inträffar som kan komma att påverka bolagets förmåga att nå fastställda mål.

Syftet med Humanas arbete med riskhantering kan samman­fattas så här:

  • att skapa en medvetenhet om bolagets risker hos ledning och styrelse
  • att skapa en effektiv styrning och kontroll av verksamheten så att bolaget kan uppnå sina mål
  • att skapa underlag och processer som understödjer den dagliga verksamheten
  • att säkerställa en effektiv information om bolagets riskexponering för investerare och övriga intressenter

Riskkategorier

Humana har i sin riskanalys identifierat tänkbara händelser, scenarion och aktiviteter som skulle kunna få en påverkan på bolagets verksamhet och företagets möjlighet att nå uppsatta mål. Dessa risker har utvärderats och koncentreras till en lista som innehåller de mest relevanta riskerna. Riskerna graderas efter sannolikheten att de inträffar samt hur stor påverkan den uppskattas få om den inträffar. En ökad sannolikhet för att en risk inträffar behöver inte alltid innebära något negativt utan kan i vissa fall även ses som positivt, till exempel i fall då bolaget bedömer att förändringen skärper ­kraven och därmed ökar standarden i branschen som helhet.

Riskerna följs löpande upp i Humanas koncernledning och i ­styrelsearbetet. Då Humana bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark görs utvärderingen med utgångspunkt i situationen i de lokala marknaderna, men sammanvägs till en gemensam beskrivning av koncernens risker.

Humana har valt att dela upp de identifierade riskerna i fyra riskkategorier:

  1. Bransch och marknad
  2. Verksamhet
  3. Efterlevnad, ansvar och hållbarhet
  4. Finansiellt

Bransch och marknad

Bransch- och marknadsrelaterade risker avser externa faktorer, händelser och förändringar på de marknader som Humana verkar på och som kan inverka på förutsättningarna att nå bolagets uppsatta mål. Det är risker som Humana har begränsade möjligheter att påverka, men som Humana som bolag behöver förhålla sig till. Inte sällan finns det två sidor av varje bransch- och marknadsrelaterad risk; en nedsida, det vill säga en risk eller ett hot, och en uppsida, en möjlighet.

Här följer de av Humana identifierade bransch- och marknads­relaterade riskerna:

Ökad branschreglering

Omsorgsbranschen är föremål för omfattande reglering i form av lagar och regelverk på nationell, regional och lokal nivå. Lagstiftning, föreskrifter och regler, som varierar mellan de länder som Humana har verksamhet i, omfattar bland annat tillgänglighet och åtkomst till tjänster, tjänsternas kvalitet, personalens kvalifikationer och förpliktelser samt sekretessbestämmelser. Trenden är att regleringarna ökar.

Riskhantering

Humana arbetar med dokumentation, kvalitetsuppföljning och ­kompetensutveckling för att säkerställa att omsorgstjänster som bolaget levererar uppfyller alla krav. Humana ligger långt framme inom området och bedriver i vissa fall också påverkansarbete för en ökad branschreglering. Humanas uppfattning är att tydliga regleringar bidrar till att höja kvaliteten och statusen i omsorgsbranschen och ­gynnar kvalitets­inriktade aktörer som Humana.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Politiska beslut som syftar till att begränsa privata utförare inom välfärden och övriga politiska risker

Flera politiska partier i Norden ifrågasätter privatisering av omsorgstjänster och verkar för begränsningar i möjligheten att driva privata företag med vinst- och utdelningskrav. Om lagstiftning skulle införas som innebär att inga eller endast begränsade vinster skulle vara tillåtna, att privatiseringstakten minskas eller att de tjänster som kan vara föremål för privatisering begränsas, skulle affärsmodellen påverkas ­negativt.

Riskhantering

Humana tillför viktiga värden till samhället genom kärnverksamheten; på individnivå och genom att vi bidrar till en sund samhällsekonomi.
Humana har en löpande dialog med ­viktiga intressenter. Bolaget medverkar aktivt som remissinstans vid statliga utredningar i Norden och bedriver ett aktivt påverkansarbete genom branschorganisationen Vårdföretagarna och dess ­motsvarigheter i Norge och Finland. I Danmark har Humana endast en liten verksamhet.

Den svenska regeringen har i det så kallade Januariavtalet, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, slagit fast att det behövs en mångfald av aktörer inom välfärden. Den kommer därmed inte att ta fram förslag som syftar till att införa vinst­begräns­ningar för privata aktörer. I Norge pågår en politisk debatt om privata aktörer inom vissa omsorgssegment bör begränsas. I Finland berör debatten främst välfärdens villkor, till exempel har ökade bemanningskrav införts.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – stor

Övriga politiska risker

Privata omsorgsaktörers möjligheter är överhuvudtaget beroende av politiska beslut som ­kommuner, regioner och statliga myndigheter fattar och förändringar i politiken och i de politiska styrena kan få konsekvenser. I samtliga länder där Humana är verksamt är bolaget exponerat mot politiska risker.

Riskhantering

Humana arbetar fortlöpande med kunskaps­inhämtning och relationsbyggande, bland annat genom branschorganisationen Vårdföretagarna och dess motsvarigheter i Norge och Finland. Bolaget har en hög kompetens inom omsorg och har även vid eventuella förändringar goda förutsättningar att fortsätta vara en stark och betydande omsorgsaktör.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Förändringar i villkoren för personlig assistans samt i ersättningsmodellen och ersättningsnivån

Humana erhåller inom affärsområdet Personlig assistans (Sverige)ersättning från Försäkringskassan och kommuner. Schablonersättningen bestäms årligen genom budgetpropositionen. Det finns en risk att schablonen inte kompenserar för kostnadsökningar. Det finns också en risk för återkrav.

Det diskuteras också mer allmänt en rad frågor i politiken kopplat till utformning av assistansens villkor och ersättning. 2019 lades ­LSS-utredningen fram och 2020 kom en utredning om personliga assistenter. Utredningarna har ännu inte lett till några förändringar i villkoren för personlig assistans.

Nya politiska beslut kan påverka Humanas framtida lönsamhet, men också bolagets möjligheter att rekrytera.

Riskhantering

Humana för en löpande dialog med viktiga intressenter och påverkare liksom remissvar på utredningar. Bolaget arbetar också kontinuerligt med att säkra en flexibilitet och ett handlingsutrymme i organisationen så att det finns en beredskap för stora förändringar i villkoren för personlig assistans.

För 2021 är ökningen av schablonersättningen för assistans 3,5 procent. Det är högre än tidigare år och är positivt för såväl alla med personlig assistans som för Humana och andra utförare då det minskar risken för negativ marginalpress som varit de senaste åren, vilken har påverkat branschen negativt.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Förändring efterfrågan och prisbild

Priserna för offentligt finansierad omsorg beslutas av lokala, regionala och nationella myndigheter. Det gör att priserna inte enbart styrs av marknadskrafter som utbud och efterfrågan.

Behoven av omsorg som finansieras av statliga och kommunala medel ökar i samhället. Ett ökat behov av omsorg bör öka efterfrågan på privata omsorgstjänster och under många år har inköpen från privata omsorgsföretag ökat i nominellt belopp för varje år. Det finns samtidigt en ökad risk för prispress till följd av budgetbegränsningar då kommunernas skatteintäkter inte växer lika mycket som deras kostnader för att klara de ökande behoven. En minskad efterfrågan på privata omsorgstjänster eller prispress skulle ha en negativ påverkan på Humanas intäkter och lönsamhet.

Riskhantering

Humana tillför viktiga värden till samhället genom kärnverksamheten; på individnivå och genom att vi bidrar till en sund samhällsekonomi.
Humana fokuserar på hög kvalitet i omsorgstjänsterna och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvaliteten mäts kontinuerligt genom vårt kvalitetsindex, Humana Quality Index, HQI. Humana har också en hög grad av specialisering och kund­anpassning för att vara konkurrenskraftigt.

Bolaget arbetar även för att vara kostnadseffektiva, vilket årligen sparar en ­miljard kronor åt offentlig sektor i Norden, genom att vi är mer ­kostnadseffektiva än vad offentlig sektor är när den själv utför motsvarande omsorg.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Verksamhet

Verksamhetsrelaterade risker avser huvudsakligen interna faktorer och händelser som kan skada bolagets operativa verksamhet och varumärke. Humanas anseende och rykte är centralt för förtroendet hos bolagets kunder, klienter, beställare och anställda. Negativ publicitet om privata omsorgsleverantörer eller en allvarlig incident inom koncernens verksamhet kan komma att få en negativ påverkan på bolagets ­verksamhet och resultat.

Här följer de av Humana identifierade verksamhetsrelaterade riskerna:

Risk att inte kunna rekrytera rätt medarbetare

Humanas verksamheter är mycket personalintensiva och bolaget är beroende av att kunna attrahera, anställa och behålla kvalificerad personal till marknadsmässiga villkor. Kompetenskraven är ofta höga, men det varierar mellan olika affärsområden. Inom Personlig Assistans är de formella kompetenskraven låga, medan delar av tjänsterna som erbjuds inom individ- och familjeverksamheterna ­kräver en hög kompetens och specialisering. Humanas kvalitet är beroende av medarbetarnas förmåga att ta rätt beslut och ha rätt inställning i det dagliga arbetet. Sam­tidigt står välfärden inför ökande rekryteringsbehov när antalet individer i behov av omsorg kommer öka de kommande åren samtidigt som det är stora pensionsavgångar och antalet personer i arbetsför ålder relativt sett minskar. Nya bemanningskrav inom äldreomsorg i Finland kommer öka konkurrensen om arbetskraft där. Om Humana inte lyckas attrahera rätt personal kan det påverka kvaliteten i bolagets tjänster samt bolagets tillväxtmöjligheter.

Riskhantering

Humanas verksamheter är mycket personalintensiva och bolaget är beroende av att kunna attrahera, anställa och behålla kvalificerad personal till marknadsmässiga villkor. Kompetenskraven är ofta höga, men det varierar mellan olika affärsområden. Inom Personlig Assistans är de formella kompetenskraven låga, medan delar av tjänsterna som erbjuds inom individ- och familjeverksamheterna ­kräver en hög kompetens och specialisering. Humanas kvalitet är beroende av medarbetarnas förmåga att ta rätt beslut och ha rätt inställning i det dagliga arbetet. Sam­tidigt står välfärden inför ökande rekryteringsbehov när antalet individer i behov av omsorg kommer öka de kommande åren samtidigt som det är stora pensionsavgångar och antalet personer i arbetsför ålder relativt sett minskar. Nya bemanningskrav inom äldreomsorg i Finland kommer öka konkurrensen om arbetskraft där. Om Humana inte lyckas attrahera rätt personal kan det påverka kvaliteten i bolagets tjänster samt bolagets tillväxtmöjligheter.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – stor

Beroende av tillstånd och rätt yrkeskompetens

Humanas verksamheter och tillväxt är beroende av att bolaget kan erhålla och behålla tillstånd hos socialtjänst och myndigheter för att bedriva omsorgsverksamhet. Tillstånden är som regel knutna till personer med rätt yrkeskompetens, om dessa slutar behöver Humana ansöka om nya tillstånd. Vissa tillstånd som Humana har i verksamheten är knutna till specifika fastigheter, om dessa verksamheter flyttas behöver Humana ansöka om nya tillstånd. I Sverige är ägar- och ledningsprövning en del av bedömningen och en administrativ avgift debiteras per sökt tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och vid ändringar. Även i ­Finland, Norge och Danmark krävs tillstånd för att bedriva Humanas verksamheter. Handläggningstiderna hos myndigheterna är ofta långa. Det innebär en risk att verksamhets­uppstarter försenas och därmed ökar kostnaderna.

Riskhantering

Humana arbetar för att ha effektiva processer och ligga nära myndigheter, socialtjänst och myndigheter för att underlätta hand­lägg­nings­­proces­serna.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Beroende av ramavtal

Humanas verksamheter är ofta beroende av ramavtal. Bedömningen är att det har blivit viktigare att ha ramavtal och att det ­kommer bli ännu viktigare i framtiden. Det finns en risk att ramavtalsupphandlingar omfattar villkor som kan vara utmanande såsom låga ersättningsnivåer samt kan upphandlingar utgå från prisförutsättningar snarare än kvalitetsaspekter. De ramavtal som Humana sluter för att driva verksamhet i egen regi innehåller som regel (men inte alltid) inga volym-åtaganden från kommunens sida, vilket innebär att den volym som faller ut ur sådana avtal är oviss. Ramavtalen har begränsade löptider och om Humana inte kan uppfylla de krav som ställs i ramavtalen kan avtalen sägas upp i förtid. Då Humana träffar lång­siktiga hyresavtal för lokaler som används i verksamheten står bolaget för en ekonomisk risk att rörelseintäkterna kan bli lägre än de ­per­sonal- och hyreskostnader som är knutna till verksamheten.

Riskhantering

Humana deltar i ramavtalsupphandlingar och prioriterar upphandlingar som fokuserar på kvalitet. Bolaget har höga ambitioner vad gäller kvaliteten i sina tjänsteleveranser (hög kompetens och goda behandlings­resultat) samt ett nära samarbete med beställarna, kommunerna. Humana arbetar dagligen med att optimera beläggnings­nivån inom koncernens verksamheter i egen regi och med att vara kostnadseffektiva och ge god omsorg för våra skattepengar.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Risker kopplade till expansion och tillväxt

Humana är ett tillväxtföretag som ämnar fortsätta växa genom i första hand organisk tillväxt och därutöver till viss del även genom förvärv. Humanas framtida tillväxt påverkas av bolagets förmåga och kompetens att driva organiska tillväxt genom att attrahera kunder och medarbetare samt framgångsrikt driva organiska tillväxtprojekt, bland annat genom att säkerställa tillgång till lämpliga fastigheter. Parallellt behöver bolaget även kunna anpassa verksamheten om behov och krav från klienter, uppdragsgivare och myndigheter ändras, vilket kan innebära omställningar av verksamheter.

Möjligheten att växa genom att göra selektiva förvärv påverkas av bolagets finansiella ställning samt förmåga att identifiera lämpliga förvärvs­objekt och förhandla köpeskillingar och villkor. Det är också centralt att integrera genomförda förvärv på ett fördelaktigt sätt i befintlig verksamhet. Det finns affärsrisker, skatte­risker och ekonomiska risker förknippade med att växa, förvärva och ­integrera företag.

Riskhantering

Humana arbetar med noggrann utvärdering av organiska tillväxtprojekt och för att hitta kompetenta affärspartners. Bolaget tillämpar selektivitet vid förvärv och fokuserar på effektiva integrationsprocesser.

Den underliggande tillväxten på de flesta av våra delmarknader i kombination med ökade branschkrav samt en fragmenterad omsorgsmarknad skapar möjligheter till både organisk tillväxt och att delta i en fortsatt konsolidering av branschen genom selektiva förvärv.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan - medel

Externa cyberhot

Cyberhot eller cybersäkerhetshot är en skadlig handling som syftar till att skada data, stjäla data eller störa det digitala livet i allmänhet. Cyberhot inkluderar till exempel virus, överbelastningsattacker, utpressningsprogram (skadlig programvara som krypterar filer eller hela hårddiskar och därefter kräver en lösensumma för att låsa upp de krypteringen) och andra typer av cyberattacker. Under de senaste åren har antalet cyber­attacker och hot mot företags informations­system ökat mycket ­kraftigt.

Riskhantering

Humanas riskhantering inkluderar arbete med riskprevention, omvärlds­bevakning, ­löpande uppdateringar av systemen, utbildning av användare och uppföljning av att leveran­törer följer avtalade säkerhetsnivåer. Därutöver finns en löpande bevakning av loggar, ­externa ­gränssnitt och hotbilden.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – stor

Begränsningar i it-system och obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter

Humana hanterar en mängd information i form av personuppgifter, social och medicinsk information och affärskritiska uppgifter. Avbrott eller störningar i it-system, inklusive sabotage, datavirus, operatörsfel eller fel i programvara, kan få en negativ påverkan på verksamheten. Det finns en risk att verksamheten kan begränsas till vid it- och system­brister.

Riskhantering

Humana arbetar systematiskt för att minimera risken för störningar genom administrativt, logiskt och fysiskt arbete med it-säkerhet. Det handlar om löpande systemutveckling och övervakning samt renodling av system och rutiner med driftspartners samt kompetensutveckling. Förbättrad kravhantering, projektstyrning/-ledning, testning, förvaltningsplanering. För kontroll av obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter sker loggning och stickprovs­kontroller.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – stor

Rättsliga processer och utredningar

Humana kan påverkas negativt av domstolsavgöranden, förlikningar och kostnader förenade med rättsliga processer och utredningar. Det finns en risk att Humana skulle kunna bli föremål för rättsliga åtgärder på grund av påstådd felbehandling eller felaktig medicinering i verksamheten. Vid felaktigt förfarande kan Humana drabbas av kostnader för skadestånd eller ersättningar.

Riskhantering

Humana har patientförsäkring och ansvarsförsäkring för klienter. ­Bolaget har ett systematiskt kvalitets­arbete och ser löpande över ­rutiner, processer och att det har rätt kompetens. Vid behov finns juridiska partners.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Smittsamma sjukdomar, epidemier och pandemier

Smittsamma sjukdomar förekommer i samhället, vanliga är till exempel influensa och gastroenterit (maginfluensa eller vinterkräksjuka). Dessa infektioner kan drabba alla men svårast blir situationen för personer i riskgrupper; äldre sköra personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med flera olika sjukdomar. Inom Humanas verksamheter finns kunder och klienter i riskgrupper. Smittsamma sjukdomar kan också innebära att flera medarbetare blir sjuka samtidigt vilket kan innebära svårighet att bemanna i verksamheterna. Om det blir epidemi (fler fall av en smittsam sjukdom än förväntat) eller pandemi (en omfattande spridning av smittsam sjukdom i flera länder, som Covid-19) ökar risken att individer drabbas liksom risken att få problem med kompetensförsörjningen. Vid en epidemi/pandemi finns därtill en risk att intäkter och kostnader påverkas, till exempel till följd av lägre beläggning eller sjukskrivningar.

Riskhantering

I Humanas ledningssystem finns riktlinjer och rutiner för hur verksamheterna ska förebygga och hantera olika smittsamma sjukdomar. Bolaget har även rutiner för att vid behov etablera en krisorganisation i syfte att ytterligare minimera smittspridning och påverkan, såväl på individnivå som påverkan på företaget.

Under 2020 och under det första halvåret 2021 har Humana hanterat den pågående covid-19-pandemin, primärt genom löpande riskanalys och förebyggande åtgärder för att minska spridning av viruset och genom bland annat kohortvård vid upptäckt av smitta. Till stöd för arbetet har en särskild krisorganisation upprättats.

Risknivå

Sannolikhet – stor
Påverkan – medel

Negativ publicitet till följd av verksamhetsincident i bolaget eller i branschen

Humanas anseende är avgörande för goda relationer med såväl nuvarande som potentiella kunder och klienter, med lokala och regionala myndigheter samt med tillsynsmyndigheter. Även branschens anseende i stort påverkar Humana. Om en incident skulle inträffa i Humanas verksamhet eller i en annan privat omsorgsaktörs verksamhet, genom oaktsamhet eller genom avsiktligt handlande, skulle det kunna leda till negativ publicitet som skadar såväl branschen som Humana eller bolaget i fråga i form av varumärkesskada och förluster av kunder och därmed av intäkter.

Riskhantering

Humana fokuserar på hög kvalitet, ständiga förbättringar samt kompetensutveckling och utbildning samt värdegrundsarbete. Väl förankrad kommunikationsplan internt och har en beredskap för krishantering. Humana redovisar löpande allvarliga avvikelser på bolagets webbplats och har målsättningen att stå för transparens och tillgänglighet gentemot media. Bolaget arbetar också aktivt genom medlemsorganisationen Vårdföretagarna och motsvarande organisationer i övriga nordiska länder.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Efterlevnad, ansvar och hållbarhet

Humanas verksamhet är föremål för en omfattande reglering. Företaget måste efterleva lagar, förordningar, föreskrifter och andra regelverk på nationell nivå i de länder vi verkar i. Vidare är Humanas verksamhet beroende av att bolaget kan få och behålla olika tillstånd. Humana omfattas till exempel av dataskyddslagar som dataskyddsförordningen (GDPR), den svenska patientdatalagen samt motsvarande lagstiftning i Finland, Norge och Danmark. Regelverken kräver att det finns systematiserade och säkra rutiner på plats för hantering och lagring av personuppgifter.

Här följer de av Humana identifierade efterlevnadsriskerna kopplade
till lagar och regelverk:

Brott mot dataskyddslagar

Humanas verksamhet är föremål för omfattande dataskyddslagar såsom till exempel Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskydds­lagen. Lagkrav, gällande behandling och skydd av personuppgifter, ställer stora krav på processer och säkerhet för att behandla, lagra och gallra personuppgifter samt att registrerade informeras på rätt sätt om hur bolaget behandlar personuppgifter. Brott mot GDPR kan ge en mycket hög straffavgift och skadat förtroende.

Riskhantering

Humanas datasäkerhetspolicy anger ansvarsfördelning och riktlinjer för medarbetarnas användning av it och data. Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra Humanas processer, ­rutiner samt löpande kontroller. Det handlar till exempel om utbildning samt systematiskt förbättrings­arbete av processer och rutiner och investeringar i system. Bolaget arbetar även aktivt med leverantörer för att säkra deras regel­efterlevnad.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – hög

Kvalitetsbrist som drabbar kund/klient

Det finns en risk att medarbetare inte följer Humanas rutiner och istället utarbetar egna förhållningssätt gentemot klienter och kunder som då inte erhåller den behandling eller insats som är beslutad. ­Risken kan uppstå till exempel vid hög personalomsättning eller när det är svårt att rekrytera personal eller när det brister i ledarskapet.

Riskhantering

Humana bedriver ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete genom vårt lednings­system Parus. Arbetet säkras av bolagets kvalitetsorganisation och riktlinjerna för kvalitetsarbetet finns i Humanas kvalitetspolicy. Internkontroller utförs i alla verksamheter. Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera avvikelser och missförhållanden, vilka följs upp systematiskt och analyseras av ansvarig chef. Klienter har möjlighet att lämna klagomål både öppet och anonymt. På Humanas hemsida finns en visselblåsarfunktion.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – stor

Arbetsmiljö och säkerhet

Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdoms­anmälningar orsakade av hot och våld. Humanas verksamhet omfattas av föreskrifter om arbetsrelaterad hälsa och säkerhet. Brister i att uppfylla föreskrifterna kan leda till böter eller vite. ­Covid-19-pandemin ökar riskerna inom arbetsmiljö och säkerhet.

Riskhantering

Humana bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med handlingsplaner och kontroll genom regelbundna skyddsronder. Arbetet utgår från Humanas arbetsmiljöpolicy. Bolaget gör kontinuerliga riskbedömningar ur arbetsmiljöperspektiv och utbildar chefer i arbetsmiljöfrågor, inklusive de frågor som uppstår relaterat till den nu pågående pandemin. För att hantera pandemin har Humana även upprättat en särskild krisorganisation till stöd för verksamheterna.

Humana tillämpar kollektiv­avtal i alla verksamheter i de fyra länder där vi verkar.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Brott mot mänskliga rättigheter

Humanas verksamheter lyder under regelverken gällande arbets­villkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet i de länder där vi verkar. Vårt engagemang för mänskliga rättigheter understryks i vår upp­förandekod såväl som i vår uppförandekod för leverantörer där vi uttrycker vårt stöd för bland annat deklarationen om mänskliga ­rättigheter och FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. Koderna ger också vägledning för att identifiera, förebygga och motverka risker relaterade till mänskliga ­rättigheter.

Riskhantering

För att minska riskerna för brott mot mänskliga rättigheter arbetar Humana kontinuerligt för att säkerställa efterlevnad av nationella lagstiftningar och föreskrifter samt internationella bestämmelser för mänskliga rättigheter. Mångfald och inkludering och respekt för mänskliga rättigheter är en självklarhet och beskrivs även i bolagets mångfalds- och inklusions policy. Humana har ett aktivt internt värdegrundsarbete, med internutbildning, etablerade rutiner och visselblåsarfunktion. Humana tillämpar kollektiv­avtal i alla verksamheter i de fyra länder där vi verkar och koncernens uppförandekod gäller alla anställda och verksamheter.

I vårt arbete med leverantörer har vi infört (från 2021) en uppförandekod för leverantörer. De flesta av Humana leverantörer och ­sam­arbetsparters finns i Norden.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Korruption och bedrägeri

Humanas omfattande verksamhet innebär en stor volym av kontrakt med kunder och leverantörer. Avtal tecknas och affärsmässiga beslut tas på olika nivåer i organisationen. Med kunderna, som ofta är kommuner, tecknas individuella kundkontrakt, ramavtal eller entreprenadavtal. Upphandlingar av leverantörer sker till exempel vid strategiska inköp och nybyggnationer. Det finns en risk att medarbetare agerar oetiskt i relationer med kunder och leverantörer genom att till exempel ta emot eller ge mutor. Det finns också en risk att medarbetare agerar bedrägligt. Korruption och bedrägeri kan ge rättsliga påföljder. Humana kan lida såväl ekonomisk skada som varumärkesskada.

Riskhantering

Humana motarbetar korruption och mutor samt bedrägeri genom rutiner och intern kontroll och har till exempel en välfungerande attesträtt med systemstöd. En tydlig besluts- och attestordning underlättar och minskar risken med decentraliserat ansvar för anbud, kundavtal och leverantörskontrakt. I grunden finns en uppförandekod för Humanas anställda och, sedan inledningen av 2021, en uppförandekod för leverantörer. Humana har också visselblåsarfunktion.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Miljörisk

Humana påverkar miljön och klimatet framförallt genom biltransporter och genom utveckling och drift av boenden. I driften ingår uppvärmning och elförsörjning liksom inköp och hantering av bland annat mat och dryck, förbrukningsmateriel och läkemedel. Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten är bruk av bilar nödvändigt för utförande av våra tjänster.

Riskhantering

Humana strävar efter att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Det är också ett strategiskt koncernmål. Humanas miljöarbete utgår från vår miljöpolicy. Där definieras klimateffektivitet och resurseffektivitet som vägledande kriterier. Miljöarbetet bygger på principerna om försiktighet respektive utbyte. Varje enhet inom Humana ska ständigt sträva efter att jobba resurseffektivt för att minska miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna kan sänkas. För alla medarbetare gäller klimatsmart resepolicy. Alla medarbetare ska genomgå bolagets digitala hållbarhetsutbildning.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Finansiellt

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och ­riskhantering hanteras av CFO i samråd med styrelsen och vd. Den över­gripande målsättningen för finansverksamheten är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat till följd av marknadsförändringar. Bolagets samlade risker inklusive åtgärder hanteras av bolagets revisionsutskott som rapporterar till styrelsen för utvärdering och godkännande.

Här följer de av Humana identifierade finansiella riskerna:

Likviditets- och finansieringsrisk

Likviditetsrisken är risken att koncernen inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. Finansieringsrisken är risken att bolaget kan komma att få problem att fullgöra de skyldigheter som är förknippade med bolagets finansiella skulder.

Riskhantering

Likviditets- och finansieringsrisken hanteras centralt för koncernen av bolagets CFO. Koncernens finanspolicy sätter ramverk och riktlinjer vad gäller riskmandat och limiter i finansverksamheten. För att underlätta likviditetsplanering och likviditetsstyrning har koncernen kredit­faciliteter, till exempel checkräkningskrediter, samt en cashpool. Humana jobbar även aktivt med sin likviditet genom att aktivt arbeta med rörelsekapitalet. Fokus på kassaflödet och anpassningar vid ändrade marknadsförutsättningar minskar risken att inte kunna fullfölja skyldigheterna enligt finansieringsavtalen.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – medel

Ränterisk

Humanas finansiella kostnader påverkas av marknadens ränteläge. Förändringar i räntorna, kan öka Humanas kostnader för belåning och därmed få en negativ påverkan på koncernens resultat och kassa­flöde.

Riskhantering

Derivatinstrument kan användas för att hantera ränterisken. En successivt lägre skuldsättning under det senaste året bidrar till en något lägre ränterisk.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Kreditrisk

Humanas kreditrisker och kreditförluster är till övervägande del hänförlig till kundfordringar och Humanas överskottslikviditet. Kreditrisken för kundfordringar är att de utestående fordringarna och icke fakturerade utförda tjänster till Humanas beställare inte kommer att betalas. Kreditrisken för överskottslikviditet är att banken inte kan ­fullgöra sina åtaganden..

Riskhantering

Majoriteten av koncernens kundfordringar löper på stat, kommun och landsting, vilka bedöms ha god ­kreditvärdighet. Risken för kreditförluster bedöms som låg. Humanas överskottslikviditet placeras med låg risk på inlåningskonton och avtal ingås endast hos bank med hög kreditrating.

Risknivå

Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Valutarisk

Koncernen verkar i Sverige, Finland, Norge och Danmark och exponeras därigenom för risker i form av omräkning från euro respektive norska kronor och, till en mindre del, danska kronor till svenska kronor. Omräkningar sker till räkenskapsårets genomsnittskurs (i balansräkningen till kurs på balansdagen). Vidare uppstår valutarisk genom affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder, samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.

Riskhantering

Humanas exponering mot utländska valutor balanseras delvis genom upplåning i den lokala valutan.

Risknivå

Sannolikhet – medel
Påverkan – liten