""

Styrelse

Styrelsen i Humana ska bestå av tre till åtta styrelseledamöter enligt bolagsordningen. Ledamöterna i styrelsen ska tillsammans besitta de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för att utveckla Humana på bästa sätt.

Humanas styrelse

Anders Nyberg

Anders Nyberg

Styrelseordförande

Utbildning Studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Andra pågående uppdrag Styrelseordförande i Gordon delivery, styrelseledamot i Apopro (Danmark) och för Centrofarm (Italien). Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Vd för Apotek Hjärtat. Vice vd i ICA och Axfood. Innehav i Humana per 2024-06-19 Eget och närståendes innehav - 32 700 aktier Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Grethe Aasved

Grethe Aasved

Styrelseledamot

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i ersättningsutskottet. Utbildning Legitimerad läkare från Oslo Universitet, specialist inom psykiatri Andra pågående uppdrag VD för St. Olavs Sjukhus, Universitetssjukhuset i Trondheim. Rådgivande styrelseledamot inom Hälsoteknologi, Det Norske Veritas (DNV). Styrelseordförande, Medicinska fakulteten på Norges Tekniskt- och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU), Styrelseledamot i HEMIT HF och styrelseledamot i Kavliinstitutet for Systemneurovetenskap. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Styrelseledamot i Unicare Holding, Pfizer (Norge) och Tomra Systems. Styrelseordförande i Yngre läkares förening i Norge, Vice ordförande Norska Läkarföreningen, Generalsekreterare i den europeiska organisationen för läkare, Bryssel. VD för Norge i Aleris Helse, Direktör för statliga angelägenheter på Pfizer (Norge) Innehav per 2023-05-09 Eget och närståendes innehav - 0 aktier Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Monica Lingegård

Monica Lingegård

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i ersättningsutskottet. Utbildning Civilekonomexamen, Stockholms Universitet. Andra pågående uppdrag Vd SJ. Styrelseordförande i Svenska Rymdaktiebolaget. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Vd Samhall och G4S. Styrelseledamot Nobina, Wireless Maingate, Sida (Sveriges biståndsmyndighet), Orio, Svenskt Näringsliv och Almega. Innehav per 2020-12-31 Eget och närståendes innehav - 1 500 aktier, 10 000 syntetiska optioner Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Leena Munter-Ollus

Leena Munter-Ollus

Styrelseledamot

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i revisionsutskottet. Utbildning Magisterexamen i ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Andra pågående uppdrag: Tillförordnad chef för Transformation på Business Finland. Blivande verkställande direktör på Taitotalo. Styrelseledamot på Työkanava. Förvaltningsrådets ordförande på kooperativet Varuboden – Osla. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Vd för Haltija Group, Mainio Vire och ManpowerGroup Finland. Ledande positioner på Manpower och 3M. Styrelseledamot på Sailab Medtech Finland och Kaisankoti. Innehav per 2023-05-09 Eget och närståendes innehav - 0 aktier. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Carolina Oscarius Dahl

Carolina Oscarius Dahl

Styrelseledamot

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i ersättningsutskottet. Utbildning Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Andra pågående uppdrag Delägare på Impilo. T idigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Investment Director på Interogo Holding, Investment Manager på Nordstjernan samt Associate Principal på McKinsey & Company. Innehav per 2023-05-09 Eget och närståendes innehav - 0 aktier Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Ralph Riber

Ralph Riber

Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i revisionsutskottet. Utbildning Kandidatexamen i ekonomi och Magisterexamen från Företags och förvaltningsjuridiska linjen från Göteborgs Universitet. Andra pågående uppdrag Vd för Atveda. Konsult på Riber Enterprises. Styrelseledamot på Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens skolstiftelse. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Vd för Internationella Engelska Skolan och Ambea. Konsultchef på Adacra. Vd för Tärno Kompani. Styrelseledamot på Fenix Begravning, Esperi Care Group, Aleris och Internationella Engelska Skolan. Innehav per 2023-05-09 Eget och närståendes innehav - 10 000 aktier Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Fredrik Strömholm

Fredrik Strömholm

Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet. Utbildning Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales i Frankrike; samt studier i franska, ryska och öststatskunskap vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Andra pågående uppdrag Medgrundare av Impilo och ordförande för dess investeringskommitté, styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices, Ortic 3D, the Fertility Partnership och Euro Accident samt styrelseordförande Natur & Kultur och ledamot i högskolestyrelsen i GIH och styrelsen i Skellefteå AIK Hockey. Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet Partner och grundare Altor Equity Partners i 14 år samt under tio år ansvarig för Corporate Finance i Norden hos Goldman Sachs International och investment manager på Nordic Capital. Innehav per 2022-09-09 Eget och närståendes innehav - 12 226 164 aktier Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsen i Humana är övergripande ansvarig för att med kontinuitet och långsiktighet skapa en värdeskapande och hållbar affär för aktieägare. Styrelsen ansvarar för den övergripande strategin i bolaget, säkerställer en väl underbyggd beslutsprocess samt har en god uppfattning om hur branschen och Humanas omvärld utvecklas. En viktig funktion för styrelsen är vidare att verka för att bolaget har en god riskhantering, kontroll och uppföljning av affären.

Styrelsens uppgifter och ansvar regleras i aktiebolagslagen och i Humanas bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen beskriver bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören. Styrelsen utformar även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen i Humana följer löpande upp den strategiska inriktningen, den ekonomiska utvecklingen och bolagets metoder och processer för att upprätthålla en väl fungerande verksamhet. Humanas styrelse ska även säkerställa en god kvalitet på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten efter av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Styrelsens ordförande och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Styrelsearbete 2022

Läs om styrelsearbetet under det senast rapporterade året i Bolagsstyrningsrapporten, som är en del av Humanas årsredovisning.

Revisionsutskott

I enlighet med Koden och aktiebolagslagen har styrelsen i Humana inom sig inrättat ett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja styrelsen i arbetet med att uppfylla sitt ansvar inom finansiell rapportering, redovisning, revision, intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Till utskottets arbetsuppgifter hör även att se över rutiner för internrevision och att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet träffar fortlöpande revisorerna för att informera sig om revisionens inriktning, omfattning och iakttagelser från revisionen.

Ledamöter i revisionsutskottet:

  • Fredrik Strömholm, ordförande
  • Anders Nyberg
  • Leena Munter
  • Ralph Riber

Ordförande i utskottet, Fredrik Strömholm, har den redovisningskompetens som är ett krav enligt aktiebolagslagen. Samtliga ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget. Anders Nyberg och Lena Munter och Ralph Riber men inte Fredrik Strömholm, är oberoende i förhållande till bolagets största ägare.

Ersättningsutskott

I enlighet med Koden och aktiebolagslagen har styrelsen i Humana inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning och villkor till vd och koncernchef, ersättningsprinciper för koncernledningen samt att följa och utvärdera pågående och avslutade incitamentsprogram. Vidare ska utskottet fatta beslut om ersättning och villkor för övriga personer i koncernledningen. Medlemmarna i ersättningsutskottet är även ansvariga för att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om. Ersättningsutskottet har också ett ansvar för successionsplanering och talent management.

Ledamöter i ersättningsutskottet:

  • Anders Nyberg, ordförande
  • Monica Lingegård
  • Grethe Aasved
  • Carolina Oscarius Dahl

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningar

Läs om Ersättningar till ledande befattningshavare här

Mångfaldspolicy

Ledamöterna i Humanas styrelse ska som grupp ha en ändamålsenlig kompetens, erfarenhet och bakgrund som bidrar till utvecklingen av bolaget.

Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter av varierande ålder, representeras av både män och kvinnor, med varierad geografisk och etnisk bakgrund samt komplettera varandra vad gäller utbildnings- och yrkesbakgrund. Målsättningen är att styrelsen ska bidra till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande.

Humanas styrelse har antagit en mångfaldspolicy som valberedningen beaktar vid framtagande av sitt förslag till årsstämman. Valberedningen utgår även ifrån Svensk kod för bolagsstyrning punkt 4.1.