En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Valberedning

Humana AB ska, enligt bolagsstämmans instruktion, ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden.

Baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

Valberedningen

  • Fredrik Strömholm, representant från Impilo Care AB, valberedningens ordförande
  • Alexander Kopp, representant från Incentive AS
  • Anette Andersson, representant från SEB Investment Management AB
  • Richard Torgerson, representant från Nordea Funds
  • Anders Nyberg, Humanas styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämma i Humana AB kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det via e-mail till arsstamma@humana.se eller per post till Humana AB, Årsstämma, Att: Ewelina Pettersson, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 11 januari 2024.

Instruktion för valberedningen

Humana AB:s årsstämma antog vid en extrastämma i februari 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Instruktion för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti, eller den sista bankdagen i augusti,* samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan representant för sådan aktieägare avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

*Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, det vill säga aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.