Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q1 2016

2016-05-19 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q1

Första kvartalet: januari-mars 2016

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 471 MSEK (1 351), en ökning med 9% eller 120 MSEK. Förvärv har bidragit positivt till intäkterna med 88 MSEK. Avyttrat bolag bidrog föregående år med 12 MSEK. Organiskt ökade intäkterna med 43 MSEK, eller 3,2%. I konstant valuta ökade intäkterna organiskt med 3,9%.
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 41 MSEK (84). Förvärv har bidragit positivt till rörelseresultatet med 11 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats negativt av ökade kostnader för sociala avgifter uppgående till 11 MSEK samt resultatpåverkande poster av engångskaraktär i samband med bolagets börsnotering uppgående till 38 MSEK (2). Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering uppgick till 79 MSEK (86), en justerad rörelsemarginal om 5,4% (6,4). 
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -16 MSEK (42). Kostnader för att omförhandla bolagets långsiktiga finansiering har belastat resultatet i kvartalet med cirka 42 MSEK.
   
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 SEK (0,46).
   
 • Operativt kassaflöde uppgick till -33 MSEK (32).

Händelser i första kvartalet

 • Humana börsnoteras på Nasdaq Main Market
  Humana noterades den 22 mars på Nasdaq Main Market. Introduktionskurs var 62 SEK motsvarande ett marknadsvärde om cirka 3,3 miljarder SEK.
 • Nyemission, nytt antal aktier och ny ägarstruktur i Humana
  I samband med börsnoteringen genomförde Humana en nyemission uppgående till 450 MSEK, netto 404 MSEK efter 46 MSEK i totala noteringskostnader, varav 38 MSEK påverkade kassaflöde- och rörelseresultatet. Antalet aktier ökade med 7 258 064. Det totala antalet aktier uppgick per sista mars 2016 till 53 140 064 och antalet aktieägare var 7 204.
   
 • Humana genomför en refinansiering
  Humana har ingått en ny långsiktig finansiering. Det nya låneavtalet uppgår till 2 200 MSEK och har en löptid på fem år. Avtalet sänker Humanas räntekostnader betydligt samtidigt som det ger företaget mer fördelaktiga covenantvillkor.

Händelser efter kvartalets slut

 • Humana expanderar in i Finland genom förvärvet av Arjessa
  Arjessa är en ledande individ- och familjeomsorgsaktör i Finland. Företagets intäkter för 2015 uppgick till 32,1 MEUR och rörelseresultat före goodwillavskrivningar till 3,1 MEUR. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 32 MEUR. Transaktionen, som är godkänd av den finska konkurrensmyndigheten, förväntas slutföras under slutet av det andra kvartalet 2016.
   
 • Humana förvärvar Nygårds Vård Gotland AB
  Intäkterna i Nygårds Vård Gotland AB, som bedriver boenden med särskild service för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, uppgick under 2015 till 12 MSEK. 

Informationen är sådan som Humana AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 19 maj 2016.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se