Delårsrapport Q2 2016

2016-08-19 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q2 2016


Grafisk expansion

Andra kvartalet: april-juni 2016

 • Rörelseintäkterna
  – uppgick till 1 534 MSEK (1 379), en ökning med 11% eller 155 MSEK. Förvärv har bidragit positivt till intäkterna med 144 MSEK. Organiskt ökade intäkterna med 20 MSEK, eller 1,5%. I konstant valuta ökade intäkterna organiskt med 2%.
 • Rörelseresultatet
  – uppgick till 56 MSEK (24 inkl. 32 MSEK i reaförlust vid avyttring av Villa Skaar). Förvärv har bidragit positivt till rörelseresultatet med 17 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats negativt av ökade kostnader för höjda sociala avgifter uppgående till 19 MSEK, kostnader för genomförda förvärv uppgående till 15 MSEK (1) samt engångskostnader för bolagets börsnotering uppgående till 2 MSEK(0). Rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 3,7% (1,7). 
 • Periodens resultat efter skatt
  – uppgick till 36 MSEK (-7).
 • Periodens resultat per stamaktie
  – före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (-1,08).
 • Operativt kassaflöde
  – uppgick till 29 MSEK (85).

Halvårsperioden: januari-juni 2016

 • Rörelseintäkterna
  – uppgick till 3 005 MSEK (2 730), en ökning med 10% eller 275 MSEK. Förvärv har bidragit positivt till intäkterna med 232 MSEK. Avyttrat bolag bidrog föregående år med 20 MSEK. Organiskt ökade intäkterna med 64 MSEK, eller 2,3%. I konstant valuta ökade intäkterna organiskt med 2,9%.
 • Rörelseresultatet
  – uppgick till 98 MSEK (108), en minskning med 10 MSEK. Förvärv har bidragit positivt till rörelseresultatet med 28 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats negativt av ökade kostnader för höjda sociala avgifter uppgående till 30 MSEK samt noteringskostnader uppgående till 40 MSEK (0). Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering uppgick till 137 MSEK (142), en justerad rörelsemarginal om 4,6% (5,2). 
 • Periodens resultat efter skatt
  – uppgick till 20 MSEK (36). Kostnader i samband med refinansiering har belastat resultatet i perioden med cirka 42 MSEK före skatt.
 • Periodens resultat per stamaktie
  – före och efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (-0,15).
 • Operativt kassaflöde
  – uppgick till 59 MSEK (160).  

Händelser i andra kvartalet

Förvärv

 1. Humana expanderar in i Finland genom förvärv av Arjessa Oy.
  Arjessas intäkter för 2015 uppgick till 299 MSEK och rörelseresultat före goodwillavskrivningar till 29 MSEK. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 271 MSEK, varav 1 MSEK i uppskattad tilläggsköpeskilling.

 2. Humana förstärker sin position i Norge genom förvärv av Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS (KOA Gruppen).
  Intäkterna i KOA Gruppen uppgick under 2015 till 203 MSEK och rörelseresultatet till 30 MSEK. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 227 MSEK och inkluderar 18 MSEK i uppskattad tilläggsköpeskilling som baserar sig på resultatet 2016.

Presentation av rapporten idag klockan 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:
SE: +46 8 566 426 63 eller UK: +44 203 008 98 01
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Humanas webbplats.

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08:00 CET.


För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Nerman
VD
070-828 18 60
rasmus.nerman@humana.se

Ulf Bonnevier
CFO
070-164 73 17
ulf.bonnevier@humana.se

Cecilia Lannebo
IR-ansvarig
072-220 82 77
cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.