Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q2 2020

2020-08-20 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q2 2020 (2.26 MB)

Webcast Q2 2020

Ett kvartal med fokus på att minimera pandemins effekter

Andra kvartalet, april-juni 2020

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 980 miljoner kronor (1 918), en ökning med 3 %. Den organiska tillväxten var 3,4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 100 Mkr (45), en ökning med 123 %. Reavinst från försäljning av fastigheter ingår om 17 Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 83 Mkr (45), en ökning med 84 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 50 Mkr (-2).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,94 kronor (-0,04).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 221 Mkr (136). 

Halvårsperioden, januari-juni 2020

 • Rörelseintäkterna uppgick till 3 918 Mkr (3 626), en ökning med 8 %. Den organiska tillväxten var 4,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 198 Mkr (122), en ökning med 63 %. Reavinst från försäljning av fastigheter ingår om 17 Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 181 Mkr (122), en ökning med 48 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 103 Mkr (42).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,94 kronor (0,79).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 317 Mkr (169). 

Väsentliga händelser i andra kvartalet och efter kvartalets slut

 • Vid årsstämman 2020 valdes Anders Nyberg och Karita Bekkemellem som nya styrelseledamöter i Humana.
 • Humana skrev avtal om ett nytt äldreboende i egen regi i Täby. Boendet kommer att ha 90 lägenheter. Byggnationen startar i år och verksamhetsstarten är planerad till hösten 2022.
 • Humana avyttrade sitt delägande i fastigheten Sommarsol i Ängelholm, där hyresavtal för äldreboende tidigare har tecknats. Försäljningslikviden var 90 Mkr, vilket medförde en realisationsvinst om 17 Mkr.
 • Ulf Bonnevier, CFO sedan 2012 och vice vd sedan 2016, lämnar Humana och ersätts av Noora Jayasekara som tillträder som ny CFO den 1 september. Noora Jayasekara innehar sedan 2018 befattningen som koncernekonomichef på Humana.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar andra kvartalet och halvåret:

"Årets andra kvartal präglades av samhällsspridningen av covid-19. Pandemin har testat oss som organisation och Humanas medarbetare har hittills klarat den utmanande situationen bra. Finansiellt var kvartalet starkt. Humanas intäkter växte med 3,4 procent organiskt och rörelseresultatet stärktes", skriver Rasmus Nerman i en kommentar.

"Humanas krisorganisation för att hantera covid-19-pandemin i våra verksamheter har varit i gång sedan i februari. Under det andra kvartalet har situationen alltmer känts som en ny vardag: att dygnets alla timmar behålla fokus, motverka smittspridning och hantera den uppkomna situationen på ett bra sätt. Humana har testats och står pall i pandemin. Våra rutiner fungerar, vi har prioriterat utbildning och vi har säkrat tillgången till skyddsutrustning under kvartalet trots det ökade behovet. Som koncern har vi haft en låg smittspridning i alla länder och i skrivande stund har vi inga smittade på våra äldreboenden i Norden. Jag är stolt över våra medarbetares insatser under det senaste halvåret och tacksam över det goda samarbetet med klienter, kunder och anhöriga, som alla genomgår en tuff period, bland annat på grund av de begränsade besöksmöjligheterna.

Vid sidan om arbetet med pandemin har det operativt varit ett kvartal där vi har gjort goda framsteg. Vi behöll framgångsrikt fokus på arbetet med lönsamhetsförbättringar, vi fortsatte titta på tillväxtmöjligheter och tecknade kontrakt för ett nytt äldreboende i egen regi i Täby.

Finansiellt ökade Humanas rörelseintäkter med 3 procent i kvartalet och med 8 procent under halvåret. Rörelseresultatet förbättrades till 100 Mkr och halvårsresultatet till 198 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent i både kvartalet och halvåret och vår skuldsättning fortsatte att minska. Den tydliga förbättringen mot föregående år gläder mig.

Pandemin har påverkat såväl intäkter som kostnader. Antalet utförda assistanstimmar påverkades negativt, vi hade färre besök inom öppenvården och även lägre beläggning i äldreomsorgen i Stockholmsområdet. En högre sjukfrånvaro än normalt belastade kostnaderna och vi hade höga kostnader för skyddsutrustning. De ökade kostnaderna har dock i stor utsträckning kompenserats med statligt stöd, men effekter på beläggningen kvarstår."

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 20 augusti 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2692
UK: +44 33 3300 9267
USA: +1 833 249 8403

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se