Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q3 2020

2020-11-06 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q3 2020

Webcast Q3 2020

Ett stabilt kvartal med styrkebesked för personliga assistansen

Kvartalet, juli-september, Q3, 2020

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 931 miljoner kronor (1 928), vilket är i linje med föregående år. Den organiska tillväxten var 2,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (176), en minskning med 3 %. Justerat rörelseresultat uppgick till 172 Mkr (172), vilket är i linje med föregående år.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 109 Mkr (128).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,05 kronor (2,42).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 146 Mkr (206). 

Delårsperioden, januari-september 2020

 • Rörelseintäkterna uppgick till 5 849 miljoner kronor (5 554), en ökning med 5 %. Den organiska tillväxten var 4,0 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 370 Mkr (298), en ökning med 24 %. Realisationsvinst från försäljning av fastigheter ingår om 17 Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 353 Mkr (294), en ökning med 20 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 212 Mkr (170).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,99 kronor (3,21).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 463 Mkr (375). 

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

 • Noora Jayasekara tillträder som ny CFO den 1 september. Hon var tidigare, från 2018, koncernekonomichef på Humana.
 • Den svenska regeringen föreslår i sin budgetproposition, med stöd av samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, att schablonersättningen för personlig assistans ska höjas med 3,5 procent och fastställas till 315 kronor per timme för 2021. Den finansiella påverkan för Humana av den föreslagna höjningen är positiv då intäkterna ökar, men resultatpåverkan beror på flera faktorer. Humanas bedömning är att den föreslagna höjningen åtminstone är tillräcklig för att motverka att det blir en marginalpress.
 • Humana förvärvar efter kvartalet assistansföretaget RO Omsorg Assistans AB. Helårsintäkterna uppgår till cirka 50 Mkr och bolaget har cirka 90 anställda.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar tredje kvartalet och delårsperioden:

"Årets tredje kvartal präglades liksom de föregående av pandemin. Humana fortsatte att hantera den på ett bra sätt och kvartalet kan sammanfattas som stabilt, både operationellt och finansiellt. Under kvartalet kom också ett välkommet besked om assistansersättningen och vi fick viktiga kvitton på vår kvalitet. Dessutom, vi har återigen uppmärksammats för vårt jämställdhetsarbete. När Sveriges mest jämställda börsbolag korades genom Allbrightpriset var Humana en av tre finalister", skriver Rasmus Nerman i en kommentar.

”Intäkterna i kvartalet uppgick till 1 931 Mkr och rörelseresultatet till 172 Mkr, båda i nivå med förra året. I niomånadersperioden ökade intäkterna 5 procent med en organisk tillväxt på 4 procent och rörelseresultatet ökade 24 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent i kvartalet och 6,3 procent i niomånadersperioden. Skulderna fortsatte att minska och skuldsättningsgraden är nu i nivå med det finansiella målet. Under kvartalet har vi fortsatt lagt stort fokus på att hantera covid-19-pandemin. Jag upplever att vi hanterar läget på ett mycket bra sätt och är stolt över våra fantastiska medarbetares uthållighet. Vårt kvalitetsindex, Humana Quality Index, som väger samman sju kvalitetsindikatorer, som allvarliga avvikelser och kundnöjdhet, bekräftar min bild. Indexet har varit stabilt under pandemin och stärktes till och med i tredje kvartalet, från 94 till 95, där 100 är vårt långsiktiga mål. Finansiellt påverkade pandemin intäkterna negativt genom lägre beläggning. Vi har haft ökade kostnader för sjukskrivningar och skyddsutrustning, men efter statlig kompensation är påverkan på resultatet marginell”, säger Rasmus Nerman.

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 6 november 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara presenterar rapporten och svarar på frågor.

För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2706
UK: +44 33 3300 9264
USA: +1 83 3249 8404

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 08:00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på http://humanagroup.se/