Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Vi kan förbättra vår kunds vardag

Vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra demensvården, det gör vi bland annat genom att användning det nationella kvalitetsregistret för demensvård, BPSD.

Från ett av våra äldreboenden berättar en personal om följande goda exempel:
Jag började på en ny avdelning där jag mötte en trevlig, lång och ståtlig äldre person, som tidigare jobbat på universitet. Denna äldre person har drabbats av demenssjukdom och har flera beteendesymtom. Hen har ett vandringsbeteende och är motoriskt orolig vilket leder till vandrande både dag som natt. Kunden har även störningar ifråga om sömn och ätande och söker ständigt efter mat, äter allt men utan att känna mättnad. Det medför i sin tur problem med att sköta magen som även kan ske på andra ställen än toaletten. I verksamheten finns en lång bemötandeplan upprättad för att komma tillrätta med problematiken. Man har beslutat att försökt begränsa tillgången till kök och skafferi, men det fungerar inte så väl.

Arbetsteamet beslutade därför att göra en skattning av beteendesymtomen enligt BPSD-registret, som gav ett resultat på 72, vilket är mycket högt. Ett mål utformades av arbetsgruppen: ” Vi kan förbättra vår kunds vardag ”.

Bemötandeplanen ändrades och kortades ner. Personalen har förändrat sitt arbetssätt och arbetar idag för att göra anhöriga delaktiga i vår kunds vardag genom att berätta med bilder och i samtal. I mötet med den kunden är personalen alltid lugna med ett trevligt bemötande. I svåra situationer som kan uppstå ges kunden korta instruktioner om vad hen ska göra, en personal pratar och en annan assisterar. Det förändrade arbetssättet har medfört att vår kund nu är mycket lugnare, vandrar inte längre oroligt och älskar att närvara på aktiviteterna, främst musikstunderna.

Vid uppföljningen av BPSD skattningen några månader senare visar den 25. Tidigare hallucinationer och vanföreställningar har försvunnit, agitation, motorisk oro och ätstörningar har minskat till hälften. BPSD-registret gör det möjligt för oss personal att påverka våra äldres liv till det bättre.

Undertecknat; En glad och stolt medarbetare