Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A group of people playing woodpecker.

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 styrmodellen Humana Quality Model. Modellen bygger på två dimensioner: Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen, och uppföljning av individuella planer, som är till för att säkerställa uppfyllelse av enskilda kunders och klienters mål.

För att främja ständig utveckling är Humana noga med att öppet kommunicera
kvalitet och avvikelser både internt och externt. Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats

Vi gör det för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm

Humana Quality Index, HQI

De flesta av våra kunder, klienter och medarbetare har nu fått vaccin mot covid-19. Då smittan fortsatt finns kvar fortsätter vi att arbeta enligt de rutiner som gäller för att inte sprida smitta i vård- och omsorgsverksamheter, även om det i samhället nu lättats på restriktionerna.

Humana Quality index ligger kvar på samma höga nivå som i Q1, 94/100. Humanas nöjd kund-index, NKI, har totalt för koncernen nått upp till vårt långsiktiga mål på 85%. Kunderna inom Personlig assistans är än mer nöjda och anger ett genomsnittligt värde på 90%.

Under andra kvartalet har 8 Lex Sarah anmälningar lämnats in till IVO. I vårt norska affärsområde har 2 kritiska avvikelser rapporterats.

Individuella planer

Vi kan se förbättringar i alla affärsområden gällande genomförandeplaner för våra kunder/klienter. I Norge har de i stort sett uppnått vårt långsiktiga mål om att 100% av våra kunder ska ha en uppdaterad genomförandeplan. Även i affärsområde Individ och familj har resultatet ökat och når nu 97%. Inom Personlig assistans så ser vi också en förbättring, men det är längre tills målet kan nås, de ligger nu på 78%.

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet och vi arbetar aktivt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Kontakta oss