Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Two people working with iPad..

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 styrmodellen Humana Quality Model. Modellen bygger på två dimensioner: Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen, och uppföljning av individuella planer, som är till för att säkerställa uppfyllelse av enskilda kunders och klienters mål.

För att främja ständig utveckling är Humana noga med att öppet kommunicera
kvalitet och avvikelser både internt och externt. Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats

Vi gör det för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm

 

Humana Quality Index, HQI

Humana Quality Index som visar resultat för 1Q 2021

Alla affärsområden arbetar fortsatt hårt med att förebygga att covid-19 smittan sprids och vi har lyckats hålla smittan på en relativt låg nivå. Vaccinering pågår och inom både äldreomsorgen och LSS-boenden i Sverige har alla boende som önskat vaccin nu även fått den andra sprutan. Vi fortsätter att upprätthålla den höga skyddsnivån trots detta. Faran är ännu inte över och vi tror tyvärr att vi kommer behöva hålla i och hålla ut ett längre tag.

Efter ett halvår på rekordnivån 95/100 backar koncernen i sin helhet en procentenhet till 94/100 i Humanas kvalitetsindex, HQI. Affärsområdet Personlig assistans ökar med två procentenheter till en ny rekordnivå 98/100 tack vare goda resultat i såväl medarbetarundersökningen som kundundersökningen. Samtidigt backar tyvärr både affärsområdena Äldreomsorg och Finland något inte minst beroende på sänkt betyg i medarbetarundersökningen. Efter flera år med goda resultat i Humanas äldreomsorg visste vi att det fanns en stor risk att den svåra pandemin skulle påverka resultatet negativt. De första analyserna av resultatet indikerar att det försämrade resultatet beror på det exceptionellt ansträngande pandemiåret 2020.

Året var ansträngande både fysiskt och psykiskt och många berördes negativt av den mestadels negativa kritik som riktades mot äldreomsorgen under hela året.

Under första kvartalet 2021 har antalet allvarliga avvikelser minskat jämfört med föregående kvartal. Tre Lex Sarah och en Lex Maria inlämnades till IVO.

Resultat av individuella planer, Q1 2021

Andel individuella planer som är uppföljda enligt plan ligger oförändrat på 85/100 jämfört med Q4 2020. Det är dock en viss minskning jämfört med helårsresultatet från 2020.

Även inom detta område finns det skillnader mellan affärsområdena. Individ och familjeomsorg ökar något till 95/100 för Q1 2021 och övertar därmed den interna ledartröjan bland affärsområdena när det gäller individuella planer från affärsområdet Norge som backar något från höstens rekordnivå till fortsatt höga 93/100.

Personlig assistans har en bit kvar för att säkerställa de individuella planerna och man ligger kvar på 71/100 sedan Q4 2020. Generellt är de individuella planerna ett område som är viktigt att fortsätta att förbättra.

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet och vi arbetar aktivt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Personuppgiftsincidenter

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför. Information om hur Humana behandlar personuppgifter.

Tre personuppgifter har inrapporterats till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, under första kvartalet. Inga incidenter har inrapporterats i övriga länder.

Kontakta oss