Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Äldre man kastar boll

Kvalitetsrapport, första kvartalet 2022

Kvalitet är svårt att mäta och inte minst inom vård och omsorg. Humana har sedan 2017 mätt och redovisat kvalitet med hjälp av Humana Quality Index (HQI), vårt kvalitetsindex. Under 2021 genomfördes ett arbete med att revidera och utveckla indexet och dess underliggande indikatorer. Det nya indexet togs i bruk vid årsskiftet 2021/2022 och resultatet av nya HQI för första kvartalet 2022 är nu klart. Trots att vissa av de bakomliggande mätområdena är de samma som tidigare går det inte att jämföra totalresultatet av det nya och gamla HQI med varandra. Därför etableras i samband med för första kvartalet 2022 ett nytt jämförelsetal för HQI.

Läs mer om nya HQI

Kvalitetsmätning leder i sig inte till någon förbättring, utan används som en utgångspunkt för målsättning, utvärdering och genomförande av systematiskt förbättringsarbete inom Humana. Resultatet av HQI gås igenom av ledningsgrupper på alla nivåer inom bolaget.

Humanas kvalitetsindex är till största del ett indirekt mått på kvaliteten av insatsen för kunderna och klienterna i vår verksamhet, då vi framförallt mäter förhållanden som indirekt antas ha en effekt på omsorgen. Vi kommer arbeta vidare med att etablera mått på direkt kvalitet av omsorgen, det vill säga som visar den faktiska effekten av insatserna för våra kunder och klienter. Hela omsorgsbranschen i Norden står inför samma utmaning och Humana vill vara ledande i arbetet med kvalitetsmätning och -utvärdering.

Resultat av Humana Quality Index, första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022 uppgick resultatet av HQI till 73 (på en skala 1-100). Kvartalet präglades av pandemin, där många av Humanas verksamheter haft hög sjukfrånvaro, vilket gäller alla nordiska länder. Korttidssjukfrånvaron i flera affärsområden låg mellan 7 och 8 procent. Norge var det affärsområde som nådde högst HQI på 85.

Andelen individuella planer som följts upp enligt plan låg på 91 procent, i likhet med föregående kvartal. Antalet allvarliga avvikelser som anmälts till myndigheter under kvartalet uppgår till 6, vilket är en minskning från 9 under föregående kvartal. Humanas nöjd kund-index, NKI, nådde 85 procent, vilket är detsamma som för föregående kvartal. Det är i linje med det uppsatta målet, och är ett bra resultat.

Till tidigare kvalitetsrapporter

Kontakta oss