Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kvalitetsrapport, tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022 uppgick resultatet av HQI till 74 (1-100) vilket är en ökning från föregående kvartal med 3 indexmått uppåt. Nyförvärv har till viss del kommit in i Humanas arbetssätt och system för det systematiska uppföljningsarbetet, vilket genererar positiv utveckling till den högre utfallet. För kvartal tre ser vi en ökning inom affärsområden för Individ och familj samt Personlig assistans, vilket är positivt, medan Finland och Norge levererar samma nivå och Äldreomsorgen levererar lägre utfall främst på grund av två allvarliga missförhållande som har anmälts till IVO samt en personuppgiftsincident.

Egenproducerade utbildningar

Vi fortsätter att stärka vårt kvalitetsarbete genom egenproducerade utbildningar som görs tillgängliga för alla våra medarbetare via Humana Academys lärportal. Lärportalen är nu även kopplad till vårt personalhanteringssystem Sympa, vilket möjliggör lättare systematisk uppföljning av kompetensutveckling, vilket följer koncernens linje mer stärka kompetensutveckling.

Anmälda avvikelser till myndigheterna

Sju allvarliga avvikelser har anmälts till myndigheterna under kvartalet, vilket är samma nivå som föregående kvartal. Antalet upprepade avvikelser är något lägre under tredje kvartalet vilket är positiv utveckling och visar att vidtagna åtgärder genererar önskad resultat.

Tillsynsbeslut har ökat

Antal tillsynsbeslut som avslutas utan några brister har ökat i jämförelse med föregående kvartal vilket är i linje med koncernens systematiska kvalitetsutvecklingsarbete.

Högre korttidsfrånvaro

Korttidsfrånvaron är något högre än Q2 men ligger fortfarande på en mer hälsosam nivå.

Kontakta oss