Inkludering – inflytande och delaktighet, tillgänglighet

  • Äldre personer har rätt till självbestämmande och inflytande över den egna personen, sin hälsa och sitt eget liv. Humanas äldreomsorg arbetar med personcentrerad vård och omsorg där stödet ges med hänsyn tagen till de äldres varierande förutsättningar och önskemål om delaktighet. Den metod vi använder i arbetet är motiverande samtal. MI är en metod som passar i sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. Alla äldreomsorgens verksamhetschefer har under 2019 utbildats i motiverande samtal. De äldre ska känna sig trygga i våra boenden.
  • Vi erbjuder en personcentrerad vård och omsorg, insatser som gör det möjligt att leva ett gott liv oavsett funktionsnivå. Vi har en nationell värdegrund och företagets vision som vägleder oss och styr vårt arbete. Våra ledord i arbetet är Glädje, Engagemang och Ansvar.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård