Under 2019 uppgick antalet genomförda internutbildningar i Humana Academy, lärarledda och webbaserade, till 14 652 (2018: 10 194) vilket är en ökning med 44%. Under året har Academy haft premiär för öppna ”in real life”-utbildningar riktade till deltagare från hela koncernen med syftet att nyttja utbildningstillfällen inom generella ämnesområden mer optimalt men också möjliggöra nätverkande mellan deltagarna.

I slutet av året undertecknades ett samarbetsavtal mellan Humana Academy och Bonnier Academy. Syftet är att tillsammans kunna skapa större nytta och effektivitet än var för sig.