En lärande organisation

  • En förutsättning för framgångsrika verksamheter är att bedriva en transparent vård där avvikelser tas på största allvar. Vi har definierat Humanas kvalité genom tydliga målområden med kvalitativa mått som mäts och följs upp. För att få bättre förståelse samt lära oss att förstå måste vi börja arbeta med rätt saker och inte upprepa samma misstag.
  • Kvalitetsorganisationen har förstärkts med en socialt ansvarig socionom, SAS, vars roll är att bidra med kvalitetssäkring samt säkerställa efterlevnad av föreskrifter och lagar.
  • Under året har vi fokuserat på information och utbildning i rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah vilket bidragit till ökad kunskap kring vilka incidenter som ska utredas.
  • En fjärdedel av lex Sarah-anmälningarna rör begränsningsåtgärder av olika slag. Vi ser ett ökat behov av utbildning i tvång- och begränsningsåtgärder och har därmed tagit fram ett utbildningsmaterial som finns tillgängligt i vår digitala utbildningsplattform på Humana Academy, ett material som byggs på Socialstyrelsens handbok kring densamma.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård