Systematiskt förbättringsarbete

Målet för ledningsgruppen inom Individ och familj är att leda förbättringsarbetet genom kontinuerlig analys och utvärdering av förbättrings- och åtgärdsinsatser, bland annat genom månadsvisa uppföljningar i vårt verksamhetssystem.  

Under 2020 har vi förbättrat den digitaliserade insamlingen av egen- och internkontroller. All data aggregeras vilket möjliggör bättre överskådlighet men ger också input kring vilka processer som behöver ses över och var vi behöver tillsätta fler resurser. Totalt har 939 egenkontroller genomförts inom samtliga processer.  

 Vi fortsatte även vårt arbete utifrån ISO 9001 och 14001 och har under 2020 gjort om vår certifiering till att omfatta våra Ledningsgrupper samt stödfunktionen för Kvalitet, metod och utbildning, som stöttar kärnverksamheten utifrån kärnprocessen. 

 En större omställning under 2020 var anpassning till digitala verktyg och arbetssätt vilket ledde till att KMU (kvalitet, metod och utbildningsorganisationen) skapade en serie digitala forum med ambitionen att leverera matnyttig kunskap om aktuella ämnen inom fältet psykosocialt arbete. Dessa har varit uppskattade både internt och externt med flera hundra deltagare per gång. Samtliga finns att ta del av via Humanas hemsida.   

 Förbättrande åtgärder i verksamheten 2020   

Målsättningen är att intern tillsyn och revision ska ske minst var tredje år, föranmält eller oanmält, där kvalitetsorganisationen ska besöka varje enhet för genomgång av rutiner och kvalitet på respektive enhet. Utifrån analysen av de interna kontroller som har genomförts har följande förbättringar identifierats:   

  • Verksamheterna gör oftare egenkontroller, vilket dessutom efterfrågas allt oftare i ramavtalsuppföljningar.   
  • Systematiken och uppföljningen av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret har förbättrats. Vårt personalsystem underlättar arbetet genom en strukturerad pre-boarding med checklista.   
  • Kund- och klientundersökningar skickas ut i större omfattning i flera verksamheter och svarsfrekvens har ökat.  
  • Samverkan med uppdragsgivare har förbättrats och även dokumentation kring samverkan med berörda parter kring klienten.   
  • Kompetensen att hantera konflikter har förbättrats i flera verksamheter där Låg affektivt bemötande är en viktig komponent. Implementering följs upp regelbundet i handledning.   
  • Det finns gemensamma ordningsregler i verksamheterna och dessa är kända av klienterna i större utsträckning än tidigare.   
  • Genomförandeplaner upprättas tidigare och rutin följs i större utsträckning.   
  • Flera verksamheter har blivit bättre på att beskriva insatserna i journalen och de är skrivna på ett tydligare sätt och med respekt för klienterna i större utsträckning.   
  • Rätt personaltäthet och närvarande personal med förmåga att skapa allians ses som en starkt bidragande faktor till att verksamheters antal av hot- och våldsincidenter minskar.   

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård