Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Humana

2016-04-05 08:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE.

Managers (som definierat nedan) har meddelat Humana AB (“Humana” eller “Bolaget”) och Humana’s huvudägare, fonder rådgivna eller förvaltade av Argan Capital Management L.P. (“Argan Capital”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 1 683 029 befintliga aktier i Humana.

Ladda ner PDF

  • I samband med noteringen av Humana lämnade Argan Capital en övertilldelningsoption till Managers omfattande högst 1 683 029 befintliga aktier, att användas för att täcka övertilldelning av aktier och eventuell stabilisering av aktiepriset efter noteringen
  • Ingen prisstabilisering har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Managers beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta stabiliseringsperioden
  • Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 14 305 750 aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 26,9 procent av det totala antalet aktier utestående i Humana
  • Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Argan Capital 29 606 290 aktier i Humana, motsvarande cirka 55,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Humana

Rådgivare
I samband med noteringen var Carnegie och SEB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och ABG Sundal Collier och DNB var Joint Bookrunners (tillsammans ”Managers”). Mannheimer Swartling var legal rådgivare till Humana och Argan Capital och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 5 april 2016.

Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 14 000 hel- och deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har sedan 2001 utvecklats från att vara ett nischat bolag inom personlig assistans till att idag vara ett omsorgsbolag med ett brett utbud av högkvalitativa omsorgstjänster. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg.

Humanas målsättning är att dagligen bidra till att förbättra livskvaliteten för alla de människor som är kunder och klienter hos Humana. Fokus i verksamheten ligger på kvalitet och kundnytta med den gemensamma värdegrunden och visionen som utgångspunkt. Humana eftersträvar att vara en pålitlig och ansvarsfull arbetsgivare samt en långsiktig samarbetspartner med stort samhällsengagemang som driver utveckling och förbättring i branschen.

Bolaget har sedan 2009 årligen ökat sin nettoomsättning med i genomsnitt 22 procent, drivet av såväl organiska initiativ som flertalet förvärv. Humanas strategi är att fokusera verksamheten inom segment som kännetecknas av fritt kundval samt verksamheter i egen regi. Under 2015 hade Humana en nettoomsättning om 5 593 MSEK och ett rörelseresultat om 312 MSEK.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Humana i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I andra EES-medlemsstater, än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med varje relevant implementeringsåtgärd, ”Prospektdirektivet”), kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet eller till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securitites Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Humanas hemsida (www.humana.se), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) samt Avanzas hemsida (www.avanza.se). Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som nämns i detta pressmeddelande annat än på basis av information som ingår i prospektet.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se