Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Alltför få kommuner lyssnar på utsatta barn

2018-02-01 08:58

Knappt tre av tio kommuner utvärderar barns och ungas egna upplevelser av socialtjänstens beviljade insatser. Fler än fyra av tio kommuner klarar inte heller av att slutföra utredningar inom ramen för den lagstadgade fyramånadersgränsen i socialtjänstlagen. I kommuner med långa utredningstider riskerar de utsatta barnen och deras behov av omsorg och stöd att påverkas negativt. Det framgår av Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer 2017, där kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts.

Ladda ner PDF

– Barn ska inte drabbas för att kommunens utredningar tar för lång tid. Barnen måste höras och prioriteras. Vår undersökning pekar på att hög arbetsbelastning är det främsta skälet till att barnutredningar drar ut på tiden. Det är kommunernas ansvar att värna om varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd, säger Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet Rädda Barnen.

Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer bygger på en enkät där 169 kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts. Personalomsättningen tycks ha minskat något, men den är fortfarande hög - två av tre kommuner har en personalomsättning på minst 11 procent - och resultaten visar att socialtjänsten har svårt att tillgodose de ungas rättigheter. Av de kommuner som har angett att utredningstiderna har tagit längre tid än fyra månader, uppger två av fem att det har skett mer än elva gånger under de senaste två åren. Det betyder att ett stort antal kommuner har svårt att klara lagkravet vilket också riskerar påverka kvaliteten på stödet som beviljas barnen. Kommunerna uppger att det, tillsammans med den höga arbetsbelastningen, beror på bristande samverkan med andra instanser inom och utanför kommunen. Det kan handla om instanser såsom barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomshem och annan tvärprofessionell specialiserad vård och behandling.

Sju av tio kommuner saknar ett systematiskt sätt att utvärdera hur barn och unga upplever de insatser som berör dem. Detta tillsammans med socialtjänstens långa utredningstider och hög personalomsättning gör det svårt fokusera på barnen och deras bästa. I slutändan förstärker dessa brister sårbarheten av att vara utsatt som barn och vikten av att bli sedd och hörd av samhället som ska ta hand om en.  

– Kommunernas socialtjänster måste ges bättre möjligheter att lyssna in barnen. Brukarenkäter och andra utvärderingar finns, men främst för vuxna. I vår undersökning ser vi att många kommuner inte prioriterar något så väsentligt och förtroendeskapande som utvärderingar där barnets röst hörs. Utsatta barn ska aldrig behöva känna sig förbisedda – särskilt när det handlar om deras hälsa, säger Claus Forum, affärsområdeschef Humana Individ och Familj.

Humana och Rädda Barnen har tagit fram fem förslag till hur arbetet med utsatta barn kan förbättras för att få barnens röster hörda och deras rättigheter tillvaratagna. Kommuner behöver bland annat ta fram rutiner för utvärderingar av insatser där man systematiskt lyssnar in barnen för att säkra att deras behov är tillgodosedda, men också för att de ska känna förtroende för personalen de möter. Därutöver finns det ett behov av att öka samverkan mellan olika instanser och utöka resurserna för att korta ner utredningstiden.

Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer 2017 bygger på en enkät som har skickats till landets 290 kommuner. Studien genomfördes under 2017, i form av enkät till ansvarig för individ- och familjeomsorg. Enkäten bestod av 9 frågor och 169 kommuner deltog, varav 141 har besvarat samtliga frågor. 

För mer information kontakta:

Caroline Almgren, marknadschef Humana Individ och Familj, 070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se
Carl Lagerqvist, presschef Rädda Barnen, 073-355 34 33
carl.lagerqvist@rb.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se