Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana AB har beslutat om återköp av egna aktier

2020-12-04 17:07

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen för Humana AB beslutat återköpa egna aktier.

Ladda ner PDF

Syftet med återköpen är att justera koncernens kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. I förlängningen kan bolagets innehav av egna aktier komma att användas som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag och/eller andra tillgångar. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ska ske före årsstämman 2021. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget.

Aktierna ska återköpas kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Återköp av aktier ska ombesörjas av en investmentbank eller finansiellt institut samt ske i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser i Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

För information om genomförandet av återköp av aktier, se www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att offentliggöras separat, såvida inte tvingande regler avseende offentliggörande är tillämpliga.

Det totala antalet aktier i bolaget är 53 140 064, varav bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar 2 851 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se

Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se  

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 15,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2019, Humana’s operating revenue was SEK 7,467m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: http://humanagroup.com/