Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Humana har förvärvat syntetiska optioner i Humana av Impilo Care AB

2020-06-08 08:59

Styrelsen i Humana AB har i dag informerats av bolagets huvudägare, Impilo Care AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Humana har förvärvat syntetiska optioner i Humana utställda av Impilo Care AB.

Ladda ner PDF

Impilo Care AB har lämnat erbjudande till samtliga stämmovalda styrelseledamöter, med undantag för Fredrik Strömholm, och ledande befattningshavare i Humana att förvärva syntetiska optioner i Humana utställda av Impilo Care AB. Sammanlagt har 461 000 syntetiska optioner förvärvats till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till ca 1,4 miljoner kronor.

"Mot bakgrund av Humanas arbete kring strategi och affärsplanering under hösten 2019, som resulterade i en ny 3-årsplan och nya finansiella mål, är vi väldigt glada att alla ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar som erbjöds att delta i det syntetiska optionsprogrammet har valt att delta, vilket bekräftar deras tro på Humanas framtida potential", kommenterar Fredrik Strömholm, vd och partner i Impilo, samt styrelseledamot i Humana.

De syntetiska optionerna är hänförliga till Humanas aktie och har en löptid om tre år. Optionerna kan utnyttjas i perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023. Lösenpriset uppgår till 77,90 kronor per option. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Impilo Care AB som motsvarar det antal underliggande aktier som optionen motsvarar multiplicerat med aktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning.

Humana har inte medverkat i erbjudandet som har lämnats av Impilo Care AB till styrelseledamöter och ledande befattningshavare på eget initiativ. Erbjudandet föranleder inte några kostnader för Humana. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Strömholm, vd och partner i Impilo och styrelseledamot i Humana,
076 115 10 65, fredrik.stromholm@impilo.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se