Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana AB har beslutat om återköp av egna aktier

2022-02-15 13:38

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 har styrelsen för Humana AB beslutat återköpa egna aktier.

Ladda ner PDF

Syftet med återköpen är att justera koncernens kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. I förlängningen kan bolagets innehav av egna aktier komma att användas som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag och/eller andra tillgångar. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ske före årsstämman 2022. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget.

Aktierna ska återköpas kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Återköp av aktier ska ombesörjas av en investmentbank eller finansiellt institut samt ske i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser i Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

För information om genomförandet av återköp av aktier, se www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att offentliggöras separat, såvida inte tvingande regler avseende offentliggörande är tillämpliga.

Det totala antalet aktier i bolaget är 53 140 064, varav bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar 4 247 859 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara 
CFO 
070 318 92 97,
noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/