Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 10 maj 2022

2022-05-10 15:49

Humana AB höll under tisdagen den 10 maj 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ladda ner PDF

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.humanagroup.se  

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 506 628 055 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Karita Bekkellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2023.

Stämman omvalde Sören Mellstig till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet om att besluta om förvärv av egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Överlåtelser av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid styrelsens beslut om att överlåta aktierna.

Syftet med bemyndigandet om att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Indragningen av aktier ska genomföras utan återbetalning och fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

Ändamålet med minskningen är att sätta av medel till fritt eget kapital. Medlen ska emellertid återföras till aktiekapitalet genom en fondemission. Effekten av åtgärderna under det gemensamma beslutet är att bolagets aktiekapital är oförändrat jämfört med det belopp som det uppgick till före minskningen. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 1 180 890,32 kronor och antalet registrerade aktier kommer att vara 47 826 058, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,025 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, +46 73 074 79 12, Ewelina.Pettersson@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/