Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana Assistans AB har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut att återkalla bolagets tillstånd

2023-02-02 09:23

IVO beslutade den 31 januari 2023 att återkalla Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Humana Assistans ska enligt beslutet ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023. Humana Assistans har till Förvaltningsrätten i Stockholm överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut att återkalla bolagets tillstånd. Humana Assistans kommer nu att verka kraftfullt för att få IVO:s beslut inhiberat före den 10 februari 2023.

Ladda ner PDF

Humana Assistans anser att IVO:s beslut av flera skäl är felaktigt och saknar rättsligt stöd. Granskningsprocessen har varit långdragen och präglats av bristande kommunikation och avsaknad av transparens, trots att bolaget flertalet gånger efterfrågat dialog. Beslutet har fattats efter att IVO utrett bolaget under två års tid och utan att IVO i beslutet pekat på någon brist som medför fara för kunders hälsa eller annan omedelbar risk.

-I grunden är det bra att vi och andra aktörer i branschen granskas men godtyckligheten i bedömningen och de oklara tillämpningarna av regelverket är problematiska. Paradoxalt nog tror vi därför att både IVO och Humana har något att vinna på att myndighetens beslut överprövas juridiskt, säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef.

IVO:s beslut baseras huvudsakligen på tre delar; återkravsärenden vid Försäkringskassan, ansvar gällande utländsk arbetskraft samt efterlevnad av beslut i redan avslutade ärenden hos IVO.  

Beslutet grundar sig bland annat i 27 återkravsärenden där Försäkringskassan retroaktivt bland annat har ändrat uppfattning om dels kunders omsorgsbehov, dels Försäkringskassans egna beslut kring kunders beslut om assistans. Återkraven sträcker sig upp till 10 år tillbaka i tiden och uppgår till ca tre promille av Humana Assistans omsättning under tidsperioden. Merparten av de beslut av Försäkringskassan som återkravsärendena grundar sig på har inte vunnit laga kraft. Hittills har Humana Assistans fått till stånd rättslig prövning av återkrav uppgående till drygt 40 Mkr, vilket resulterat i att Humana Assistans fastställts återbetalningsskyldighet för drygt 1 Mkr. Humana Assistans anser att det är anmärkningsvärt att pågående återkravsärenden, hänförliga till en väldigt liten del av verksamheten, kan ligga till grund för återkallelse av tillstånd som får långt gående samhällseffekter.

IVO:s synpunkter avseende ansvar gällande utländsk arbetskraft berör tre av Humana Assistans ca 11 000 anställda. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Två av personerna hade tillstånd att arbeta hos andra arbetsgivare men saknade tillstånd att arbeta hos Humana Assistans. Så fort Humana Assistans fick kunskap om att dessa personer saknade arbetstillstånd agerade Humana Assistans. I ett av fallen hann inte personen tillträda sin anställning.

Sedan 2018 har IVO följt upp fyra ärenden där myndigheten har utrett brister i Humana Assistans verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana Assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena. Att dessa avslutade ärenden nu åberopas som en grund för återkallelse av tillståndet anser Humana Assistans vara anmärkningsvärt.
 

Humana avser att löpande informera gällande rättsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad

Verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/