Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana kallar till årsstämma

2023-03-30 08:00

Styrelsen för Humana AB har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023.

Ladda ner PDF

För mer information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ewelina Pettersson, IR-ansvarig, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUMANA AB

Humana AB håller årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 klockan 15:00 i Lindhagen Konferens lokaler på Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm. Registreringen börjar klockan 14:30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Aktieägare har således möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 april 2023, och

dels                senast onsdagen den 3 maj 2023 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämman i Humana AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 60 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/ eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning. Se också nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per onsdagen den 3 maj 2023 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast onsdagen den 3 maj 2023. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 3 maj 2023.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till Årsstämman i Humana AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller om någon önskar poströsta. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas genom att kontakta Euroclear Sweden AB per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av den verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Beslut om antal revisorer
 12. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvode till revisor
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
 17. Beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter: Fredrik Strömholm, utsedd av Impilo Care AB (valberedningens ordförande); Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS; Petter Mattsson, utsedd av Alcur Fonder, Anette Andersson, utsedd av SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humana AB:s styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 9 maj 2023.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår styrelseordförande Sören Mellstig, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om antal revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Ersättning ska utgå oförändrat med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 765 000 kronor
(2 505 000).
Ökningen är ett resultat av att styrelsen utvidgas med en ledamot.

Beslut om arvode till revisor (punkt 13)

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm samt nyval av Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber.

Valberedningen föreslår val av Anders Nyberg som styrelsens ordförande.

Information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/.

Val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 1 498 546 845 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 17 (emissionsbemyndigande), ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Warfvinges väg 39 i Stockholm samt på bolagets webbplats
https://www.humanagroup.se/ senast från och med tisdagen den 18 april 2023 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Humana AB, Att: Investor relations, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm, eller via e-post till arsstamma@humana.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 47 826 058 aktier vilket motsvarar totalt 47 826 058 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Stockholm i mars 2023

Humana AB

Styrelsen

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/