Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 9 maj 2023

2023-05-09 16:28

Ladda ner PDF

Humana AB höll under tisdagen den 9 maj 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, http://www.humanagroup.se/.  

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 498 546 845 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm, samt nyval av Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman valde Anders Nyberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, +46 73 074 79 12, Ewelina.Pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/