1. Start
  2. Press
  3. Pressmeddelanden
  4. Kommuniké från Humana ABs årsstämma den 16 maj 2024

Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 16 maj 2024

Humana AB höll under torsdagen den 16 maj 2024 sin årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, http://www.humanagroup.se/.  

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 516 448 076 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg, Fredrik Strömholm, Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Stämman omvalde Anders Nyberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 775 000 kronor till styrelsens ordförande och med 290 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 145 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 110 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet om att besluta om förvärv av egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Överlåtelser av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid styrelsens beslut om att överlåta aktierna.

Syftet med bemyndigandet om att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, +46 73 074 79 12, Ewelina.Pettersson@humana.se