1. Start
  2. Press
  3. Pressmeddelanden
  4. Humana slutför förvärvet av Team Olivia Norge AS

Humana slutför förvärvet av Team Olivia Norge AS

Humana har slutfört förvärvet av Team Olivia Norge AS. Förvärvet förväntas bidra till en lägre operationell risk genom en mer diversifierad kundbas och bredare geografisk exponering.

Efter att det norska konkurrensverket Konkurransetilsynet, såsom tidigare kommunicerats, godkänt förvärvet av Team Olivia Norge AS, har förvärvet slutförts. Köpeskillingen finansieras med 236 miljoner svenska kronor från existerande kassa och en apportemission av stamaktier till Team Olivia AB (”Säljaren”) beslutad av styrelsen genom emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2023. Genom apportemissionen tillfaller 4 000 000 nya aktier Team Olivia AB.

Team Olivia Norge AS kommer att inkluderas i Humanas räkenskaper från och med den 3 juni 2024. Helårsintäkterna uppgår 2023 till 913 miljoner svenska kronor[1] och målbolaget har ca 840 heltidsanställda.

Emission och lock-up

Som del av finansieringen för förvärvet av Team Olivia Norge AS har Humana beslutat om en apportemission om totalt 4 000 000 aktier, som tilldelats Säljaren. Genom apportemissionen har det totala antalet aktier i Humana ökat till 51 826 058. De nyemitterade aktierna motsvarar ca 7,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Humana, på fullt utspädd basis. Samtliga aktier som emitterats är föremål för försäljningsrestriktioner (lock-up), vilket bland annat innebär att Team Olivia AB åtagit sig att inte avyttra aktier i Humana före det tidigare av i) 180 dagar efter slutförandet av transaktionen och ii) datumet för Humanas publicering av det tredje kvartalets delårsrapport 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Rastad, VD och koncernchef Humana, 0707-48 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer, 0730-74 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

[1)] Baserat på 1,0054 NOK/SEK i växelkurs.