1. Start
  2. Investerare
  3. Bolagsstyrning
A group of people posing for the camera

Bolagsstyrning

Målsättningen med Humanas bolagsstyrning är att genom effektiva processer och god kontroll säkerställa att Humanas aktieägares intressen skyddas samt skapa förutsättningar för en uthållig och värdeskapande affär, där Humana långsiktigt kan fortsätta som leverantör av kvalitativ omsorg.

Bolagsstyrningen beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrningen identifierar också systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Genom god styrning genereras värden som kommer samtliga intressenter till godo.

Humana är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Humana följer Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Information om koden och den svenska modellen för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats Länk till annan webbplats.. Koden är tillämplig för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från datumet för den första årsstämman som hålls året efter noteringen. Bolaget är inte förpliktat att tillämpa varje regel i Koden, utan tillåts att välja alternativa lösningar som bolaget anser vara bättre lämpade för bolagets speciella förutsättningar. Detta förutsätter att Humana rapporterar varje avvikelse, beskriver den alternativa lösningen och förklarar skälet för avvikelsen i sin årliga bolagsstyrningsrapport (följ eller förklara-principen).