Humanas ambition är att leverera hög kvalitet och vår omsorg utförs av kompetenta och dedikerade medarbetare. För att locka till sig de bästa medarbetarna är attraktiviteten som arbetsgivare avgörande. Humana vill vara förstahandsvalet för alla som arbetar med omsorg och Humanas strävan är att erbjuda alla medarbetare en god arbetsmiljö, bra ledarskap och utvecklingsmöjligheter.

Humanas medarbetare

Den som arbetar inom omsorg gör verklig skillnad för andra, varje dag. Inom Humana arbetar över 16 000 medarbetare. De vanligaste befattningarna är personlig assistent, behandlingsassistent och undersköterska. Andra befattningar är till exempel sjuk­sköterskor, psykologer och psykoterapeuter. Tillsammans har våra medarbetare en mycket bred och djup kunskap inom omsorg. Att bidra och växa i yrket och som person hör till det våra medarbetare uppskattar mest med Humana.

Omsorgsbranschen har framtiden för sig och Humana är liksom hela omsorgsbranschen i stort behov av nya medarbetare. Därmed är rekrytering centralt för att fortsätta vara en framgångsrik kvalitetsaktör inom omsorg. Humanas ambition är att vara förstahandsvalet för de som vill arbeta med omsorg. Varje år söker sig allt fler till Humana. Under 2020 mottog bolaget 97 600 jobbansökningar. Det är 4 800 fler än 2019 och en ökning på 37 procent sedan 2017.

Humana inledde dessutom samarbete med Nordic Choice Hotels, Elite Hotels och SAS, för att erbjuda jobbmöjligheter för personer inom service som mist jobbet under pandemin.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Jämställdhet samt mångfald och inkludering är viktiga faktorer för ett långsiktigt hållbart företag. Humana arbetar aktivt med dessa områden i alla verksamheter och processer.

När Humana rekryterar chefer ser vi till att ha med kandidater av olika kön i slutfasen. I slutet av 2020 var 65 procent av Humanas högsta chefer kvinnor. Totalt är 71 procent av Humanas medarbetare kvinnor och 29 procent är män. Målet är att attrahera fler män till kvinnodominerade verksamheter.

Humanas jämställdhetsarbete har uppmärksammats externt – 2017 och 2018 utsågs Humana till börsens mest jämställda bolag av stiftelsen AllBright och 2020 var vi en av tre finalister.

När det gäller mångfald strävar Humana mot att minst 20 procent av cheferna ska ha internationell bakgrund. Med internationell bakgrund avses att vara född utanför Norden, ha minst en förälder som är född utanför Norden eller ha bott utanför hemlandet i över tre år. För närvarande har 20 procent av medlemmarna i koncernledningen internationell bakgrund. Uppskattningsvis är ungefär en tredjedel av samtliga medarbetare födda utanför Norden eller har föräldrar som är födda utanför Norden.

Humana arbetar också aktivt mot ­trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Vi ser likabehandling som en självklarhet och ingen ska diskrimineras eller trakasseras. Humanas uppförandekod ingår i den obligatoriska introduktionen för nyanställda och i varje anställningsavtal. Bolagets insatser för att bli ännu öppnare och mer inkluderande som arbetsgivare innefattar också samarbete med RFSL. Delar av verksamheten inom Individ och familj är HBTQ-certifierad.

Kompetensutveckling

Genom lärportalen Humana Academy erbjuder Humana medarbetarna tillgång till kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom till exempel arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, ledarskap och lagstiftning. Ett hundratal av utbildningarna är webbaserade och möjliga att ta del av utifrån behov och egen planering. Dessutom erbjuds lärarledda utbildningar för specifika ämnesområden och roller. Alla digitala utbildningar är tillgängliga för alla medarbetare. Totalt genomfördes under 2020 19 561 utbildningar, varav många digitala.

För att främja medarbetarnas utveckling uppmuntrar Humana även intern rörlighet, både inom och mellan affärsområden och länder. Genom att erbjuda intressanta
karriärvägar kan Humana behålla duktiga medarbetare under lång tid.

Arbetsmiljö

Humana arbetar systematiskt för att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Insatserna utgår från koncernens arbetsmiljöpolicy och hanteras inom respektive verksamhet.

Olika arbetsplatser är förknippade med skilda arbetsmiljörisker. Många medarbetare arbetar på någon av koncernens hundratals enheter, medan Humanas personliga assistenter framförallt har Humanas 1 900 assistans­kunders hem som arbetsplats. I medarbetarundersökningar framkommer att arbetsmiljön är viktigast för assistenternas trivsel på arbetet.

Säkert arbete ingår i introduktionsutbildningen för alla medarbetare. Ytterligare kompetensutveckling i form av kvalificerade utbildningar ges löpande via Humana ­Academy. Inom alla affärsområden finns ­särskilda rutiner för riskbedömning och riskhantering.

Humanas värdegrundsarbete bidrar också till att utveckla arbetsmiljön, bland annat med hjälp av våra värdegrundsledare och genom att Humanas värderingar är ett stående inslag på arbetsplatsträffar. Utöver den fysiska arbetsmiljön prioriterar Humana även den sociala dimensionen genom att uppmuntra till bra stämning och samarbete.

Under 2020 uppgick korttids sjuk frånvaron till 4,1 procent och långtidssjukfrånvaron till 2,0 procent (exklusive Finland). Den totala sjukfrånvaron för året, inklusive Finland, var 7,0 procent. Att korttidsjukfrånvaron gick upp jämfört med föregående år kopplas framförallt till pandemin. Humanas medarbetare har lägre långtidssjukfrånvaro än offentlig sektor, vilket inta bara gynnar medarbetarna utan också kunder och klienter, bolagets produktivitet och lönsamhet samt, i slutänden, skattebetalarna.

Ledarskap

Bra chefer, som kan leda både människor och verksamheter, har stor betydelse för medarbetarnas trivsel och förutsättningar att göra ett bra jobb. Under 2020 fortsatte Humanas satsningar på ledarskapet, framförallt i form av Ledarskapslyftet. Ledarskapslyftet startade 2019 för att ytterligare stärka ledarskapet. Fokus ligger på att attrahera och rekrytera ledare, motivera, följa upp, utveckla och behålla de bästa ledarna samt på att stödja chefer i arbetsvardagen.

I Ledarskapslyftet ingår

  • koncerngemensamt ledarskapsprogram
  • webbaserad skola för chefer
  • mentorprogram 
  • introduktion till nya chefer

Ledarskapsprogrammet är en långsiktig satsning med syfte att rusta Humanas chefer för att leverera på bolagets mål, stärka sammanhållningen i koncernen, säkra ledarsuccessionen, få cheferna att stanna längre i bolaget, och att ge alla medarbetare bra förutsättningar.

Ledarskapsprogrammet består av fyra moduler som pågår under nio till tolv månader. Fokus ligger på de egenskaper som ingår i Humanas ledarprofil: självinsikt, kommunikation, relationsbyggande, resultatorientering, affärsmässighet och kundfokus. Under året digitaliserades programmet och nya ämnen tillkom, bland annat ledarskap på distans, hållbart ledarskap i kris samt psykisk och fysisk arbetsmiljö i kris.

Humanas medarbetare ger våra ledare fortsatt höga betyg – årets ledarskapsindex uppgick till 78. Det är glädjande men vi nöjer oss inte utan strävar vidare för att stärka ledarskapet och medarbetarnas uppskattning.