Kontaktuppgifter

Två personer skrattar ihop.

Humanas medarbetare

Humana har 18 000 medarbetare, som alla arbetar för att göra verklig skillnad för andra människor, varje dag. De flesta är anställda som personliga assistenter, behandlingspedagoger och undersköterskor, andra som exempelvis sjuksköterskor, boendestödjare och familjehemskonsulenter. Tillsammans har våra medarbetare en mycket bred och djup kunskap. Vi arbetar aktivt med kompetensöverföring både inom och mellan våra omsorgsområden.

Vår ambition är att vara förstahandsvalet för alla som vill arbeta inom omsorg i Norden. Vi vill att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och stanna inom Humana. Rekrytering är ett centralt prioriterat område, liksom aktivt arbetsmiljöarbete, investeringar i ledarskapsutveckling och kompetensutveckling. För att utföra omsorg av högsta kvalitet krävs både kompetens och engagemang. I takt med att omsorgsbehoven ökar i Norden stiger efterfrågan på medarbetare i omsorgssektorn generellt. Hur attraktiv en omsorgsutförare är som arbetsgivare blir därför en avgörande faktor för omsorgens kvalitet och utförarens chanser att lyckas.

Under 2021 mottog Humana nästan 90 000 jobbansökningar, en ökning med 26 procent jämfört med 2017. I Humanas årliga medarbetarundersökning var Nöjd medarbetarindex, NMI, fortsatt hög på 75 (75) och Employee Net Promoter Score, eNPS, uppgick till +19 (+15). Det är positiva signaler om att våra satsningar inom medarbetarområdet ger utdelning. Det innebär inte att vi nöjer oss utan att vi fortsätter i samma positiva riktning.

Arbetsmiljö

Humana arbetar systematiskt för att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare, både fysiskt och psykosocialt. Våra arbetsplatser är spridda geografiskt och skiljer sig åt beroende på verksamhet. Många arbetar på någon av koncernens hundratals omsorgsenheter, på behandlingshem eller i kontorsmiljö. Humanas över 10 000 personliga assistenter har assistanskundernas hem som sina arbetsplatser.

Vägledande arbetsmiljöpolicyer

Humanas uppförandekod, arbetsmiljöpolicy och policy för inkludering och mångfald fastslår grundprinciperna för en trygg och trivsam arbetsmiljö. De koncernövergripande arbetsmiljöpolicyerna kompletteras av rutiner och riktlinjer som finns samlade och tillgängliga för alla medarbetare i ledningssystemet. Dessa är utformade för respektive affärsområde och verksamhet och omfattar bland annat rutiner för bedömning och hantering av arbetsmiljörisker, liksom rutiner för att förebygga och hantera krissituationer. Arbetsmiljöansvaret inom Humana vilar på våra chefer och är tydligt fördelat.

Medarbetarna utbildas i arbetsmiljö

I alla medarbetares introduktion ingår en värdegrundsutbildning, hållbarhetsutbildning och utbildning i basala hygienrutiner. Exempel på specifika aktiviteter för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö är att vi satsat på arbetsmiljöutbildningar under hela året. Utbildningarna har fokuserat på att hantera arbetsmiljöfrågor i praktiken, att göra riskbedömningar och att säkra systematiskt arbetsmiljöarbete. Humanas årliga medarbetarundersökning WeYouMe visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet ger utdelning. 75 (74) procent av medarbetarna uppgav att de känner stor delaktighet på arbetet.

Lägre sjukfrånvaro än inom det offentliga

Under 2021 uppgick korttidssjukfrånvaron inom Humana till 4,6 (4,1) procent och långtidssjukfrånvaron till 2,3 (2,0) procent (exklusive Finland för jämförelseåret 2020). Den totala sjukfrånvaron för året, inklusive Finland, var 6,9 procent. Att korttidsjukfrånvaron gick upp jämfört med föregående år kopplas framförallt till pandemin. Humanas medarbetare har lägre långtidssjukfrånvaro än de inom offentlig vård och omsorg, vilket inte bara gynnar medarbetarna utan också kunder och kli- enter, bolagets produktivitet och lönsamhet samt, i slutänden, skattebetalarna.

Ledarskap

Bra chefer har stor betydelse för medarbetarnas trivsel och förutsättningar att göra ett bra jobb. Under 2021 fortsatte Humanas ledarsatsningar, framförallt i form av Ledarskapslyftet.

I Ledarskapslyftet ingår:

  • koncerngemensamt ledarskapsprogram
  • webbaserad skola för chefer
  • mentorprogram 
  • introduktion till nya chefer

Inom ramen för Humanas chefsskola har vi behandlat ämnen som arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering, kränkande särbehandling, självledarskap, svåra samtal och arbetsrätt. Vi har även haft flera utbildningstillfällen för att öka våra ledares digitala kunskaper, både genom att lära sig mer om nya digitala arbetssätt samt att bli mer effektiva i våra digitala stödsystem. Vi har även repeterat vikten av att skydda personuppgifter genom en ny GDPR-utbildning i Humana Academys lärportal.

Humanas medarbetare ger sina chefer fortsatt höga betyg – årets ledarskapsindex uppgick till 79 (78).

Kompetensutveckling

Genom Humana Academys lärportal erbjuds Humanas medarbetare fri tillgång till kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom till exempel arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, ledarskap och lagstiftning. Ett hundratal av utbildningarna är webbaserade och möjliga att ta del av utifrån medarbetarnas egna behov. Dessutom erbjuds lärarledda utbildningar för specifika ämnesområden och roller. Totalt genomfördes under året 20 206 utbildningar inom hela koncernen, varav de flesta digitala.

För att främja medarbetarnas utveckling uppmuntrar Humana intern rörlighet, både inom och mellan affärsområden och länder. Genom att erbjuda intressanta karriärvägar kan Humana behålla duktiga medarbetare under lång tid.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Humana arbetar aktivt med inkludering, jämställdhet och mångfald. Här utgör det koncernövergripande värdegrundsarbetet en viktig hörnsten. Våra värdegrundledare är utsedda att kontinuerligt levandegöra värdegrunden i Humanas verksamheter och värderingsfrågor är ofta förekommande inslag på verksamheternas arbetsplatsträffar.

Under 2021 förstärkte vi värdegrundsarbetet genom att utse seniora värdegrundsledare i affärsområdena och arbetade i nätverk för att sprida goda exempel. Vår årliga värdegrundsvecka är ett välkommet inslag bland de aktiviteter som utförs för att fortsätta stärka Humanas kultur.

Jämställdhet alla nivåer

I rekryteringen av chefer strävar Humana efter att ha med kandidater av olika kön i slutfasen. Andelen kvinnor bland de högsta cheferna uppgick under 2021 till 64 procent (65). Totalt är 70 (71) procent av Humanas med- arbetare kvinnor och 30 (29) procent är män. Bolagets mål är att attrahera fler män till kvinnodominerade verk- samheter. Humanas jämställdhetsarbete har uppmärksammats externt, bland annat av stiftelsen AllBright som utnämnt Humana till börsens mest jämställda bolag 2017 och 2018. 2020 nådde vi topp tre, medan vi under 2021 hade rekryterat kvinnor till hela 80 procent av positionerna i ledningsgruppen och av den anledningen inte nådde rankningens toppskikt. Humana fick 2021 sin första kvinnliga koncernchef i och med utnämningen av Johanna Rastad.

En tredjedel födda utomlands

När det gäller mångfald strävar Humana mot att minst 20 procent av cheferna ska ha internationell bak- grund. Med internationell bakgrund menar vi att vara född utanför Norden, ha minst en förälder som är född utanför Norden eller ha bott utanför hemlandet i över tre år. För närvarande har 30 (20) procent av medlemmarna i koncernledningen internationell bakgrund. Uppskattningsvis är ungefär en tredjedel av samtliga medarbetare födda utanför Norden eller har föräldrar som är födda utanför Norden.

Systematisk arbete mot trakasserier och diskriminering

Humana arbetar också aktivt mot trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Vi har specialist- kompetens inom HR för att upptäcka och utreda avvikelser samt säkra ett systematiskt arbete med frågorna. Vi ser inkludering som en självklarhet och att ingen ska diskrimineras eller trakasseras.
Delar av verksamheten inom affärsområdet Individ och familj är HBTQ-certifierad.

Erbjuder väg till arbete

I Sverige erbjuder Humana jobb, till exempel med anställningsstöd, till personer som står långt från arbetsmarknaden. Det sker i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen och Samhall. 2021 har vi skapat 105 nya jobb inom ramen för denna satsning, trots pågående pandemi. Målet var att skapa 200 jobb. Att arbeta aktivt för att skapa arbetstillfällen till personer långt från arbetsmarknaden är ett av Humanas koncernmål.