Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Finansiella nyckeltal

Avkastning på sysselsatt kapital, %

Definition
Rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt sysselsatt kapital multiplicerat med 100.
Syfte
Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på det kapital som ägare och långivare har ställt till förfogande. Syftet är att visa koncernens avkastning oberoende av finansiering.

 

EBITDA

Definition
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

Syfte
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererat av den löpande verksamheten och underlättar jämförelser av lönsamhet mellan olika bolag och branscher.


 

Justerat rörelseresultat och justerat EBITDA

Definition
Rörelseresultat respektive EBITDA justerat för jämförelsestörande poster.

Syfte
Justeringen av jämförelsestörande poster görs för att underlätta en rättvis jämförelse mellan två jämförbara tidsperioder samt för att visa den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten exkluderat för engångsposter.


 

Operativt kassaflöde

Definition
Rörelseresultat inklusive förändring av avskrivningar/nedskrivningar, rörelsekapital samt investeringar i andra anläggningstillgångar (netto).

Syfte
Genom att exkludera kassaflöde från företagsförvärv och finansiering underlättas en analys av kassaflödesgenereringen i den operativa verksamheten.


 

Organisk tillväxt

Definition
Tillväxt för jämförbara bolag inom respektive segment som Humana ägde under föregående jämförelseperiod.

Syfte
Nyckeltalet visar den underliggande omsättningstillväxten i jämförbara bolag mellan de olika perioderna.


 

Räntebärande nettoskuld

Definition
Upplåning exklusive räntederivat med avdrag för likvida medel och räntebärande tillgångar.

Syfte
Nettoskulden används till att på ett enkelt sätt åskådliggöra och bedöma koncernens möjligheter till att leva upp till finansiella åtaganden.


 

Räntebärande nettoskuld/EBITDA

Definition
Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA.

Syfte
Nyckeltalet visar koncernens skuldsättning i förhållande till EBITDA. Det används för att åskådliggöra koncernens möjlighet att leva upp till finansiella åtaganden.


 

Soliditet (%)

Definition
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med balansomslutning multiplicerat med 100.

Syfte
Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Syftet är att kunna bedöma koncernens betalningsförmåga på lång sikt.


 

Sysselsatt kapital

Definition
Totala tillgångar minus ej räntebärande skuld.

Syfte
Nyckeltalet visar den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.


 

Övriga finansiella nyckeltal

Eget kapital per stamaktie

Definition
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet aktier vid periodens slut efter inlösen, återköp och nyemission.


 

Genomsnittligt antal stamaktier

Definition
Beräknas som ett genomsnitt av antalet utestående stamaktier på daglig basis efter inlösen och återköp.


 

Genomsnittligt eget kapital

Definition
Beräknas på genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per kvartal som beräknats från ingående och utgående balans per kvartal.


 

Jämförelsestörande poster

Definition
Poster som inte förväntas återkomma och som försvårar jämförbarheten mellan två givna perioder.


 

Medelantalet heltidsanställda

Definition
Medelantalet heltidsanställda under rapporteringsperioden.


 

Medelantal kunder

Definition
Genomsnittligt antal kunder under perioden.


 

Periodens resultat per stamaktie

Definition
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat med periodens andel av fastställd utdelning till preferensaktier dividerat med genomsnittligt antal stamaktier. Definierat i IFRS.


 

Rörelseresultat

Definition
Resultat före finansiella poster och skatt.


 

Rörelsemarginal (%)

Definition
Rörelseresultat dividerat med rörelseintäkterna multiplicerat med 100.